Het partijbestuur van de PvdA is op zoek naar:

Leden van de Klachtencommissie Ongewenst gedrag en Integriteitsschendingen

Wat is de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteitsschendingen binnen de PvdA (afgekort KOGI) is een door het partijbestuur ingestelde commissie die als taak heeft te adviseren in het kader van klachten over ongewenst gedrag en integriteitsschendingen binnen de PvdA. Dit vindt zijn grondslag in de door het partijbestuur vastgestelde regeling. 

De KOGI onderzoekt klachten op ontvankelijkheid, hoort partijen en anderen, doet derhalve aan waarheidsvinding en rapporteert haar bevindingen aan het partijbestuur, de klager en de aangeklaagde. Het eindproduct van elk onderzoek is een KOGI-rapportage dat een advies aan het partijbestuur bevat over de gegrondheid van de klacht eventueel aangevuld met relevante adviezen en aanbevelingen. 

De klachtencommissie is competent en paraat

De KOGI beschikt over adequate deskundigheid en ervaring en bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf personen die benoemd zijn tot lid van de KOGI. Samenstelling van de commissie om een klacht te behandelen vindt plaats aan de hand van de voor een zaak benodigde expertise, verdeling man-vrouw en beschikbaarheid. Benoemingen zijn voor een periode van 4 jaar en kunnen worden verlengd. De klachtencommissie wordt gepositioneerd als een interne commissie binnen de Vereniging PvdA die onafhankelijk en onpartijdig opereert.

Het profiel van het lid van de klachtencommissie

Als je geïnteresseerd bent in en wilt reageren op deze vacature dan past het volgende bij jou*):

  • Relevante kennis van en ervaring op het gebied van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen
  • Kennis, inzicht en ervaring in/met diversiteitsdimensies in de samenleving
  • Ervaring met het werken binnen het publieke domein 
  • Ervaring met klachtonderzoek op het gebied van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen 
  • Kennis van (seksueel) overschrijdend gedrag en ervaring in het in gesprek zijn hierover
  • Gespreks- en adviesvaardig 
  • Onafhankelijk en oordeelsvrij denken en handelen 

Uiteraard is de PvdA bereid te investeren in de deskundigheidsbevordering van de klachtencommissie.
*) Werknemers in dienst in PvdA-verband kunnen niet toetreden tot de klachtencommissie.

Tijdsbesteding

 De totale tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de KOGI binnenkomt, hoeveel van deze klachten tot een behandeling leiden, de complexiteit van de klacht en de rol die het commissielid heeft. We hebben nog geen ervaringscijfers omdat de KOGI nieuw is. Per klacht worden ten minste en in de regel 3 leden belast met de afhandeling. Uit hun midden wordt per klacht een voorzitter aangewezen. Die leidt het onderzoek en verzorgt de terugkoppeling naar het partijbestuur, daarbij secretarieel ondersteund. 

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over ons beleid, de klachtencommissie en de klachtenregeling ongewenst gedrag en integriteitsschendingen is te vinden via de website of op te vragen bij Arjan de Vries, HR-adviseur PvdA via [email protected]. Solliciteren kan tot en met 15 juni 2021 via [email protected]. 

Delen: