Zeker zijn van een schone toekomst

Open brief Asscher en Moorlag

Zeker zijn van een schone toekomst

We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een mooie en schone planeet. Een leven dat niet wordt bedreigd door het opwarmen van de aarde.

Planbureau voor de Leefomgeving
T.a.v. de heer H. Mommaas

Datum: 15 januari 2019
Onderwerp: Verzoek doorrekening PvdA aan PBL

Geachte heer Mommaas,

We willen zeker zijn dat de generaties na ons kunnen leven op een mooie en schone planeet. Een leven dat niet wordt bedreigd door klimaatverandering. De aarde warmt echter op, ons klimaat verandert. Dat is een probleem dat we alleen kunnen oplossen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen.

Op dat punt schiet het Klimaatakkoord van Wiebes en Rutte tekort, want grote bedrijven worden ontzien. De grootste vervuilers – de industrie en grote bedrijven – betalen het minst en krijgen de meeste subsidie. De kleinste vervuilers – gewone mensen en kleine bedrijven – betalen het meest en krijgen het minste subsidie. Dat is niet eerlijk en niet duurzaam.

Met deze brief wil ik u daarom verzoeken om vier alternatieve maatregelen door te rekenen. Ik verzoek u daarbij in ieder geval te rapporteren over de verwachte additionele broeikasgasreductie, de additionele toepassing van duurzame energie en in – in samenwerking met het CPB – de betaalbaarheid.

Het gaat hierbij om de volgende vier maatregelen:

  1. Een CO2-heffing voor alle bedrijven en daarvan alle emissies (zowel ETS- als niet-ETS-sectoren). Het tarief start op 45 euro per ton CO2 in 2021 en stijgt met 2 procent per jaar. Dit is voorspelbaar, geeft bedrijven de tijd om zich aan te passen en is tegelijkertijd de beste manier om vervuilers te laten betalen en tot een groene en eerlijke transitie te komen. Met de stijging komt het tarief in 2050 uit op ongeveer 80 euro per ton CO2. Ik verzoek u daarbij aan te geven welke additionele CO2-reductie (in megatonnen) met deze variant bereikt wordt – in samenwerking met het CPB – te berekenen welke budgettaire opbrengst (in miljarden euro) met deze maatregel samenhangt;
  2. Een minder hoge rekening voor gewone mensen. Daarom wil de PvdA het vaste verminderingsbedrag in de energiebelasting verhogen met 150 euro per jaar. Ik verzoek u daarbij – in samenwerking met het CPB – aan te geven welke invloed dit heeft op de koopkracht en de betaalbaarheid van gezinnen;
  3. Extra investeringen in duurzame energie. Door de helft van de opbrengst van de CO2-heffing voor het verhogen van de structurele middelen voor de SDE+-regeling (uitsluitend voor duurzame energie). Ik verzoek u daarbij aan te geven welke additionele CO2-reductie (in megatonnen) met deze variant bereikt wordt;
  4. Een innovatie- en werkgelegenheidsfonds voor het ontwikkelen van duurzame technologie en voldoende banen. De door de CO2-belasting meest getroffen bedrijfstakken kunnen daarop aanspraak maken, mits die de middelen uit het fonds inzetten voor het (verder) ontwikkelen van schonere energie en het behoud van banen. Zo belasten we slecht gedrag en belonen we goed gedrag bij bedrijven en kan voor Nederland belangrijke bedrijvigheid behouden blijven. Ik verzoek u daarbij aan te geven welke additionele CO2-reductie (in megatonnen) met deze variant bereikt wordt;

Het is onze inzet dat maatregel 1 wordt gebruikt om maatregel 2-4 te financieren. Zo gaan vervuilers betalen, belonen we wenselijk gedrag en ontzien we gewone mensen. Op die manier kunnen we klimaatverandering tegengaan op de enige manier die werkt, een eerlijke manier.

Een breed toegepaste CO2-heffing voor bedrijven is een minimale voorwaarde voor de PvdA om het klimaatakkoord te steunen. We zullen ieder plan uiteindelijk beoordelen op effectiviteit en betaalbaarheid: is het groen genoeg en is het eerlijk?

We gaan over deze plannen graag nader met u in gesprek. De doorrekening van deze alternatieve maatregelen zien wij graag tegelijkertijd met de doorrekening van het klimaatakkoord van Wiebes en Rutte tegemoet.

Hoogachtend,

Lodewijk Asscher
William Moorlag

Delen: