Ons plan voor een schone en duurzame toekomst
Onze standpunten

5. Ons plan voor een schone en duurzame toekomst

Nederland is een prachtig land. Een land van water en van groen.

We willen dit land in al zijn pracht doorgeven aan onze kinderen. Zij verdienen een leefbare planeet die niet bedreigd wordt door het opwarmen van de aarde. Wanneer wij weer durven investeren en daarmee zelf richting geven aan een eerlijke, fatsoenlijke en duurzame economie, dan zijn de mogelijkheden van dit land grenzeloos. Dit land van uitvinders, ondernemers en harde werkers. Dan kan Nederland koploper worden op het gebied van duurzame technologie en duurzame bedrijven. We geven dan een schone en leefbare planeet door, en zorgen voor nieuwe banen.

De aarde warmt op, ons klimaat verandert. Dat zet de zekerheid van ons bestaan op het spel. Duurzaamheid is bestaanszekerheid in de toekomst. We moeten dit probleem oplossen en we hebben haast. Het zal grote investeringen vragen en niet makkelijk zijn. Het kan alleen slagen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen. De afgelopen jaren zagen we iets anders. Normale huishoudens werden met kosten opgezadeld terwijl de industrie en grote vervuilers werden ontzien. Dat is niet duurzaam en niet eerlijk.

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig. Ons plan vergt investeringen, ambitie, een overheid die bereid is om zelf te sturen in plaats van de toekomst van onze energievoorziening alleen aan de markt over te laten. Het vergt de bereidheid om samen te werken en langdurig vast te houden aan een uitgestippelde route om zekerheid te creëren en innovaties en investeringen te stimuleren. Als we die bereidheid hebben zijn we tot grootse dingen in staat. We kunnen ’s werelds grootste elektrolyzer (1GW) voor groene waterstof bouwen op de Maasvlakte, Tata Steel kan de eerste schone staalfabriek ter wereld worden, we kunnen energie-eilanden op de Noordzee aanleggen wat de Noordzee de groene energie-hub van Noordwest-Europa maakt. Met het juiste beleid draait de Nederlandse economie in 2030 op schone groei, in plaats van op vervuilende brandstoffen. Die omslag is mogelijk als we nu de doelen stellen en investeren in innovatie en nieuwe productie. Nederland staat aan de vooravond van een revolutie. En we hebben alles in huis om die revolutie tot een succes te maken. Met duurzame groei en duurzame banen als uitkomst.

Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt als we het samen doen. Duurzame oplossingen zijn geen statussymbool voor de rijken, maar maken het leven van ons allemaal beter. Energie is in 2030 schoon en van iedereen. Als we samen voor duurzaam kiezen, stellen we onze toekomst veilig. Onze koers is daarom een duurzame, eerlijke en fatsoenlijke toekomst van en voor iedereen.

Ons plan bevat de volgende punten:

5.1 Eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid

De wereld van morgen kent een gezonde en duurzame werk- en leefomgeving.

We zijn het onze kinderen verplicht om een schone, gezonde en een leefbare wereld achter te laten. Die zekerheid kunnen we alleen bieden, als we nu kiezen voor een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid. Duurzame doelen zijn alleen te halen als we allemaal mee kunnen doen.

Onze keuzes:

De European Green Deal en de Klimaatwet worden leidend

De European Green Deal en de Klimaatwet worden leidend voor de duurzame agenda van Nederland. We willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan, meer duurzame energie, minder vervuiling door plastic en meer bomen. Europese regelgeving dwingt lidstaten klimaatbeleid op elkaar af te stemmen. Zo werken we ook in Europees verband toe naar een klimaatneutraal continent. Alle wetgeving toetsen we op de gevolgen voor het klimaat.

Reductie uitstoot met tenminste 55 procent

Om te voorkomen dat de wereld te snel opwarmt kiezen we ervoor om CO2-uitstoot snel en drastisch te verminderen. We willen alles doen om de planeet schoon en leefbaar te houden. Nederland committeert zich daarom aan een CO2-uitstoot in lijn met 1,5 graad. Ons doel is om zo snel mogelijk, liefst in Europees verband, te besluiten tot een reductie van tenminste 55 procent in 2030 en dit om te zetten in verbeterde plannen voor duurzame energie. Dit doel kan worden opgehoogd als technologische ontwikkelingen, internationale stappen en/of wetenschappelijke inzichten daar aanleiding toe geven.

Groen doen loont

Het is moeilijk om groen te doen als je rood staat. Met een hogere energiebelasting voor grote gebruikers en een hogere korting voor normale huishoudens, gecombineerd met subsidies voor woningisolatie stimuleren we vergroening en houden tegelijkertijd de kosten voor gewone gezinnen in de hand.

Een ambitieuze Europese CO2-belasting

Hiermee zorgen we dat de grote vervuilers in de industrie gaan betalen. De opbrengsten willen we gebruiken om huishoudens te ontlasten en om bedrijven die door de CO2-belasting geraakt worden te ondersteunen met investeringen in banen en het ontwikkelen van schonere energie. Zo belasten we slecht gedrag en belonen we goed gedrag bij bedrijven en kan voor Nederland belangrijke bedrijvigheid behouden blijven. Voor kwetsbare bedrijfstakken zijn (tijdelijke) vrijstellingen mogelijk.

Grensheffingen voor CO2

Dit zijn invoertarieven voor vervuilende producten uit landen die niet zijn aangesloten bij het Parijsakkoord, of landen die onvoldoende actie ondernemen om hun uitstoot te verminderen. Nu hebben bedrijven in lidstaten die uitstoot hoog belasten een concurrentienadeel ten opzichte van bedrijven in landen die dat niet doen. Deze maatregel bevordert zowel CO2-reductie, als een gelijk speelveld.

EU-emissiehandel aanscherpen

Grote vervuilers krijgen grenzen aan de hoeveelheid CO2-uitstoot. We willen de reductiefactor verhogen, zodat het aantal ETS-rechten afneemt en bedrijven minder mogen uitstoten. De CO2-uitstoot neemt immers niet af wanneer bedrijven hun uitstoot verplaatsen naar buiten de EU. Door het ETS aan te scherpen, werken we in Europees verband aan de doelstellingen van het Parijsakkoord.

Stimuleren van groene daken, groene gevels en bomen in de straat

We introduceren een hoge norm voor groen in de wijk die bewoners gezamenlijk en op eigen initiatief invullen.

Generatietoets

We voeren een generatietoets in om te beoordelen of klimaatbeleid wel eerlijk en fatsoenlijk is voor jongeren.

Klimaattoets

We ontwikkelen een klimaattoets waarmee de effecten van alle nieuwe wetgeving op het klimaat worden bekeken.

5.2 Duurzame energie

Een eerlijke, fatsoenlijke en groene toekomst betekent dat we kiezen voor duurzame energie. Energie is in onze toekomst schoon en van iedereen.

Onze keuzes:

We sluiten alle kolencentrales per 2025

We stoppen met alle subsidiëring van fossiele brandstoffen

Ook verbieden we reclames van de fossiele brandstofindustrie en reclames die mensen verleiden om onnodig veel fossiele brandstoffen te gebruiken.

Bedrijven investeren versneld in groene energie en energiebesparing

Onder andere door strikt toe te zien op de bepaling uit de Wet Milieubeheer.

Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van huizen

Corporaties die veel investeren in verduurzaming worden daartoe fiscaal gestimuleerd. Het aardgasvrij maken van sociale huurwoningen verloopt voor de bewoner woonlastenneutraal. Om dat mogelijk te maken mogen corporaties hun verhuurdersheffing inzetten voor verduurzaming.

Voortzetten salderingsregeling huiseigenaren

In aangepaste vorm, zodanig dat verduurzaming voldoende gestimuleerd wordt, de kosten beperkt blijven en het elektriciteitsnet niet overmatig belast wordt.

Overheid ondersteunt bij verduurzaming

Huishoudens die hun huizen niet zelf kunnen verduurzamen worden daarvoor niet gestraft, maar geholpen. De overheid neemt de leidende rol in de financiering en uitvoering van de verduurzaming. Niet alleen individuele bewoners, ook buren, straten, VvE’s, buurten en wijken, corporaties en coöperaties, en andere collectieven krijgen hulp om de juiste oplossing voor hun huizen te vinden. Bijvoorbeeld door een ontzorgloket dat ondersteunt bij het isoleren en verduurzamen van hun woning.

Geen gaswinning in Waddenzee

We bouwen onze afhankelijkheid van aardgas af en worden minder afhankelijk van landen met foute regimes. We werken niet mee aan gaswinning in de Waddenzee en beschermen onze mooiste natuurgebieden.

Niet boren naar schaliegas

Boren naar schaliegas brengt risico’s en natuurschade met zich mee.

Stimuleren groene waterstof

Dit is een schone vervanging van aardgas, wanneer bestaande gasinfrastructuur wordt aangepast. Daarom maken wij meer overheidsinvesteringen en fiscale faciliteiten vrij voor het aanbod van duurzaam opgewekte waterstof. We zorgen voor nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Nederland heeft alles in huis om hierin leidend te worden.

Zuinig omgaan met onze prachtige natuur

We ontzien landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk en stimuleren wind op zee en zon op daken (waaronder de vele platte daken in de industrie). We willen de Regionale Energie Strategieën landelijk blijven ondersteunen.

Direct stoppen met subsidies voor biomassa in kolencentrales

We zijn voor hoogwaardig gebruik van biomassa. Dat betekent als grondstof voor biochemie en als tweede en derde generatie brandstof. Zo gebruiken we biomassa alleen als het echt duurzaam is. Het mag niet leiden tot ontbossing, landroof en verlies van biodiversiteit.

Subsidieprogramma voor duurzame energie SDE++ beter benutten

Er komt meer subsidie voor de meest duurzame vormen van energieopwekking. Carbon Capture en Storage (CCS) is slechts een tijdelijke oplossing voor de industrie. We stellen de SDE++ open voor groene waterstof met prijsafspraken.

Heffing op de lozing van restwarmte

De industrie zet haar restwarmte zo veel mogelijk in voor warmtenetten. Het beprijzen van verspilling van restwarmte stimuleert een nuttige aanwending van warmte.

Geen nieuwe kernenergie

Kernenergie is duurzaam noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Ze zorgt voor een afvalprobleem voor de komende honderdduizenden jaren, naast problemen met veiligheid en de verspreiding van kernwapens en/of kernwapentechnologie (nucleaire proliferatie). Er komen dus geen nieuwe investeringen in kerncentrales.

Kerncentrale Borssele zo snel mogelijk sluiten

Dat betekent in ieder geval eerder dan de huidige sluitingsdatum van 2033. Het rijk en de lokale overheden komen tot een eerlijke verdeling van de kosten voor de kerncentrale Borssele. Dit omdat de instandhouding en ontmanteling van de kerncentrale onevenredig zwaar drukken op de financiën van de provincie Zeeland.

5.3 Circulaire economie

We willen niet alleen overgaan op duurzame energie, ook de manier waarop we produceren en omgaan met onze grondstoffen kan duurzamer.

Dat betekent productie zonder vervuiling, met hergebruik van grondstoffen en zonder afval: de circulaire economie. Daarmee kunnen we er zeker van zijn dat we de planeet goed achterlaten voor de generaties na ons.

De wereldbevolking stijgt volgens de Verenigde Naties naar 10 miljard mensen in 2050. Daarmee stijgt ook het gebruik van grondstoffen voor productie en consumptie en overschrijden we de draagkracht van de Aarde. De noodzaak voor duurzame en humane oplossingen is evident en ook de coronacrisis vraagt wereldwijd om een groen economisch herstel. Door te investeren in de economie van de toekomst zorgen we voor groene banen en innovatie.

Onze keuzes:

Verbod wegwerpplastic

We implementeren de Europese Single Use Plastics Directive.

Invoeren verpakkingsbelasting

Verpakkingen worden duurzamer en op termijn biologisch afbreekbaar. Tot die tijd voeren we de verpakkingsbelasting opnieuw in om het gebruik van onnodige verpakkingen te ontmoedigen.

Statiegeld uitbreiden naar blikjes

We willen niet alleen statiegeld op plastic flesjes maar ook op blikjes, zoals in Duitsland. Producten worden voorzien van een label met de sociale en ecologische belasting die nodig is om het product te maken.

Beprijzen van alle tassen

Het verbod op gratis plastic tassen breiden we uit door alle tassen te beprijzen.

Duurzame verdienmodellen voor afvalbranche

We stimuleren de afvalbranche te komen met nieuwe duurzame verdienmodellen met secundaire grondstoffen. Hierbij kijken we naar alle sectoren, zoals recyclen van textiel, hout, elektronische apparatuur, bouwafval, plastics, metaal, papier et cetera. We zetten in op hoogwaardige recycling.

Voorbeeldrol overheid

De overheid loopt voorop bij het duurzaam, circulair en sociaal inkopen van diensten en producten.

Ecodesign-richtlijn

Er komen nieuw Europese eisen volgens de Ecodesign-richtlijn: producten worden niet alleen energiezuiniger, maar zijn ook opnieuw te gebruiken en te herstellen. Bij de ontwerpfase van producten wordt hier al rekening mee gehouden.

Rijksbreed programma circulaire economie uitbreiden

De PvdA is initiatiefnemer geweest van het Rijksbrede programma circulaire economie, dat zich richt op de ontwikkeling van een circulaire economie vóór 2050. Deze aanpak zetten we voort met meer investeringen, in samenwerking met provincies, lokale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

5.4 Natuur, milieu en mobiliteit

Wij willen schone en gezonde lucht.

De coronacrisis laat zien dat wanneer de economie en het verkeer stilstaan, de lucht letterlijk schoner wordt. In een natuur met meer biodiversiteit en herstelde ecosystemen beschermen we ons beter tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat vraagt om grootschalige investeringen in een groene en schone leefomgeving en duurzame mobiliteit.

Onze keuzes:

Vijftig procent stikstofreductie in 2030

Stikstof heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Om kwetsbare en unieke soorten en gebieden in Nederland niet kwijt te raken is de Nederlandse stikstofdepositie in 2030 voldoende gereduceerd. Daarvoor moet de veestapel inkrimpen en is een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw noodzakelijk. Dat is mogelijk, Nederland kent al veel voorbeelden van biologische boeren die met respect voor natuur en dier, eerlijke producten maken. Om de noodzakelijke omslag naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw in combinatie met de bijbehorende emissiereductie in 2030 te voltooien, wordt een goedgevuld transitiefonds gecreëerd en wordt de positie van de boer in de keten versterkt. Dit transitiefonds wordt gevuld door alle actoren in het landbouwsysteem: de overheid, de banken, de supermarkten, de consumenten en de boeren. De veestapel krimpt in en we brengen de landbouwsector weer terug in balans.

Europese bossenwet

Er komt een solide Europese bossenwet die bedrijven verplicht om ontbossing, aantasting van natuurlijke ecosystemen en mensenrechtenschendingen in de handelsketen te stoppen. Zo wordt de Nederlandse en Europese voetafdruk in de rest van de wereld naar nul gebracht in 2030. Nederland investeert royaal in herbebossing op marginale en/of gedegradeerde landoppervlaktes.

Geen verbreding van de A27

De verbreding van de A27 en A12 in Amelisweerd, die ten koste gaat van de natuur, wat de stikstofuitstoot vergroot en de luchtkwaliteit verslechtert, wordt niet uitgevoerd, het tracébesluit wordt ingetrokken.

Saneren vervuilende industrieterreinen

Er komt een landelijk fonds om vervuilde industrieterreinen te saneren. Dit fonds wordt door de industriesector gevuld.

Extra investeren in ecologische structuur, verbinden en uitbreiden natuurgebieden

Onze ambitie is minimaal 50.000 hectare extra natuur in 2027. Mensen genieten van mooie natuur, daarom leggen we wandel- en fietspaden door onze natuurgebieden en maken deze beter toegankelijk. Succesvolle natuurontwikkelingsprojecten, zoals Marker Wadden, zetten we voort en breiden we uit.

Steden vergroenen tegen extreem weer

Het klimaat verandert. Na een maand droogte valt soms ineens zoveel water dat de straten blank staan. De extreme hitte is gevaarlijk voor kinderen en ouderen. We leggen in de stad daarom extra parken en waterpartijen aan voor verkoeling, verbeteren de opvang van water en vergroenen de daken en tuinen van woningen.

Luchtkwaliteit omhoog

Gemeenten krijgen de ruimte om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Geluidsoverlast voertuigen verminderen

Wij zetten ons in om geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen.

Voldoende meetpunten en –methoden

Het RIVM krijgt voldoende meetpunten en goede meetmethoden om gezonde luchtkwaliteit te borgen.

Kustlandschappen

De natuurgebieden aan de Nederlandse kusten gaan we beter beschermen. Onnodige bebouwing zoals woningen gaan we tegen. Aan de kust zetten we in op kwaliteitsverbetering en onderscheidend toerisme. Verdere groei van massatoerisme en toeristisch bebouwing is onwenselijk.

Klimaatbestendige landschappen

Bij ingrepen in het landschap in het kader van hoogwaterveiligheid en klimaatadaptatie wordt gekozen voor natuurlijke oplossingen, indien voorhanden, waarbij baten voor natuur, milieu en leefomgeving meewegen in de besluitvorming en niet alleen sturing op veiligheid en kosteneffectiviteit.

Afvaldumping

Dumping van afval in de natuur, zoals drugs en asbest, pakken we keihard aan.

Versneld af van asbest

Asbest brengt schade aan de gezondheid en aan de natuur. We bevorderen de versnelde sanering van asbestdaken. Dankzij een fonds wordt het ook voor mensen met een kleine portemonnee haalbaar en betaalbaar om hun asbestdaken te saneren. Bij het verwijderen van de asbest maken we het aantrekkelijk om direct daken te verduurzamen.

Wonen langs het spoor

Door toename van het aantal goederentreinen staat het woongenot op veel plekken, zoals langs de Brabantroute en de Meterenboog, onder druk. Toename van geluid, trillingen en vervoer van risicovolle stoffen staat ook op gespannen voet met de wens om langs het spoor meer woningen te bouwen. Dat vraagt om maatregelen tegen geluid- en trillinghinder en goede waarborgen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na jarenlange onenigheid is het hoog tijd om samen met alle direct belanghebbenden, de gemeenten en de bewoners langs het spoor, tot een oplossing te komen.

Beschermen tegen droogte

Er komt een programma voor de bescherming tegen droogte, omdat anders dijken beschadigd raken, gebieden overstromen en huizen verzakken.

De vervuiler betaalt

Dit principe geldt ook bij mobiliteit. Niet het bezit maar het gebruik (het aantal gereden kilometers) weegt het zwaarst bij de wegenbelasting. Op routes met veel andere reismogelijkheden is de belasting hoger dan waar die alternatieven er niet zijn. In navolging van Duitsland belasten we het vrachtverkeer zwaarder met een zogeheten Mautheffing.

Nieuwe auto is emissieloos in 2025

Wij scherpen de Europese norm voor auto’s aan. In 2025 worden alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht. Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel. Alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast vervangen wij zo snel mogelijk voor stillere en duurzamere alternatieven.

Autodelen stimuleren

Auto’s staan negentig procent van de tijd stil. Wij stimuleren om auto’s te delen. Zo dalen de kosten en gaan we tegen dat mensen niet daar kunnen komen waar ze willen, omdat ze het geld er niet voor hebben.

Elektrisch rijden is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar

Dat kan door een combinatie van investeringen en verbreding van fiscale regelingen. Zo wordt elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar en niet alleen voor de hogere inkomens.

Hoogwaardig openbaar vervoer

In een duurzaam Nederland is het openbaar vervoer snel, duurzaam en betaalbaar. De reistijd tussen Randstad en regio verkleinen we door te investeren in snel, duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer. Met razendsnelle treinverbindingen, zoals de Lelylijn, wordt de Randstad verbonden met het noorden. Ook het oosten en zuiden krijgen snelle verbindingen met de Randstad. Daarnaast wordt er binnen de Randstad geïnvesteerd in schoon en snel openbaar vervoer zoals de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. De regionale treinverbindingen trekken we ook door naar onze buurlanden. Zo maken we van de trein een goed alternatief voor de auto en het vliegtuig. Verder trekken we deze treinverbindingen door naar onze buurlanden. Zo maken we van de trein een goed alternatief voor de auto en het vliegtuig.

Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. De OV-tarieven gaan omlaag. Kinderen mogen gratis met het OV op woensdag en in het weekend. En we investeren extra in de toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking.

Grootschalige investeringen in het OV

Snelle verbindingen tussen de grote steden in Nederland, snelfietsroutes, stallingen en fietsstraten moedigen het gebruik van openbaar vervoer en fiets aan. We verkleinen de reistijden tussen regio en Randstad met snelle treinverbindingen die Noord-, Oost- en Zuid-Nederland met de Randstad verbinden. Over tien jaar zijn alle grote regionale steden in ons land met minimaal 4 treinen per uur verbonden met de Randstad. Ook ’s nachts rijden er treinen tussen de grote steden.

OV-netwerk Randstad

De Randstad krijgt een 24-uurs OV-netwerk vergelijkbaar met een metronet. Tussen de grote steden rijdt iedere tien minuten een trein.

Meer internationale treinverbindingen als alternatief voor vliegen

Er komen meer internationale treinverbindingen, zoals de Berlijntrein via Apeldoorn en Arnhem. Er komen betere grensoverschrijdende verbindingen tussen Venlo en Düsseldorf, Heerlen en Aken, Groningen en Bremen en Hengelo en Münster. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht krijgen snelle verbindingen met Brussel, Parijs, Londen, Berlijn, Hamburg en Kopenhagen. Het OV is daarmee een reëel en betaalbaar alternatief voor vliegen.

Korte vluchten tegengaan

Zodra er snelle treinverbindingen zijn, schrappen we meer vluchten binnen Europa.

Geen BTW-subsidie voor vliegen

We schaffen de vrijstelling van vliegtickets voor BTW af. Zo geven we vliegen een eerlijkere prijs.

Landelijk netwerk van fietssnelwegen

We helpen de regio’s om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken door in plannen voor mobiliteit en infrastructuur de fiets nadrukkelijk te betrekken. Naast recreatie wordt het gebruik van een fiets aantrekkelijker voor woon- en werkverkeer en voor schoolgaande kinderen.

Kerosinebelasting

Naast de industrie, landbouw, vervoersector en huishoudens dragen ook de luchtvaart en scheepvaart bij aan CO2-reductie. Nederland voert – samen met andere landen – een kerosinebelasting in en beprijst milieuschade. Binnenvaartschepen krijgen strengere uitstootnormen.

Voorwaarden aan luchthavens en -maatschappijen

We erkennen het belang van Schiphol en KLM voor onze economie, maar stellen wel strenge duurzaamheids- en arbeidsvoorwaarden die te allen tijde worden nageleefd. Overlast voor omwonenden van vliegvelden wordt beperkt. De Nederlandse luchtvaart krijgt een CO2-plafond dat jaarlijks daalt in lijn met maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde.

Positie luchthavens opnieuw gewogen

In het licht van de vermindering van de luchtvaart, de overlast van de luchtvaart op bewoners en de werkgelegenheid, zal de positie van Schiphol én de regionale luchthavens opnieuw gewogen moeten worden.

Portret: Geke en Emil, 74 en 72 jaar

“Onze biodiversiteit wordt opgeofferd voor de winst”

 

Geke en Emil, 74 en 72 jaar, wonen in Opeinde, Friesland.

“Rondom ons dorp in Friesland zien wij de laatste jaren dat er bijna geen weidevogels meer zijn. Ook de enorme rijkdom aan planten verdwijnt in een rap tempo. Kleine boerderijen maken plaats voor grote stallen. En weilanden worden volgespoten met gif om maar de maximale oogst te kunnen halen. De industrie wordt killer en onmenselijker.

Voor de gewone man of vrouw is er weinig kans om zelf het verschil te maken. Met de trein op vakantie is nauwelijks een optie, wij doen er al 3 uur over als we bij onze zoon in Amsterdam op bezoek willen gaan. Het eten van biologische producten wordt te weinig gestimuleerd. En op de huizenmarkt draait het meer om winst maken dan verduurzamen.

Maar misschien nog wel het ergst, vinden wij, is dat de discussies in ons land steeds killer worden. Anonieme accounts op sociale media dragen niet vaak bij aan een constructief debat. We moeten veel opener zijn naar elkaar. Wij hopen dat we in Nederland de komende jaren meer positivisme en fatsoen gaan zien. Tussen mensen onderling, tussen de overheid en de burger, en tussen mens en natuur.”

5.5 Landbouw, dierenwelzijn en voedsel

De landbouwsector in Nederland is uit balans.

Al meer dan 70 jaar wordt de veehouderij grootschaliger, met te veel dieren op een te klein oppervlak. Het gevolg is dat de grenzen zijn overschreden van wat ons land aankan. De stikstofcrisis komt daaruit voort. Onze huidige voedselproductie en manier van landbouwbedrijven is veel te belastend voor de natuur, het klimaat, het milieu, de dieren en de leefomgeving. Wij brengen met de volgende keuzes de landbouwsector weer terug in balans.

Onze keuzes:

Plattelandsakkoord voor Nationaal Strategisch Plan

Boeren, milieuorganisaties, overige bedrijven in de voedselketen en overheden schrijven samen een Nationaal Strategisch Plan voor de ontwikkeling van het platteland, waarbij van natuurinclusieve landbouw gestimuleerd wordt en boeren een nieuw perspectief krijgen met eerlijke, hogere prijzen.

Verbod gebruik pesticiden

We verbieden het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor mens, milieu en ecosystemen, zoals neonicotinoïden en bevorderen het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen.

Steun aan duurzame boeren

We geven steun aan boeren die overstappen op duurzamer landbouw, zoals precisielandbouw, en investeren in een duurzame voedselvoorziening. Subsidies stimuleren diervriendelijke en klimaatneutrale landbouw, met een eerlijke opbrengst voor de boer.

Actief uitkoopbeleid

Voor duurzame landbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek komt voor veehouderijen een actief uitkoopbeleid.

Geen subsidies voor intensieve veehouderij

We verbeteren dierenwelzijn in Nederland. Subsidies voor de intensieve veehouderij en dieronvriendelijke ontwikkelingen zoals luchtwassers passen daar niet bij.

Nertsenfokkerijen worden in Nederland per direct verboden

Bij een uitbraak van een zoönose zoals bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer of Q-koorts staat de volksgezondheid voorop

Minder veevoer importeren

Het verbouwen van veevoer verwoest wereldwijd bossen en zadelt ons land op met een niet te verwerken mestoverschot. De eigen akker- en tuinbouwrestproducten kunnen prima dienen als vervanger. Melkveehouderijen kiezen voor volledige weidegang en grondgebondenheid.

Meer geld voor de welzijnsteams van de NVWA

Zij handhaven strenger en consequenter op overtredingen van de welzijnswetgeving. Een dierhouder die meer dan tweemaal een ernstige overtreding begaat, krijgt een levenslang houdverbod.

Sterfte van jonge dieren in veesector drastisch verlagen

Gebeurt dat niet vrijwillig, dan grijpt de overheid in. Het couperen van biggenstaarten tast het welzijn van biggen aan en stopt.

Verplichte cameratoezicht in slachthuizen

Voor betere werkomstandigheden en een beter dierenwelzijn komt er verplicht cameratoezicht in slachthuizen. Onafhankelijke inspecteurs controleren de slachthuizen. De wet voor een pijnloze slacht wordt veel beter gehandhaafd. Bedwelming van varkens met CO2 is dierenmishandeling. Die methode wordt zo snel mogelijk uitgebannen.

Een verbod op de handel en tentoonstellen van honden en katten die in Nederland niet mogen gefokt

Er komt een wettelijke plicht om het chipnummer van het dier en het UBN-nummer van de houder te vermelden bij de verkoop van een hond, kat of paard. Zo gaan we illegale handel tegen en maken we die traceerbaar.

Verdeling onderzoeksgelden landbouw.

Voor het terugbrengen van de balans in de Nederlandse landbouw herijken we de verdeling van onderzoeksgelden zodat alle kennisinstellingen op gelijkwaardige basis kunnen meedingen bij de toekenning daarvan. Wageningen University & Research blijft verantwoordelijk voor de Wettelijke Onderzoekstaken.

Overbevissing tegengaan

Overbevissing gaan we wereldwijd tegen, zoveel mogelijk in Europees verband.

Delen: