Vier leden van de beroepscommissie

 Het landelijk partijbureau van de PvdA zoekt op korte termijn een:

Vier leden van de beroepscommissie

Vier leden van de beroepscommissie

Ca. 10 uur per jaar. Per ingediend beroep ca. 20 tot 40 uur.

Op het congres op 9 maart 2024 kiezen de leden van de PvdA vier leden van de beroepscommissie. Kandidaten voor deze onbezoldigde functie kunnen zich tot vrijdag 24 november melden bij de adviescommissie. De adviescommissie zal de kandidaturen beoordelen en een voordracht doen aan het Congres.

De Partij van de Arbeid
De PvdA streeft elke dag naar een rechtvaardiger en socialer Nederland. We geloven in bestaanszekerheid, rechtvaardigheid en waardering voor iedereen. Onze politici en medewerkers werken hier elke dag onvermoeibaar aan. Zo bouwen we van buurtcentra tot in het Europees Parlement aan een sociale en duurzame samenleving.

De beroepscommissie
De Partij van de Arbeid is een vereniging met ruim 40.000 leden. In een grote vereniging worden veel besluiten genomen. Soms kunnen leden tegen een besluit in beroep gaan. Dit beroep wordt behandeld door de beroepscommissie.

In de statuten en reglementen van de partij staat beschreven tegen welke besluiten leden in beroep kunnen gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over besluiten van het partijbestuur over het royement van een lid, over de terugroeping van een volksvertegenwoordiger uit zijn/haar functie, onregelmatigheden bij ledenraadplegingen en het niet toelaten van een kandidaat tot een kandidaatstellingsprocedure.

De beroepscommissie doet dan uitspraak over de haar voorgelegde kwesties en kan daarbij een uitspraak doen over de procedure die gevolgd is. Uitspraken van de beroepscommissie zijn bindend.

De beroepscommissie bestaat uit 5 leden. De leden van de beroepscommissie worden tijdens het congres gekozen door de leden van de PvdA.

Profiel van de beroepscommissie
De beroepscommissie is een gevarieerd team dat de hele partij aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen - naar gender, leeftijd, achtergrond – als voor de regionale binding en betrokkenheid en de eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden. Maar het geldt ook voor de houding van de verschillende leden van de beroepscommissie.

Bij de samenstelling van de beroepscommissie is het wenselijk dat zeker enkele leden een juridische achtergrond hebben. Bij de samenstelling van de beroepscommissie verdient het de voorkeur als er uiteenlopende ervaringen in functies binnen en namens de partij in tot uitdrukking komen.

Profiel van een lid van de beroepscommissie
Leden van de beroepscommissie ondersteunen een sterke ledendemocratie binnen onze partij. Om daar een bijdrage aan te leveren moeten leden van de beroepscommissie:

  • Lid zijn van de Partij van de Arbeid;
  • Gevoel hebben voor bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen;
  • Kennis hebben van de inrichting van de Partij van de Arbeid;

Er is een aantal functies dat niet samengaat met het lidmaatschap van de beroepscommissie. Een lid van de beroepscommissie mag geen lid zijn van het partijbestuur en geen dienstbetrekking vervullen bij de partij of een aan de partij verbonden rechtspersoon.

Integriteit
De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Kandidaten voor het presidium worden daarom gevraagd om indien hun kandidatuur leidt tot een voordracht een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Voorafgaande aan een mogelijke voordracht wordt in het gesprek van de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten voor de beroepscommissie het aspect van integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Tijdsbesteding, vergoeding en termijn
Het lidmaatschap van de beroepscommissie vraagt een beschikbaarheid van in ieder geval 10 uur per jaar. Daarnaast moet per ingediend beroep rekening worden gehouden met ongeveer 20 tot 40 uur. Het werkelijke aantal is afhankelijk van het aantal beroepsprocedures dat gestart wordt; de uren zullen niet gelijkmatig over het jaar zijn verdeeld.

Het werk van de beroepscommissie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er staat geen vergoeding tegenover. Reis- en andere onkosten worden wel vergoed.

Leden van de beroepscommissie worden verkozen voor een periode van 4 jaar en kunnen één keer voor dezelfde periode herkozen worden. De beroepscommissie kiest zelf een voorzitter uit haar midden en regelt zelf de eigen werkzaamheden.

Verkiezing
De leden van de beroepscommissie worden gekozen door het congres. Het volgende congres is op 9 maart 2024.

De selectieprocedure wordt begeleid door een adviescommissie bestaande uit Dennis Bouwman (voorzitter), Marja Bijl, Martijn Brandenburg, Arie de Jong, Murielle Posthuma, Maria Scali en Remy van Aanholt.

De adviescommissie beoordeelt de kandidaturen die binnenkomen en voert gesprekken. Op basis daarvan doet de commissie een voordracht aan het congres.

Je kan jezelf kandidaat stellen door uiterlijk 24 november vóór 10:00 uur een motivatiebrief en CV aan de commissie te sturen via onderstaande formulier. Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie - Joshua Paas - via [email protected].

De aanmeldtermijn is per 24-11-2023 (23:59) verlopen. Bij vragen kan je mailen met [email protected]

Delen: