Lid van Team Europa

 Het landelijk partijbureau van de PvdA zoekt op korte termijn een:

Lid van Team Europa

Vijf leden van Team Europa (PES-congresdelegatie)

ca. een dagdeel per maand

Op het congres op 9 maart 2024 kiezen de leden van de PvdA vijf leden van Team Europa (PES-congresdelegatie). Kandidaten voor deze onbezoldigde functie kunnen zich tot vrijdag 24 november melden bij de adviescommissie. De adviescommissie zal de kandidaturen beoordelen en een voordracht doen aan het Congres.

De Partij van de Arbeid
De PvdA streeft elke dag naar een rechtvaardiger en socialer Nederland. We geloven in bestaanszekerheid, rechtvaardigheid en waardering voor iedereen. Onze politici en medewerkers werken hier elke dag onvermoeibaar aan. Zo bouwen we van buurtcentra tot in het Europees Parlement aan een sociale en duurzame samenleving.

De PES
De PvdA is een groot voorstander van Europese samenwerking. Europa brengt ons vrede, vrijheid en welvaart. Door samenwerking in Europa kunnen we onze sociaaldemocratische idealen een stap dichterbij brengen en de mondiale uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd bieden. Alle sociaaldemocratische partijen in de 27 lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen vormen samen de Partij van Europese Socialisten (PES). De PvdA is één van de in totaal 32 partijen die volwaardige lid is van de PES.

Team Europa
Team Europa speelt een belangrijke rol in de internationale bijdrage van de PvdA. Team Europa zorgt ervoor dat de standpunten en speerpunten van de PvdA zo goed mogelijk worden vertolkt bij de PES. Dat doet Team Europa door de inbreng van de PvdA voor te bereiden, door de internationaal secretaris te ondersteunen bij zijn werk in binnen- en buitenland en onze volksvertegenwoordigers te vervangen bij bijeenkomsten van de PES. Team Europa is de delegatie van de PvdA naar het PES-congres.

Een minstens zo belangrijk onderdeel van het takenpakket van Team Europa is om een actieve bijdrage aan discussies over Europa in de partij te leveren. Onderdeel hiervan is om in samenwerking met de internationaal secretaris en onze Eurodelegatie debatten of andere events voor leden en andere geïnteresseerden te organiseren. Zo houd je leden van de PvdA geïnformeerd over ontwikkelingen in Brussel en binnen de PES.

Vijf leden van Team Europa worden tijdens het congres rechtstreeks gekozen door de leden van de PvdA. De andere vijf leden zijn de politiek leider, de internationaal secretaris, een lid van de Tweede Kamerfractie, een lid van de Eurodelegatie en de partijvoorzitter. De rechtstreeks gekozen leden van team Europa zijn vrijwilligers.

Profiel van Team Europa
Team Europa is een gevarieerd team dat de hele partij aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen - naar gender, leeftijd, achtergrond – als voor de regionale binding en betrokkenheid en de eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden. Maar het geldt ook voor de houding van de verschillende leden van Team Europa. Het ideale Team Europa bestaat uit teamspelers, verbinders, debataanjagers, doeners en denkers. De leden van team Europa vertrouwen en helpen elkaar.

De statuten van de PES schrijven voor dat twee of drie van de rechtstreeks gekozen leden vrouw moeten zijn.

Profiel van een lid van Team Europa
Leden van Team Europa zorgen er samen voor dat de PvdA internationaal sterk vertegenwoordigd wordt. Om daar een bijdrage aan te leveren moeten leden van Team Europa in ieder geval:

  • Affiniteit hebben met de Partij van de Arbeid, de PES en de sociaaldemocratie;
  • In staat zijn om strategisch na te denken over de rol van de PvdA in de PES;
  • Bereid zijn om te reizen en deel te nemen aan nationale en internationale bijeenkomsten van de PES en de PvdA;
  • Gedreven zijn om mensen te vertellen over het internationale werk van de PvdA en de PES;
  • Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.

Integriteit
De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Kandidaten voor het presidium worden daarom gevraagd om indien hun kandidatuur leidt tot een voordracht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Voorafgaande aan een mogelijke voordracht wordt in het gesprek van de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten voor Team Europa het aspect van integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Tijdsbesteding, vergoeding en termijn
Het lidmaatschap van Team Europa vraagt een beschikbaarheid van ongeveer een dagdeel per maand. De voorbereidingen van vergaderingen binnen de PES en het PES-Congres vragen de meeste tijd.

Het werk van Team Europa vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er staat geen vergoeding tegenover. Reis- en andere onkosten worden wel vergoed.

Leden van Team Europa worden verkozen voor een periode van 2 jaar. Team Europa kiest zelf een voorzitter uit zijn midden.

Verkiezing
De leden van Team Europa worden gekozen door het congres. Het volgende congres is op 9 maart 2024.

De selectieprocedure wordt begeleid door een adviescommissie bestaande uit Dennis Bouwman (voorzitter), Marja Bijl, Martijn Brandenburg, Arie de Jong, Murielle Posthuma, Maria Scali en Remy van Aanholt.

De adviescommissie beoordeelt de kandidaturen die binnenkomen en voert gesprekken. Op basis daarvan doet de commissie een voordracht aan het congres.

Je kan jezelf kandidaat stellen door uiterlijk 24 november vóór 10:00 uur een motivatiebrief en CV aan de commissie te sturen via onderstaande formulier. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie - Joshua Paas - via [email protected].

De aanmeldtermijn is per 24-11-2023 (23:59) verlopen. Bij vragen kan je mailen met [email protected]

Delen: