Goede zorg en een fijne oude dag
Samen vooruit

Thema

Goede zorg en een fijne oude dag

Foto Pixabay / Sarcifilippo
Samen vooruit

Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom gaan dokters meer samenwerken. We schaffen het eigen risico af zodat mensen de zorg niet meer mijden.

Naar onze maatregelen

Een goede gezondheidszorg is van waarde van ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. Daarom werken we in ons verkiezingsprogramma aan zorg waar je beter van wordt. Aan liefdevolle langdurige zorg als die nodig is. En aan meer waardering voor onze zorgverleners via betere arbeidsomstandigheden.

We willen zorg waar mensen centraal staan en niet de markt. Tien jaar geleden werd de zorgverzekeringswet ingevoerd waarbij de markt tot betere zorg zou leiden. Nu zien we dat de markt te weinig oog heeft gehad voor de menselijke maat. Het is tijd dat het zorgstelsel weer het publieke belang dient. Het eigen risico heeft niet bijgedragen aan een efficiëntere en betere zorg, maar zorgde er wel voor dat mensen met een lager inkomen en chronisch zieken de zorg gingen mijden. Dat is onwenselijk en daarom schaffen we het eigen risico af.

We willen zorg waar mensen centraal staan en niet de markt. Het is tijd dat het zorgstelsel weer het publieke belang dient.

Daarnaast willen we een uniforme polis voor de basisverzekering, zodat verzekeraars hier niet meer op kunnen concurreren. De macht van de farmaceutische industrie perken we in en kosten voor dure geneesmiddelen willen we beheersen. Huisartsen mogen meer met elkaar samenwerken, daar passen we de mededingingswet op aan. We blijven investeren in de wijkverpleegkundigen.

We willen ook dat mensen, patiënten en medewerkers, meer te zeggen krijgen in de zorg. Zowel bij de aanbieders, bij gemeenten als bij de verzekeraars. Vaak weten ze zelf heel goed wat nodig is om problemen op te lossen. Patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en ledenraden krijgen meer ondersteuning.

Lodewijk Asscher kondigde het al aan: We willen nog eens extra investeren in de ouderenzorg. Daarvoor vragen we van de inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting. Met de 300 miljoen euro die dit oplevert kunnen we in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners.

Goede zorg en een fijne oude dag

"We willen meer investeren in de ouderenzorg. Meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners."

Om bij de oude dag te blijven: de AOW, ooit ingevoerd dankzij de PvdA, stijgt ieder jaar met de lonen mee. We introduceren een flexibele AOW, waardoor je tegen een redelijke korting drie jaar eerder kan stoppen en waarbij we voorkomen dat je door het minimum zakt. En er komt een generatiepact tussen ouderen en jongeren. En we passen het pensioenstelsel zo aan dat pensioenen weer gaan stijgen.

Bekijk onze maatregelen

Meer aandacht voor preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we preventieve maatregelen die de gezondheid vergroten, onderbrengen in het basispakket. Met verzekeraars investeren we in meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Kinderen tot 18 jaar beschermen we expliciet tegen roken, drank en drugs. Sporten en bewegen bevorderen de gezondheid. Daarom willen we meer geld uittrekken voor sport en spel voor de 400.000 kinderen van wie de ouders een clublidmaatschap niet kunnen betalen.

Extra investeren in ouderenzorg

We willen 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg. We willen in verpleeghuizen de zogenoemde Hugo Borstnorm invoeren: er komt extra verplegend personeel voor een liefdevolle oude dag. Dat betekent meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht aan bewoners. Daarvoor vragen we van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting.

Geen doorgeslagen marktwerking in de zorg

De marktwerking in de zorg heeft niet bijgedragen aan meer kwaliteit voor de patiënt. Daarom willen wij de marktwerking in de zorg een halt toeroepen. Zorgverzekeraars mogen niet langer concurreren met allerlei polissen, wij willen één uniforme basisverzekering. Huisartsen en anderen die werken in de zogeheten eerstelijns zorg mogen meer met elkaar samenwerken, daar passen we de Mededingingswet op aan. Ze krijgen meer taken die nu nog door ziekenhuizen worden uitgevoerd, om de zorg dichtbij te houden. We blijven hiervoor ook investeren in de wijkverpleegkundigen. En tot slot hoort bij de zeer specialistische zorg van de academische ziekenhuizen de marktwerking ook te worden geschrapt.

Er komt één uniforme polis voor alle basisverzekeringen

We willen af van de marktwerking in de zorg, om te beginnen bij de verzekeraars. Daarom komt er wat ons betreft één uniforme polis voor het basispakket. Verzekeraars werken in elke regio samen om de patiënt de beste zorg te kunnen bieden. Voor deze uniforme basisverzekering geldt een verbod op reclame en marketingactiviteiten. Verzekeraars mogen niemand weigeren. En als ze willen concurreren, is dat nog op kwaliteit of de aanvullende verzekering.

AOW elk jaar met 100 euro verhogen

Wij vinden dat de AOW ieder jaar met zo’n 100 euro verhoogd moet worden. Hiervoor trekken we drie miljard euro uit. Hiermee houden we oudedagsvoorzieningen betaalbaar, en nemen we zorgen weg van ouderen die zorgen hebben over de verhoging van de AOW-leeftijd.

Afschaffen van het eigen risico in de zorg

Tien jaar geleden werd de Zorgverzekeringswet ingevoerd waarbij de markt tot betere zorg zou leiden. Nu zien we dat de markt te weinig oog heeft gehad voor de menselijke maat. Het is tijd dat het zorgstelsel weer het publieke belang dient. Het eigen risico heeft niet bijgedragen aan een efficiëntere en betere zorg, maar zorgde er wel voor dat mensen met een lager inkomen en chronisch zieken de zorg gingen mijden. Dat is onwenselijk en daarom schaffen we het eigen risico af. We betalen dit met zijn allen door een kleine toeslag op de belastingtarieven.

Meer zeggenschap in de zorg

We willen dat mensen, patiënten en medewerkers, meer te zeggen krijgen in de zorg. Zowel bij de aanbieders, bij gemeenten als bij de verzekeraars. Vaak weten ze zelf heel goed wat nodig is om problemen op te lossen. Patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en ledenraden krijgen meer ondersteuning.

Er komt een flexibele AOW

Een goede oude dag hoort tot de zekerheden van Nederland. De AOW stijgt daarom ieder jaar met de lonen mee. Bij de verhoging van de AOW tot 67 jaar hebben we steeds gezegd dat niet iedereen kan of wil stoppen op dezelfde leeftijd. We probeerden mensen met een zwaar beroep of zij die vijftig jaar hadden gewerkt te ontzien. Dat plan bleek in de praktijk onuitvoerbaar. Daarom komt er nu een flexibele AOW. Iedereen krijgt de keuze tot drie jaar eerder te stoppen tegen een redelijke korting waarbij we niemand door het minimum laten vallen.

Pensioenstelsel wordt sterker

We passen het pensioenstelsel aan de huidige tijd aan om het daarmee sterker te maken. Ouderen krijgen meer inkomenszekerheid. Er komen minder strenge dekkingseisen, waardoor afboeken van aanvullende pensioenen zoveel mogelijk wordt voorkomen en de zogeheten indexatie weer binnen bereik is. Hoe dichter je bij je pensioen zit, hoe zekerder de uitkering wordt. En ZZP’ers bouwen ook pensioen op tot de sociale premiegrens.

Inperken macht farmaceutische industrie

De kosten voor dure geneesmiddelen dreigen de pan uit te rijzen als we niet ingrijpen. Als we niets aan de prijzen van geneesmiddelen doen, zal dat ten koste gaan van andere zorg in het ziekenhuis. Om dat te voorkomen willen we eerlijke prijzen, prijzen die bijvoorbeeld ook dalen naar mate ze meer worden gebruikt en transparantie tot stand komen. Daarom passen we de wet op de geneesmiddelen aan. De macht van de farmaceutische industrie gaan we beperken.

Bronvermelding beeld: Shutterstock / Photographee.eu
Delen:

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee