Fatsoenlijke woningen en veilige buurten
Samen vooruit

Thema

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

Foto Shutterstock / Rido
Samen vooruit

Bestaanszekerheid vraagt fatsoenlijke woningen. Buurten moeten veilig zijn.

Naar onze maatregelen

Wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Het betekent een vertrouwde thuisbasis, en vormt een belangrijk deel van bestaanszekerheid. Wonen doe je niet alleen, maar met anderen in een buurt of wijk, dorp of stad.

We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners. Wonen in het centrum van Amsterdam mag niet weggelegd zijn voor de happy few. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning moeten korter. Dat kan door de komende jaren voldoende huizen te bouwen. Er komen minimaal 50.000 huizen per jaar erbij. In 2030 gaat het om 700.000 tot 1 miljoen woningen. Gemeenten worden verplicht voldoende betaalbare woningen te realiseren zodat er voor elke portemonnee een plek is in stad of dorp.

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

We willen meer betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners. Er komen minimaal 50.000 huizen per jaar bij.

Huren, laat staan het kopen van een huis, is voor veel mensen nog te duur en de huurtoeslag is veel te bureaucratisch. Daarom werken we aan huren naar draagkracht. Wie weinig verdient, betaalt weinig huur, wie veel verdient betaalt meer. De toewijzing van een sociale huurwoning is afhankelijk van het inkomen en dat blijft zo. Wel gaan we deze grens per regio aanpassen.

Genoeg betaalbare woningen komen het best tot zijn recht in een verbonden buurt. Dat vraagt om een sterke publieke sector. We zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in bus en tram, ondersteuning van sport en cultuurverenigingen en het schoonhouden van de openbare ruimte. De PvdA wil dat die publieke taken weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er te veel mensen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom introduceren we geleidelijk aan 100.000 nieuwe banen tussen de 100 procent en 120 procent minimumloon. Dit zijn nieuwe banen, ze verdringen geen bestaande functies.

Een verbonden buurt is ook een veilige buurt. Een veilige wijk bereik je ook met meer agenten op straat en minder achter het bureau. De wijkagent vormt de ogen en oren van de samenleving. Een wijkagent per 5000 inwoners is het minimum. Hij of zij is vooral op straat te vinden en niet achter het bureau. Hij verdient daarbij hetzelfde salaris en extra vergoedingen als zijn collega’s. Inwoners krijgen meer invloed op de aanpak van criminaliteit, elke buurt denkt mee over wat nodig is in de eigen wijk. We komen op voor de slachtoffers. Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die die overlast veroorzaken. En jongeren die overlast veroorzaken worden met strenge hand begeleid naar school of werk. Samen met ouders, politie en scholen vormen we een pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren. Meer aandacht voor veiligheid. Want alleen als je veilig voelt, voel je je thuis in Nederland.

Een verbonden buurt is ook een veilige buurt. Een veilige wijk bereik je ook met meer agenten op straat en minder achter het bureau.

Bekijk onze maatregelen

Toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen per regio

De toewijzing van een sociale huurwoning is afhankelijk van het inkomen en dat blijft zo. Wel gaan we deze grens per regio aanpassen. In de meest gewilde steden wordt de grens opgetrokken van 39.000 euro naar een jaarinkomen van 45.000 euro. Zo hebben lagere inkomens meer kans op een sociale huurwoning in krappe woongebieden en voorkom je dat zij de wijk of zelfs de stad worden uitgejaagd.

Meer betaalbare woningen

Door de groei van de bevolking en het aantal huishoudens dreigen er opnieuw forse woningtekorten te ontstaan. Daarom willen we dat er jaarlijks minimaal 50.000 nieuwe woningen worden bij gebouwd. Dat betekent dat er tot 2030 tussen 700.000 en een miljoen woningen extra bij komen. Gemeenten worden daarbij verplicht betaalbare woningen te realiseren, met de opdracht dat ze ook nadrukkelijk sociale huur- en koopwoningen bouwen voor mensen met een laag inkomen. Want zo voorkom je dat mensen met lagere inkomens worden verdrongen naar buitenwijken of zelfs buiten de stad. Dergelijke segregatie is slecht voor de samenhang en verbondenheid van de samenleving.

Huren naar draagkracht

Iedereen, ook mensen met een bescheiden inkomen, verdient een betaalbare woning. Maar met het huidige systeem van de huurtoeslag is dat in de praktijk weerbarstig. Het komt te vaak voor dat mensen met een laag inkomen meer huur betalen dan verantwoord is. Wij willen daarom stapsgewijs een huur naar draagkracht invoeren, hoe minder je verdient, des te minder huur betaal je. Dat is eerlijker en voorkomt dat mensen in armoede moeten leven.

Passende huisvesting voor iedereen

We willen een samenleving met gemengde wijken waarin mensen met een lager inkomen niet worden verdrongen naar de buitenwijken of zelfs buiten de stad. Dergelijke segregatie is slecht voor de samenhang en verbondenheid van de samenleving. We willen daarom voor iedere regio een aanbodnorm, waarin is vastgelegd hoe iedere gemeente een bijdrage levert aan passende huisvesting voor iedereen. Het doel is om voldoende beschikbare sociale- en koopwoningen te realiseren.

100.000 nieuwe banen

Een verbonden samenleving vraagt om een sterke publieke sector. We zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in bus en tram, ondersteuning van sport en cultuurverenigingen en het schoonhouden van de openbare ruimte. De PvdA wil dat die publieke taken weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er te veel mensen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom introduceren we geleidelijk aan 100.000 nieuwe banen tussen de 100 procent en 120 procent minimumloon. Dit zijn nieuwe banen, ze verdringen geen bestaande functies.

Inwoners denken mee over veiligheid

Een veilige leefomgeving is een zaak van iedereen. We willen bevorderen dat gemeente, politie en burgers meer gaan samenwerken om de veiligheid in de wijk te verbeteren. Bij het aanpakken van criminaliteit staan de inwoners centraal. Inwoners gaan direct invloed uitoefenen op de prioriteiten van burgemeesters en politie, zoals in het Rotterdamse project ‘de buurt bestuurt’. Elke buurt of dorp denkt zo mee met wat er nodig en krijgt de mogelijkheid om een deel van de politie-uren naar eigen inzicht in te zetten. Gemeenten maken voor elke buurt een buurtplan met de bewoners waarin de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd. Bewoners bepalen op die manier prioriteiten in hun eigen buurt of dorp.

Minimaal één wijkagent per 5000 inwoners

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn wijk. De wijkagent is de eerste die je kunt aanspreken als er iets mis is in je wijk, of er overlast wordt ervaren. Daarom vindt de PvdA dat er minstens een wijkagent per 5000 inwoners moet zijn. Zo nodig kunnen burgemeesters extra wijkagenten inzetten. Op straat, en niet achter het bureau. Wijkagenten worden gecompenseerd als ze hun onregelmatigheidstoeslag verliezen.

Kinderen voor radicalisering behoeden

We willen een open en diverse samenleving. Ideeën en praktijken die deze samenleving bedreigen bestrijden we. Samen met ouders, scholen en gezagdragers vormen we een coalitie om jongeren te behoeden voor radicalisering. De wijkagent is het meest effectief om radicalisering vroegtijdig te signaleren, maar ook de leerplichtambtenaar, familie en gebedshuizen zijn noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan. We geven meer steun aan projecten voor deradicalisering.

Bronvermelding beeld: Shutterstock / Rido
Delen:

Beste kiezer,

De verkiezingen gaan over de koers van ons land. Daarom schreef ik u een brief over wat er op het spel staat en hoe ik Nederland écht vooruit wil helpen.

Lees mijn brief