Politieke Ledenraad

Politieke Ledenraad

Foto PvdA

De politieke ledenraad geeft tussen de congressen door gevraagd en ongevraagd advies aan de fracties in de Eerste Kamer en Tweede Kamer, de PvdA-delegatie in het Europees Parlement en het partijbestuur over de politieke koers van de partij.

De politieke ledenraad bestaat uit leden van de PvdA, en komt drie maal per jaar bijeen. Alle leden van de partij hebben spreekrecht en stemrecht bij de politiek-inhoudelijke agendapunten van de politieke ledenraad, waarbij het presidium bij elk agendapunt waarvoor dit geldt een behandelingsvoorstel doet. Bij stemmingen brengen de aanwezige afgevaardigden elk één stem uit. De uitgebrachte stemmen van de leden bepalen de uitslag. De agenda van de politieke ledenraad wordt opgesteld door het presidium.

Leden van de PvdA-fracties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer, leden van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement, leden van het partijbestuur, leden van het presidium en bewindspersonen worden uitgenodigd voor de vergadering en nemen deel aan de vergadering met adviserende stem.

Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende geleding beschouwd als een zwaarwegend advies. Dat houdt in dat aan de Politieke Ledenraad gerapporteerd wordt wat met het advies is gebeurd en dat bij afwijken van het advies dit wordt gemotiveerd.

Delen: