Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

In 2015 zijn de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of Sustainable Development Goals) overeen gekomen. Tot 2030 zetten alle landen zich in om deze 17 doelen te bereiken, en van de wereld een betere plek te maken.

Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten onder andere een eind maken aan armoede, ongelijkheid, en klimaatverandering. Vanuit onze waarden onderschrijven wij deze doelen vanzelfsprekend. Daarom waren ze een belangrijke leidraad en inspiratiebron voor ons verkiezingsprogramma.

Hieronder vind je een overzicht van hoe dit terugkomt in onze plannen, en hoe wij hopen bij te dragen aan het behalen van deze doelen in 2030.

Social development goals

Armoedebestrijding krijgt prioriteit in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Alle maatregelen onder paragraaf 1.4. zijn specifiek gericht op het uitbannen van armoede. Maatregel 1, 2, 5 en 6 in deze paragraaf dragen op structureel niveau bij aan het tegengaan van armoede. Ook maatregel 1 in paragraaf 3.3, is specifiek gericht op het tegengaan van armoede. Het verkiezingsprogramma bevat veel meer maatregelen die helpen armoede tegen te gaan. Van het afschaffen van het eigen risico, het verlagen van de zorgpremie en de huren tot en met het verhogen van het WML, de AOW en de uitkeringen. Ook internationaal neemt beleid gericht op het bestrijden van armoede, een centrale plek in (zie bijvoorbeeld maatregel 3 in paragraaf 9.5).

We zetten ons in om honger en voedselschaarste uit te bannen. Dit is problematiek die met name internationaal speelt. Maar ook in Nederland zien we dat mensen zich genoodzaakt zien om naar de voedselbank te gaan omdat ze onvoldoende geld overhouden om boodschappen kunnen betalen. Voedselbanken zijn wat ons betreft geen structureleoplossing maar een signaal van armoede – zie inleiding pagina 20 . Ook zien we dat kinderen soms met een rammelende maag naar school gaan omdat er te weinig geld is voor een goed ontbijt. Daarom hangt de aanpak van honger en voedselschaarste nauw samen met de inzet op SDG 1: het tegengaan van armoede. Daarnaast moet er worden ingezet op innovatieve technologie, bijvoorbeeld in de landbouw, die helpt voedselzekerheid te bieden voor álle mensen.

Deze doelstelling wordt met name uitgewerkt in de voorstellen in hoofdstuk 2: Liefdevolle zorg. We zetten daarbij vooral ook in op kwalitatief goede zorg voor iederéén. Dat betekent dat we obstakels wegnemen die er nu voor zorgen dat mensen zorg mijden omdat ze de kosten vrezen, en dat we goede zorg toegankelijk en betaalbaar willen maken voor eenieder. De voorstellen hiertoe zijn vooral terug te vinden in paragraaf 2.4. Zo willen we het eigen risico in de zorg afschaffen en de zorgpremie verlagen en dat een kwalitatief goede polis beschikbaar komt voor iedereen. Andere voorbeelden gaan over het zorgen dat goede medicijnen betaalbaar en beschikbaar blijven. Daarnaast richten we ons op het op peil houden van de kwaliteit van de zorg. En op het waarderen van de zorgmedewerkers en het verlagen van de werkdruk om te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers bijkomen en werken in de zorg aantrekkelijker blijft. Paragraaf 2.5 bevat verschillende voorstellen die meer gericht zijn op welzijn en een gezond leven voor iedereen.

Natuurlijk geldt dat we ons ook ver buiten de landsgrenzen willen inzetten voor de gezondheid van mensen, zie daarvoor bijvoorbeeld de inleidende tekst en maatregelen bij paragraaf 9.5.

Ons verkiezingsprogramma bevat een uitgebreide pakket aan voorstellen en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we onze kinderen het beste onderwijs kunnen geven. Deze worden met name uitgewerkt in hoofdstuk 3: Ons plan voor onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind. De PvdA richt zich hierbij sterk op het bevorderen van gelijke kansen. Elk kind moet kunnen rekenen op goed onderwijs om zichzelf te kunnen ontwikkelen en dromen na te jagen. Daarbij mag het niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan, wat je achtergrond is of hoeveel geld je ouders hebben- zie hiervoor de maatregelen in paragraaf 3.2, 3.3 en 3.4.

We investeren ook gericht in de kwaliteit van het onderwijs zélf. Door extra geld vrij te maken, leerachterstanden weg te werken en de beste leraren voor de klas te krijgen én houden – zie daarvoor paragraaf 3.1. Onderwijs stopt wat de PvdA betreft niet bij een bepaalde leeftijd. Wij vinden dat iedereen zich moet kunnen blijven ontwikkelen en onderwijs moet kunnen volgen. Ook op latere leeftijd – zie onze voorstellen in paragraaf 3.5 .

Als partij die staat voor emancipatie en gelijkwaardigheid, zit in het DNA van de PvdA om te strijden voor de gelijke behandeling en rechten van mannen en vrouwen. Er is op dat vlak nog veel werk te doen en de PvdA doet gerichte voorstellen om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. Bijvoorbeeld als het gaat om de positie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven gelijke beloning van mannen en vrouwen of gender sensitieve zorg.

De PvdA wil dat het beleid van de ministeries in lijn is met de duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder het doel om te zorgen dat iedereen aangesloten is op schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Voor ons vormen de ontwikkelingsdoelen, waaronder dit belangrijke streven, een belangrijke leidraad en staan ze centraal in onze nationale- en internationale politiek als toetsingskader bij het sluiten van handelsverdragen.

Om te zorgen voor een eerlijke, schone en groene toekomst, kiezen we in ons verkiezingsprogramma vóór duurzame energie. In ons plan voor een duurzame en schone toekomst  doen we daar voorstellen voor. Zo willen we dat alle vervuilende kolencentrales sluiten in 2025 en willen we dat in 2030 de energie in Nederland schoon is opgewekt. Voor de Partij van de Arbeid is het erg belangrijk dat energie betaalbaar is voor iedereen. Wan duurzame doelen halen we alleen als iedereen mee kan doen. Dat betekent dat we de lusten en de lasten van de energietransitie eerlijk verdelen. Groen doen is moeilijk als je rood staat. Voor gewone huishoudens willen we dat de energierekening omlaag gaat, grote vervuilers betalen meer . Daarnaast zorgen we dat de overheid mensen ondersteunt bij het verduurzamen van hun woning, buurt en wijk. Zo kan iedereen meedoen met ons plan voor een duurzame en schone toekomst.

De Partij van de Arbeid wil eerlijk en waardig werk voor iedereen. Daar strijden we voor sinds onze oprichting. Het zit in ons DNA. Daarom staat Ons plan voor goed werk en een eerlijke economie vol met voorstellen die daar aan bijdragen. Dit gaat gepaard met het streven naar een eerlijke economie. Dat betekent dat alle werkenden meedelen in economische groei en dat we kiezen voor een breed welvaartsbegrip waarbij niet alleen het BNP leidend is maar we ook kijken naar werkgelegenheid en de kwaliteit van onze voorzieningen. Vanuit onze idealen zetten we ons ook in Europa en ver daarbuiten in voor deze doelstelling. Bijvoorbeeld als het gaat om het tegengaan van kinderarbeid, de uitbuiting van werknemers uit het buitenland en het bevorderen van meer banen en zelfstandige economische ontwikkeling is daarom cruciaal in onze internationale politiek.

In on verkiezingsprogramma zetten we in op een nieuwe industriepolitiek waarbij we de positie van de mens en planeet voorrang geven boven private winsten. Omdat we geloven dat het stimuleren van de economie alleen maar samen kan gaan met goed en eerlijk werk en een gezonde planeet. Dat betekent ook at we fors investeren in innovatie. In nieuwe technologieën en in infrastructuur. We investeren fors in openbaar vervoer en betere en snellere verbindingen.

Het terugdringen van de groeiende ongelijkheid is een belangrijk onderdeel en doel van het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. We doen voorstellen om de inkomens- en vermogensongelijkheid tussen mensen te verkleinen. We willen gelijke kansen ongeacht de dikte van je portemonnee wat je achtergrond is en wie je bent. Dat betekent ook dat we volop de strijd aangaan met discriminatie en racisme. Ook de grote ongelijkheid tussen landen gaan we tegen.

We zetten in op leefbare dorpen en steden. Met meer groen en natuur in de buurt. We bouwen zoveel mogelijk met behoud van natuur, landschap en biodiversiteit, vanuit de overtuiging dat een groene omgeving ook een gezonde omgeving is.

We investeren extra in leefbaarheid in gebieden waar deze onder druk staat. Met goede en betaalbare huisvesting voor iedereen. Met voldoende goede voorzieningen en vervoerssystemen.  Groei van steden en dorpen geven we zoveel mogelijk duurzaam vorm met oog voor de gevolgen voor mens en milieu. Deze doelstelling is als onderdeel van de SDG’s ook in in onze internationale politiek een leidraad bij het vormgeven van beleid.

In ons verkiezingsprogramma streven we naar meer duurzame productie- en consumptieketens. Dat betekent dat we inzetten op een gezonde en duurzame voedselproductie, die veel minder belastend is voor de natuur, het klimaat, de dieren en de leefomgeving.

Boeren en bedrijven die daarop inzetten stimuleren we. Het betekent ook dat we in 2030 zijn overgestapt van vervuilende energiebronnen naar schone energie. Het vraagt ook dat we inzetten op productie zonder vervuiling en schadelijk afval. Plastic afval gaan we zoveel mogelijk tegen en dat we streven naar hergebruik en toewerken naar een circulaire economie.

Het tegengaan van klimaatverandering en de impact daarvan op onze planeet is een enorme en enorm belangrijke opgave. Daarom bevat het verkiezingsprogramma ambitieuze doelstellingen en beleidsvoorstellen om dat te bereiken. De reductie van Co2 uitstoot speelt een cruciale rol om de opwarming tegen te gaan. Daarom zetten we ons in om de Co2 uitstoot met tenminste 55% te hebben teruggedrongen in 2030 willen we haast maken met de energietransitie en Nederland en Europa zo snel mogelijk klimaatneutraal maken. Dit is slechts een greep uit de voorstellen die we doen in ons plan voor een schone en duurzame toekomst. Want we willen alles doen wat nodig is om onze planeet leefbaar te houden.

We zetten ons in voor een natuur met meer biodiversiteit en voor het herstel van belangrijke ecosystemen. Het beschermen van oceanen en de zee is daarbij van groot belang. De PvdA zet zich daarvoor in en wil bijvoorbeeld onze Waddenzee beschermen en de vervuiling en overbevissing van oceanen zoveel mogelijk tegenaan, zoals dat ook wordt nagestreefd in de Europese Green Deal.

De PvdA wil biodiversiteit zoveel mogelijk in stand houden en bevorderen en kwetsbare ecosystemen zo goed mogelijk beschermen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de ontbossing tegengaan. Zo willen we dat er een Europese bossenwet komt die ervoor zorgt dat het kappen van bossen en oerwouden wordt tegengegaan en bedrijven verplicht daaraan mee te werken. Zo verminderen we onze ecologische voetafdruk en beschermen we de belangrijke natuursystemen van onze planeet zoveel mogelijk.

De PvdA wil dat mensenrechten en andere fundamentele vrijheden voor iedereen beschikbaar zijn en worden nageleefd. Dat betekent dat we inzetten op een sterke rechtsstaat waar iedereen zijn recht kan halen en waar iedereen kan rekenen op bescherming. Ongeacht je achtergrond of de dikte van je portemonnee. In Ons plan voor een veilig en rechtvaardig Nederland doen we uitgebreide voorstellen die dit waarborgen.

Als partij met een rijke traditie als het gaat om het nastreven van vrijheid en mensenrechten wereldwijd, blijft onze inzet niet beperkt tot Nederland. Dat betekent dat we ons inzetten voor een sterke internationale rechtsorde en instituties die toezien op naleving. Want het opkomen voor democratie, rechtsstaat en mensenrechten wereldwijd, is de belangrijkste pijler van ons buitenlandbeleid.

De Partij van de Arbeid hecht grote waarde aan internationale samenwerking. Vanuit onze idealen en het besef dat alle mensen met elkaar verbonden zijn, geloven we dat alleen door samenwerking we erin grensoverschrijdende uitdagingen het hoofd te bieden en het leven voor iedereen op onze aarde beter te maken. Daarom zetten we in op ontwikkelingssamenwerking en op het versterken van internationale organisaties, instituties en partnerschappen die vrede helpen bevorderen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – de SDG’s – vormen daarbij een belangrijke leidraad voor ons om in nauwe samenwerking met andere landen, de wereld een betere plaats te maken voor álle mensen en toekomstige generaties, zie ook onze kernwaarde duurzaamheid.

Delen:

Bekijk de plannen van de PvdA

De hoogtepunten uit ons verkiezingsprogramma

Klik hier

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid