De PvdA kent verschillende netwerken en werkgroepen, waarin leden zich organiseren rond gemeenschappelijke thema’s. De werkzaamheden van de netwerken zijn divers: discussiëren, lobbyen, informeren en adviseren van onze volksvertegenwoordigers en het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten. Hieronder vind je een overzicht.

Buitenland Commissie

Deze buitenland commissie adviseert PvdA-politici en het partijbestuur over buitenlands beleid.

Defensie

Het netwerk Defensie organiseert de discussie over actuele onderwerpen en thema’s op het beleidsterrein Defensie.

Diversiteit

Het netwerk Diversiteit streeft er naar dat de PvdA een brede volkspartij is en blijft, zodat iedereen zich in de PvdA kan blijven herkennen.

Europa

De landelijk werkgroep Europa is een overkoepelend netwerk dat de verbindende schakel vormt voor ieder in de partij die geïnteresseerd is in Europa. Actief via alle provinciewerkgroepen en verbonden door een landelijke netwerk, voeren wij actief campagne, organiseren debatten, congressen, en forums met Europa geïnteresseerden binnen en buiten Nederland om een open evenwichtig beeld te bieden aan iedereen die discussie willen en vragen hebben. De grootst groeiende werkgroep die te vinden is op vele partijactiviteiten om te vertellen maar ook te luisteren naar het Europese geluid.

Roze Netwerk

Het Roze Netwerk wil de aandacht van de PvdA vestigen op de positie van LHBT’s (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders) in Nederland en daarbuiten. Daarbij moet oog zijn voor emancipatie, discriminatie en de spanningen die bestaan in de huidige samenleving.

Werkgroep Handicap en beleid

De werkgroep Handicap en Beleid wil mensen met een handicap/beperking benaderen als burgers en dus niet als patiënt of cliënt. 1,7 miljoen van de zelfstandig wonende Nederlanders heeft een matig tot ernstige beperking.

Werkgroep Huurders van de PvdA

De Werkgroep Huurders is een werkgroep die in de partijdebatten over volkshuisvesting helder naar voren wil brengen wat de belangen van huurders zijn.

Juristennetwerk in de PvdA

Het juristennetwerk is een netwerk van reeds ervaren juristen en studenten met een juridische achtergrond die lid zijn van de PvdA of de Jonge Socialisten in de PvdA.

Ouderen Netwerk (LAO)

Het ouderennetwerk van de Partij van de Arbeid (voorheen Landelijke Adviesgroep Ouderen) geeft ouderen binnen onze partij een stem. Wij willen alle onderwerpen aan de orde stellen die voor ouderen (en jongeren) van belang zijn. Meld je aan als deelnemer op ouderennetwerk.pvda.nl en geef door wat je bezighoudt op politiek gebied.

PvdA Duurzaam

PvdA Duurzaam biedt een ontmoetingsplaats voor wie zich wil inzetten voor duurzaamheid. Dit netwerk biedt de mogelijkheid om kennis op te halen én te brengen en staat open voor iedereen die zich verbonden voelt met de sociaaldemocratie.

Werkgroep Patiënt Centraal (WPC)

De Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) is een actieve groep PvdA-leden die binnen en buiten de partij de discussie over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid en zorg willen stimuleren.

Rode Ondernemers

Rode Ondernemers is een netwerk van ondernemende mensen. Kritisch, creatief, resultaatgericht en met een sociaaldemocratisch hart. Mensen met oog voor de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt, die snappen dat ondernemerschap net zo bij een sociaal en sterk Nederland hoort als de verzorgingsstaat. Mensen, die menen dat de PvdA dé ondernemerspartij bij uitstek is, of in ieder geval zou moeten zijn.

Rooie vrouwen

Rooie vrouwen is toegankelijk voor alle vrouwen die zich betrokken voelen bij de partij. Het is dé organisatie binnen de PvdA die streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen en mannen. Dit wil zij bereiken in een samenleving die is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

Ruimte

Ruimte is een netwerk richt zich op een ideologische en sociaaldemocratische herijking van de inrichting van Nederland. Daarnaast wil het een sociaaldemocratisch antwoord vinden op actuele kwesties, zoals de nieuwe Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur en de krimpproblematiek.

Trefpunt PvdA en levensovertuiging

Trefpunt PvdA en levensovertuiging is een inter-levensbeschouwelijke werkgroep ingesteld door het PvdA-partijbestuur. Het wordt gevormd door meer dan vijftig partijleden met uitgesproken belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging/godsdienst en politiek (christenen, humanisten, moslims, hindoes etc).

Sport

Het netwerk Sport adviseert, gevraagd en ongevraagd, de partij, Tweede Kamerfractie en de woordvoerder Sport van de Kamerfractie op het gebied van sport. De werkgroep bestaat uit burgemeesters, wethouders sport, lokale woordvoerders sport, professionals uit het werkveld en geïnteresseerde PvdA-leden, en heeft als doel om meer aandacht te vestigen voor de kracht van sport. Het netwerk Sport komt één keer per kwartaal bijeen.

Kwaliteit van Arbeid

Het netwerk kwaliteit van arbeid verbindt mensen die actief zijn in de wereld van de arbeid, politici op lokaal en landelijk niveau maar ook de vakbeweging en mensen uit de markt- en overheidssector en natuurlijk ZZP’ers. Het netwerk biedt een platform voor verschillende opvattingen. beïnvloedt en vormt beleid en organiseert publieksbijeenkomsten om met mensen binnen en buiten de partij en overleg te gaan.

Veiligheid

Een veilige buurt is voor mensen net zo belangrijk als een goede oude dag. Het Netwerk Veiligheid brengt PvdA-politici en leden, deskundigen, bewoners en professionals bij elkaar om samen een sociaaldemocratische visie op veiligheid te ontwikkelen. Het is een netwerk waar iedereen mee kan denken en doen als het om veiligheid gaat en veiligheidwoordvoerders elkaar ontmoeten.

Economie

De economie is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat de Partij van de Arbeid een duidelijke visie heeft op de economie en zowel binnen als buiten de partij discussieert over de economie. Het Netwerk Economie wil deze discussie faciliteren, het debat aanjagen en een inhoudelijke bijdrage leveren. Contact: NetwerkEconomie@pvda.nl.

Informatiesamenleving

Door de opkomst van internet en technologie zijn er grote maatschappelijke veranderingen gaande op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en in de zorg. Deze veranderingen gaan snel en hebben grote impact op onze samenleving. Het netwerk informatiesamenleving brengt experts en belangstellenden bij elkaar om discussie te voeren en kennis te delen met elkaar en met de Tweede en Eerste Kamerfractie. Iedereen is welkom om mee te doen! Stuur een mailtje naar informatiesamenleving@pvda.nl of lees verder op de pagina van het netwerk.

Netwerk opzetten

Zelf een netwerk opzetten? Lees alles over de criteria en de procedures om zelf een netwerk op te zetten.

Delen: