Landbouw, dierenwelzijn en voedsel
Onze standpunten

5.5 Landbouw, dierenwelzijn en voedsel

De landbouwsector in Nederland is uit balans.

Al meer dan 70 jaar wordt de veehouderij grootschaliger, met te veel dieren op een te klein oppervlak. Het gevolg is dat de grenzen zijn overschreden van wat ons land aankan. De stikstofcrisis komt daaruit voort. Onze huidige voedselproductie en manier van landbouwbedrijven is veel te belastend voor de natuur, het klimaat, het milieu, de dieren en de leefomgeving. Wij brengen met de volgende keuzes de landbouwsector weer terug in balans.

Plattelandsakkoord voor Nationaal Strategisch Plan

Boeren, milieuorganisaties, overige bedrijven in de voedselketen en overheden schrijven samen een Nationaal Strategisch Plan voor de ontwikkeling van het platteland, waarbij van natuurinclusieve landbouw gestimuleerd wordt en boeren een nieuw perspectief krijgen met eerlijke, hogere prijzen.

Verbod gebruik pesticiden

We verbieden het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor mens, milieu en ecosystemen, zoals neonicotinoïden en bevorderen het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen.

Steun aan duurzame boeren

We geven steun aan boeren die overstappen op duurzamer landbouw, zoals precisielandbouw, en investeren in een duurzame voedselvoorziening. Subsidies stimuleren diervriendelijke en klimaatneutrale landbouw, met een eerlijke opbrengst voor de boer.

Actief uitkoopbeleid

Voor duurzame landbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek komt voor veehouderijen een actief uitkoopbeleid.

Geen subsidies voor intensieve veehouderij

We verbeteren dierenwelzijn in Nederland. Subsidies voor de intensieve veehouderij en dieronvriendelijke ontwikkelingen zoals luchtwassers passen daar niet bij.

Nertsenfokkerijen worden in Nederland per direct verboden

Bij een uitbraak van een zoönose zoals bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer of Q-koorts staat de volksgezondheid voorop

Minder veevoer importeren

Het verbouwen van veevoer verwoest wereldwijd bossen en zadelt ons land op met een niet te verwerken mestoverschot. De eigen akker- en tuinbouwrestproducten kunnen prima dienen als vervanger. Melkveehouderijen kiezen voor volledige weidegang en grondgebondenheid.

Meer geld voor de welzijnsteams van de NVWA

Zij handhaven strenger en consequenter op overtredingen van de welzijnswetgeving. Een dierhouder die meer dan tweemaal een ernstige overtreding begaat, krijgt een levenslang houdverbod.

Sterfte van jonge dieren in veesector drastisch verlagen

Gebeurt dat niet vrijwillig, dan grijpt de overheid in. Het couperen van biggenstaarten tast het welzijn van biggen aan en stopt.

Verplichte cameratoezicht in slachthuizen

Voor betere werkomstandigheden en een beter dierenwelzijn komt er verplicht cameratoezicht in slachthuizen. Onafhankelijke inspecteurs controleren de slachthuizen. De wet voor een pijnloze slacht wordt veel beter gehandhaafd. Bedwelming van varkens met CO2 is dierenmishandeling. Die methode wordt zo snel mogelijk uitgebannen.

Een verbod op de handel en tentoonstellen van honden en katten die in Nederland niet mogen gefokt

Er komt een wettelijke plicht om het chipnummer van het dier en het UBN-nummer van de houder te vermelden bij de verkoop van een hond, kat of paard. Zo gaan we illegale handel tegen en maken we die traceerbaar.

Verdeling onderzoeksgelden landbouw.

Voor het terugbrengen van de balans in de Nederlandse landbouw herijken we de verdeling van onderzoeksgelden zodat alle kennisinstellingen op gelijkwaardige basis kunnen meedingen bij de toekenning daarvan. Wageningen University & Research blijft verantwoordelijk voor de Wettelijke Onderzoekstaken.

Overbevissing tegengaan

Overbevissing gaan we wereldwijd tegen, zoveel mogelijk in Europees verband.

Delen: