Een eerlijke, fatsoenlijke en groene toekomst betekent dat we kiezen voor duurzame energie. Energie is in onze toekomst schoon en van iedereen.

We sluiten alle kolencentrales per 2025

We stoppen met alle subsidiëring van fossiele brandstoffen

Ook verbieden we reclames van de fossiele brandstofindustrie en reclames die mensen verleiden om onnodig veel fossiele brandstoffen te gebruiken.

Bedrijven investeren versneld in groene energie en energiebesparing

Onder andere door strikt toe te zien op de bepaling uit de Wet Milieubeheer.

Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van huizen

Corporaties die veel investeren in verduurzaming worden daartoe fiscaal gestimuleerd. Het aardgasvrij maken van sociale huurwoningen verloopt voor de bewoner woonlastenneutraal. Om dat mogelijk te maken mogen corporaties hun verhuurdersheffing inzetten voor verduurzaming.

Voortzetten salderingsregeling huiseigenaren

In aangepaste vorm, zodanig dat verduurzaming voldoende gestimuleerd wordt, de kosten beperkt blijven en het elektriciteitsnet niet overmatig belast wordt.

Overheid ondersteunt bij verduurzaming

Huishoudens die hun huizen niet zelf kunnen verduurzamen worden daarvoor niet gestraft, maar geholpen. De overheid neemt de leidende rol in de financiering en uitvoering van de verduurzaming. Niet alleen individuele bewoners, ook buren, straten, VvE’s, buurten en wijken, corporaties en coöperaties, en andere collectieven krijgen hulp om de juiste oplossing voor hun huizen te vinden. Bijvoorbeeld door een ontzorgloket dat ondersteunt bij het isoleren en verduurzamen van hun woning.

Geen gaswinning in Waddenzee

We bouwen onze afhankelijkheid van aardgas af en worden minder afhankelijk van landen met foute regimes. We werken niet mee aan gaswinning in de Waddenzee en beschermen onze mooiste natuurgebieden.

Niet boren naar schaliegas

Boren naar schaliegas brengt risico’s en natuurschade met zich mee.

Stimuleren groene waterstof

Dit is een schone vervanging van aardgas, wanneer bestaande gasinfrastructuur wordt aangepast. Daarom maken wij meer overheidsinvesteringen en fiscale faciliteiten vrij voor het aanbod van duurzaam opgewekte waterstof. We zorgen voor nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Nederland heeft alles in huis om hierin leidend te worden.

Zuinig omgaan met onze prachtige natuur

We ontzien landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk en stimuleren wind op zee en zon op daken (waaronder de vele platte daken in de industrie). We willen de Regionale Energie Strategieën landelijk blijven ondersteunen.

Direct stoppen met subsidies voor biomassa in kolencentrales

We zijn voor hoogwaardig gebruik van biomassa. Dat betekent als grondstof voor biochemie en als tweede en derde generatie brandstof. Zo gebruiken we biomassa alleen als het echt duurzaam is. Het mag niet leiden tot ontbossing, landroof en verlies van biodiversiteit.

Subsidieprogramma voor duurzame energie SDE++ beter benutten

Er komt meer subsidie voor de meest duurzame vormen van energieopwekking. Carbon Capture en Storage (CCS) is slechts een tijdelijke oplossing voor de industrie. We stellen de SDE++ open voor groene waterstof met prijsafspraken.

Heffing op de lozing van restwarmte

De industrie zet haar restwarmte zo veel mogelijk in voor warmtenetten. Het beprijzen van verspilling van restwarmte stimuleert een nuttige aanwending van warmte.

Geen nieuwe kernenergie

Kernenergie is duurzaam noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Ze zorgt voor een afvalprobleem voor de komende honderdduizenden jaren, naast problemen met veiligheid en de verspreiding van kernwapens en/of kernwapentechnologie (nucleaire proliferatie). Er komen dus geen nieuwe investeringen in kerncentrales.

Kerncentrale Borssele zo snel mogelijk sluiten

Dat betekent in ieder geval eerder dan de huidige sluitingsdatum van 2033. Het rijk en de lokale overheden komen tot een eerlijke verdeling van de kosten voor de kerncentrale Borssele. Dit omdat de instandhouding en ontmanteling van de kerncentrale onevenredig zwaar drukken op de financiën van de provincie Zeeland.

Delen: