Lid van het Partijbestuur

 Het landelijk partijbureau van de PvdA zoekt op korte termijn een:

Lid van het Partijbestuur

Lid van het Partijbestuur

ca. twee dagdelen per week

Op het congres op 9 maart 2024 kiezen de leden van de PvdA één lid van het partijbestuur en één reservelid van het partijbestuur. Kandidaten voor deze onbezoldigde functie(s) kunnen zich tot vrijdag 24 november melden bij de adviescommissie. De adviescommissie zal de kandidaturen beoordelen en een voordracht doen aan het Congres.

De Partij van de Arbeid
De PvdA streeft elke dag naar een rechtvaardiger en socialer Nederland. We geloven in bestaanszekerheid, rechtvaardigheid en waardering voor iedereen. Onze politici en medewerkers werken hier elke dag onvermoeibaar aan. Zo bouwen we van buurtcentra tot in het Europees Parlement aan een sociale en duurzame samenleving.

Het Partijbestuur

De Partij van de Arbeid is een vereniging met ruim 40.000 leden. Het partijbestuur is het bestuur van de vereniging. Het partijbestuur is belast met de algemene leiding van de partij. Het partijbestuur moet ervoor zorgen dat de doelen van de partij bereikt worden. Dat doet het partijbestuur bijvoorbeeld door verkiezingen en campagnes voor te bereiden, congressen te organiseren en afdelingen en gewesten te ondersteunen. Het partijbestuur wordt ondersteund door het partijbureau.

Het partijbestuur bestaat uit 11 leden. De bestuursleden worden tijdens het congres gekozen door de leden van de PvdA. De meeste bestuursleden zijn vrijwilligers. De voorzitter en de internationaal secretaris zijn in dienst van de partij.

Speerpunten van het partijbestuur

Het partijbestuur werkt op basis van een werkplan. In het werkplan heeft het partijbestuur opgeschreven wat de ambities voor de komende jaren zijn. In het werkplan zijn drie speerpunten benoemd:

 • Ideeënpartij
  Onze vereniging koestert intern debat en organiseert tegenspraak. Niet door uit onmacht naar moties te grijpen, maar door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.
 • Actiepartij
  Onze vereniging staat midden in de samenleving. Voert zowel on- als offline zinderende campagnes en staat met progressieve bondgenoten zij-aan-zij op de barricades.
 • Fundament
  Onze vereniging heeft de basis op orde. Interne en operationele processen zijn gestroomlijnd. We handelen professioneel.

Profiel van het partijbestuur
Het partijbestuur is een gevarieerd team dat de hele partij aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen - naar gender, leeftijd, achtergrond – als voor de regionale binding en betrokkenheid en de eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden. Maar het geldt ook voor de houding van de verschillende bestuursleden. Het ideale partijbestuur bestaat uit teamspelers, verbinders, debataanjagers, doeners en denkers. De leden van het partijbestuur vertrouwen en helpen elkaar.

Profiel van een partijbestuurslid
Leden van het partijbestuur zorgen samen voor een stabiel bestuur van onze vereniging, als de hoeder van onze idealen en de bewaker van zorgvuldige processen. Het partijbestuur komt in gezamenlijkheid tot besluiten. Om daar een bijdrage aan te leveren hebben leden van het partijbestuur in ieder geval:

 • Ideeën over de PvdA als politieke vereniging;
 • Inzicht in het reilen en zeilen van een grote vereniging;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Gevoel voor het speelveld waarop de vereniging, en het partijbestuur, actief is;
 • Het vermogen om kritisch te denken.

Integriteit
De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Kandidaten voor het presidium worden daarom gevraagd om indien hun kandidatuur leidt tot een voordracht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Voorafgaande aan een mogelijke voordracht wordt in het gesprek van de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten voor het partijbestuur het aspect van integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Tijdsbesteding, vergoeding en termijn
Het lidmaatschap van het partijbestuur vraagt een beschikbaarheid van ongeveer twee dagdelen per week. Het partijbestuur vergadert in gemiddeld eens per maand en zoveel vaker als nodig wordt geacht.

Het werk van het partijbestuur vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er staat geen vergoeding tegenover. Reis- en andere onkosten worden wel vergoed.

Leden van het partijbestuur worden verkozen voor een periode van 4 jaar. De voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en internationaal secretaris worden in functie gekozen. Een portefeuilleverdeling wordt door het partijbestuur vastgesteld.

Verkiezing
De leden van het partijbestuur worden gekozen door het congres. Het volgende congres is op 9 maart 2024.

De selectieprocedure wordt begeleid door een adviescommissie bestaande uit Dennis Bouwman (voorzitter), Marja Bijl, Martijn Brandenburg, Arie de Jong, Murielle Posthuma, Maria Scali en Remy van Aanholt.

De adviescommissie beoordeelt de kandidaturen die binnenkomen en voert gesprekken. Op basis daarvan doet de commissie een voordracht aan het congres.

Je kan jezelf kandidaat stellen door uiterlijk 24 november vóór 10:00 uur een motivatiebrief en CV aan de commissie te sturen via onderstaande formulier. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie - Joshua Paas - via [email protected].

De aanmeldtermijn is per 24-11-2023 (23:59) verlopen. Bij vragen kan je mailen met [email protected]

Delen: