Vrijheid voor iedereen en discriminatie niet accepteren
Samen vooruit

Thema

Vrijheid voor iedereen en discriminatie niet accepteren

Foto Shutterstock / blvdone
Samen vooruit

Onze vrijheid is het waard om verdedigd te worden. Racisme en discriminatie gaan we tegen. Nieuwkomers die hier willen wonen, accepteren de Nederlandse waarden.

Naar onze maatregelen

Het klinkt zo vanzelfsprekend dat we het weleens vergeten. We leven in een vrij land waar ieder mag gaan en staan waar hij of zij wil. Een land waar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en het homohuwelijk gelden. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend en verdient verdedigd te worden. Uitsluiting, racisme en discriminatie horen in Nederland niet thuis. Seksuele intimidatie en religieus extremisme evenmin.

We leven in een vrij land waar ieder mag gaan en staan waar hij of zij wil. Een land waar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en het homohuwelijk gelden. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend en verdient verdedigd te worden.

We staan voor een open en verbonden samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Waardoor er een grote diversiteit ontstaat. Die verscheidenheid maakt ons mooi, maar ook kwetsbaar. Je kunt alleen in vrijheid leven als je ook bereid bent om de vrijheid van een ander te verdedigen. Ook als je het niet met de ander eens bent. En natuurlijk, er zijn verschillen in opvatting, levensovertuiging of culturele achtergrond. Vrijheid is een kwestie van mentaliteit, van tolerantie en respect voor onze waarden. Dat geldt ook voor nieuwkomers die hier willen komen wonen: ze moeten de Nederlandse waarden accepteren. Religieus extremisme werpen we verre van ons en hoort niet in onze vrije samenleving thuis.

We willen discriminatie en racisme harder gaan bestrijden. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, of dit nu vanwege leeftijd, geslacht of afkomst is. Daarom geven we de inspectiediensten meer capaciteit. Anoniem solliciteren wordt de norm bij de overheid. Zodat het niet meer uitmaakt welke achternaam je toevallig hebt gekregen van je ouders. Het is ook onacceptabel dat je tijdens een avondje stappen op basis van uiterlijk aan de deur wordt geweigerd. Of dat een vereniging je om diezelfde reden niet toelaat.

 

Vrijheid voor iedereen en discriminatie niet accepteren

"We willen discriminatie op de arbeidsmarkt harder gaan bestrijden, zij het vanwege leeftijd, geslacht of afkomst."

Vrijheid geldt voor iedereen: man en vrouw, jong en oud, arm en rijk. We komen op voor de rechten van vrouwen en meisjes. Intimidatie van vrouwen is onbestaanbaar en stellen we voortaan strafbaar. Daders die denken vrouwen te moeten lastig vallen moeten zich als het aan ons ligt verantwoorden voor de strafrechter. De emancipatie is ver gevorderd, maar nog altijd niet voltooid. Het glazen plafond gaan we verder afbreken.

We komen ook op voor de vrijheid van LHBT’ers om zichzelf te zijn. Pestgedrag tegen hen of andere groepen wordt effectiever bestreden, bijvoorbeeld door de burgemeester de mogelijkheid te geven de dader sneller uit huis te plaatsen of een buurtverbod op te leggen.

In een open en diverse samenleving vormt de overheid een verbindende kracht om de vrijheid te bewaken. Politie, justitie en defensie gaan we daarom verder ondersteunen. Meer wijkagenten, meer geld naar defensie en meer slagkracht voor het OM.

Meer wijkagenten, meer geld naar defensie en meer slagkracht voor het OM.

Bekijk onze maatregelen

Hogere straffen voor racisme

Racisme hoort niet in Nederland thuis. Om racisme beter te bestrijden gaan we het behandelen als zogeheten hate-crime. Daarmee verhogen we de straffen voor de daders. Maar de pakkans moet ook omhoog. Wij willen politie en het openbaar ministerie meer armslag geven om de daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen. Er komen meer gespecialiseerde agenten en een betere handhaving. Ook willen wij de toegang van slachtoffers van discriminatie tot de politie verbeteren.

Veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond voelen zich gekwetst door denigrerende generalisaties en diskwalificaties. Wij willen dat actief bestrijden. Dat begint bij een betere bewustwording van het bestaan van vooroordelen, onderhuids racisme en ‘alledaagse’ discriminatie. Indien noodzakelijk scherpen we de wetten tegen discriminatie en racisme aan.

Het is tot slot onacceptabel dat mensen op basis van hun uiterlijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden en verenigingen. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee het gezag, burgemeester en politie de overtreders kan aanpakken. Wie het te bont maakt, kan zijn exploitatievergunning verliezen.

Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi)publieke instellingen

We zien en horen te vaak dat mensen van niet-Nederlandse komaf alleen op basis van hun naam al geen enkele kans maken bij een sollicitatieprocedure. Dat vinden we onbestaanbaar. Daarom willen we dat bij alle overheden en (semi)publieke instellingen anoniem solliciteren wordt ingevoerd om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De opvang van asielzoekers afstemmen op de omvang van dorp of stad

In 2015 kwamen er 60.000 vluchtelingen naar Nederland. Wij hebben bewondering voor de vele Nederlanders die zich op lokaal niveau hebben ingezet om hen een goed welkom te bieden en praktisch te helpen. Hun inzet bewijst de veerkracht en solidariteit waartoe onze samenleving in staat is. Maar het grote aantal veroorzaakt ook spanningen en zorgen. Bijvoorbeeld over de manier waarop buurtbewoners worden geconfronteerd met de komst van een asielzoekerscentrum in hun wijk, zonder inspraak en voorbereiding. Daarom vinden we dat de grootte van asielzoekerscentra beter moet passen bij de omvang van het dorp of de stad. Er wordt niet gewerkt met een minimaal aantal mensen per opvanglocatie, maar er wordt gekozen voor maatwerk.

Om de integratie te bevorderen, willen wij de vluchtelingen die mogen blijven zo veel mogelijk huisvesten in de regio van de eerste opvang, waar ze al vaak een netwerk hebben opgebouwd. Wij willen verder dat de gemeenten zelf over de invulling van de opvang gaan. Zo kunnen zij zaken als taalonderwijs en begeleiding naar (vrijwilligers)werk goed waarborgen. Wij willen dat statushouders snel kunnen doorstromen van een opvanglocatie naar een woongelegenheid. Statushouders krijgen geen voorrang ten opzichte van anderen met urgentie. In steden met tekorten aan woningen worden tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen gebouwd voor zowel de statushouder als de mensen op de wachtlijst. Zo verkorten we de wachttijd voor sociale woningen in plaats van dat die langer wordt.

Discriminatie op de werkvloer tegengaan

Iedereen verdient gelijke kansen, ook de werkvloer. Discriminatie op het werk tast de samenleving aan en gaan we tegen. We geven daarom inspectiediensten meer capaciteit. We vergroten het bewustzijn bij werkgevers. En de overheid geeft het goede voorbeeld: Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi) publieke instellingen. Tot slot vergroten we de bereidheid om aangifte te doen door te laten zien dat aangifte doen helpt.

Seksuele intimidatie tegengaan

Seksuele intimidatie willen we uitbannen. We willen dat scholen en verenigingen seksuele intimidatie nog meer vroegtijdig signaleren. Wij ontwikkelen programma’s waarmee kinderen leren dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, en we gaan het strafrecht toepassen bij straatintimidatie. Wij willen een wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling opnemen.

Aanpakken pestgedrag tegen LHBTI

Iedere Nederlander verdient zijn of haar plek in onze samenleving. We staan pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, homo’s, lesbiennes, moslims, of wie dan ook dus niet toe. Pestgedrag pakken we effectiever aan. Dat kan bijvoorbeeld door de burgemeester toe te staan om sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod in te stellen. Ook op school willen we strenger zijn tegen pestgedrag richting LHBTI’ers; er komt meer aandacht voor op de lerarenopleiding.

Meer diversiteit bij publieke instituties

Wij staan voor een open en diverse samenleving. We zien echter nog te weinig van onze diverse samenleving terug in instituties als politie, UWV, scholen en zorginstellingen. Terwijl juist publieke instanties een herkenbare afspiegeling zouden kunnen zijn van de diversiteit van onze samenleving. Die diversiteit willen we bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door transparant te zijn over de etnische diversiteit van onze gemeenschappelijke instituties.

De publieke omroep krijgt meer middelen

De publieke omroep, waaronder ook de regionale en lokale omroepen, heeft een belangrijke taak om groepen in de samenleving te verbinden en verdient daarom meer financiële steun. Wij willen per jaar 100 miljoen euro extra uitgeven aan de publieke omroep. Wij willen dat de publieke omroep een grotere rol speelt op het vlak van educatie, zowel binnen als buiten het onderwijs. De publieke omroep is, naast het onderwijs, bij uitstek in staat om cultuur toegankelijk te maken voor een groot publiek, en ook de achtergronden en de context van cultuur te verduidelijken.

Bronvermelding beeld: Shutterstock / Rawpixel.com
Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

Ik doe mee!

Blijf op de hoogte over Samen één

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.