Samen vooruit

Vast werk is geen luxe maar een recht. Het biedt inkomen, respect en waardering. De lonen voor werknemers gaan omhoog.

Naar onze maatregelen

Iedereen in Nederland verdient bestaanszekerheid. Een baan is daarbij nodig. Dankzij werk heb je inkomen, neem je deel aan de samenleving en krijg je perspectief op de toekomst. We streven naar volledige werkgelegenheid met goed en eerlijk werk. Een vast contract vinden we daarom geen luxe maar een recht. Mensen met flexibele baantjes of nul-urencontracten verdienen méér zekerheid. En de ontslagbescherming staat als een huis.

Goed werk betekent ook meer loon. Daarom gaan we zorgen voor hogere lonen, bij de overheid en het bedrijfsleven. We zijn ook voor eerlijke concurrentie tussen vaste en flexibele banen. Vast werk maken we aantrekkelijker voor werknemer en werkgever. ZZP’ers verzekeren we van een goed bestaan doordat ze collectief mogen onderhandelen over hun tarieven en ze gaan deelnemen aan een collectief pensioen. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan.

We zijn ook voor eerlijke concurrentie tussen vaste en flexibele banen. Vast werk maken we aantrekkelijker voor werknemer én werkgever.

Werk en privé gaan we beter combineren, zodat we minder stress en meer geluk hebben. Werkstress die mensen ziek maakt, dringen we terug. En mensen die op vroege leeftijd begonnen zijn met werken of zwaar werk hebben gedaan, kunnen tot drie jaar eerder stoppen met werken. Daarom voeren we een flexibele AOW in.

Ook willen we met de vakbonden en onze bondgenoten in buurlanden zorgen voor eerlijke spelregels in Europa die zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk. Zodat werknemers in het transport en de bouw niet worden weggeconcurreerd door goedkopere collega’s uit Oost-Europa.

Ben je jong? Dan krijg je vanaf 18 jaar, in plaats van het oneerlijke jeugdloon, wat ons betreft een gelijk salaris als je oudere collega’s. Want gelijk werk verdient gelijk loon.

Goed werk

"Vanaf 18 jaar krijg je, in plaats van het oneerlijke jeugdloon, een gelijk salaris als je oudere collega’s."

Voldoende vaste banen komen er alleen als de economie klaar is voor een duurzame toekomst. Daarom gaan we de komende jaren flink in onze economie investeren. Tientallen miljarden besteden we aan de versterking van onze infrastructuur, ICT en innovatiekracht. We bouwen nieuwe windmolenparken op zee en isoleren alle gebouwen in Nederland. Dat levert niet alleen tienduizenden nieuwe banen op, het is ook goed voor het klimaat. Tot slot maken we de financiële sector weer dienstbaar aan de samenleving.

Bekijk onze maatregelen

Verhogen van de lonen

Goed werk verdient een rechtvaardig loon. De afgelopen jaren zijn de winsten versus de lonen van werknemers van met name multinationals steeds verder uit elkaar gegroeid. Die trend willen we keren. Want gezonde bedrijven hebben baat bij betrokken werknemers. Dat kan onder meer bereikt worden door hogere lonen. We maken hierover afspraken met werkgevers en vakbonden in een werkgelegenheidsakkoord. Hierin leggen we ook vast dat er meer werk en meer zekerheid komt voor alle werknemers. De overheid geeft het goede voorbeeld door de lonen in de publieke sector te verhogen.

Hoger minimumloon door aanpassing van fulltime werkweek

We vinden dat iedere werkende een rechtvaardig inkomen verdient om van te kunnen leven. Wij willen het minimumloon verhogen door de werkweek aan te passen van 40 naar 36 uur. Zo krijgt iedereen met een fulltime contract de mogelijkheid om tegen het huidige minimumloon 4 x 9 uur te werken. Per saldo ga je er per uur op vooruit en hou je meer tijd over om bijvoorbeeld aan zorg voor een naaste te kunnen besteden.

Werknemers delen mee in de winst

Een gezond bedrijfsleven heeft baat bij betrokken werknemers. De afgelopen jaren zijn de winsten en de beloning van werknemers van met name multinationale bedrijven steeds verder uit het lood geslagen. Die trend willen we keren.  Want werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Dat mag beloond worden. Met meer loon. Daarnaast gaan bedrijven die veel winst maken die winst delen met hun werknemers, en niet alleen als extra dividend uitkeren aan aandeelhouders.

Minimumtarieven voor ZZP’ers

Iedereen in Nederland verdient bestaanszekerheid. Of je nu een vaste of een flexibele baan hebt. Dat betekent wel dat er eerlijke concurrentie tussen vaste en flexibele banen moet zijn. Vast werk verdient een vast contract en maken we aantrekkelijker. Veel zzp’ers werken met plezier aan het eigen bedrijf, en dat is mooi. Maar anderen zijn noodgedwongen zzp’er, en moeten concurreren tegen te lage prijzen zonder garanties voor de toekomst. Daarom mogen zzp’ers van ons collectief onderhandelen over minimumtarieven. Ze kunnen zich ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid op basis van onderlinge solidariteit – de kosten daarvan komen deels voor rekening van de opdrachtgever. ZZP’ers behouden hun zelfstandigenaftrek.

Eerlijkere verdeling van betalen inkomstenbelastingen

Een goed belastingstelsel is belangrijk voor onze welvaart en welzijn. Belastinginkomsten zijn nodig om onze collectieve voorzieningen te bekostigen. We hebben in dit kabinet al veel verbeterd, zoals de ingreep in de hypotheekrenteaftrek bij de hoogste inkomens. We willen de belastingen nu nog rechtvaardiger en groener maken. Voor mensen met een laag- of middeninkomen en kleine vermogenden gaan de belastingen omlaag. Zo ontstaat een eerlijkere kans dat iedereen een goed inkomen krijgt. Zeer vermogenden, bedrijven en vervuilers gaan juist meer betalen. Dat is wel zo rechtvaardig.

Vanaf 18 jaar gewoon minimumloon

We vinden dat wie hard werkt, daarvoor beloond moet worden. Ook als je jonger bent. Het minimumjeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar willen wij stapsgewijs verhogen tot het normale minimumloon dat nodig is om van te kunnen leven. Volwassen werk verdient immers een volwassen loon.

Nieuw werkgelegenheidsakkoord met hogere lonen

Het gaat weer de goede kant op met de werkloosheid in Nederland, maar nog altijd staan er te veel mensen langs de kant. Wij streven naar volledige werkgelegenheid en een arbeidsmarkt waarin iedereen een plek heeft. Daarom willen we een nieuw en langdurig werkgelegenheidsakkoord sluiten met de vakbonden en werkgevers. Daarin staan afspraken over meer werk en meer zekerheid voor alle werknemers. Ook afspraken over hogere lonen passen hierbij. De overheid geeft alvast het goede voorbeeld door de lonen in de publieke sector te verhogen.

100.000 nieuwe banen

Een verbonden samenleving vraagt om een sterke publieke sector. We zien dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies: de conciërges en assistenten op scholen, toezicht in bus en tram, ondersteuning van sport en cultuurverenigingen en het schoonhouden van de openbare ruimte. De PvdA wil dat die publieke taken weer worden vervuld. Tegelijk zien we dat er te veel mensen tegen hun zin langdurig aan de kant staan. Daarom introduceren we geleidelijk aan 100.000 nieuwe banen tussen de 100 procent en 120 procent minimumloon. Dit zijn nieuwe banen, ze verdringen geen bestaande functies.

Tientallen miljarden investeren in een duurzame economie

Om ook in de toekomst zekerheden als een baan, goede en betaalbare zorg en de AOW te behouden, terwijl de wereld voortdurend verandert, is een duurzame economie noodzakelijk. We willen een economie die zich onderscheidt in de wereld en die tegelijk recht doet aan goede arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Dat betekent dat we afstappen van fossiele energie en overstappen naar een houdbaar energiesysteem. Deze omslag vergt enorme investeringen: in de beroepsbevolking, in duurzame energie als windmolenparken op de Noordzee en isolatie van alle huizen, de circulaire economie, ICT en infrastructuur. De PvdA wil hier de komende jaren tientallen miljarden euro’s voor vrijmaken. Zo zijn we als Nederland toegerust op de toekomst, met een schone en veilige economie die concurrerend is op de wereldmarkt. Tegelijkertijd creëren we tienduizenden nieuwe banen.

Redelijke verhouding tussen beloningen aan de top en het gewone personeel

De beloningen in de top van het bedrijfsleven zijn de laatste jaren uit het lood geslagen. Wij willen een redelijke verhouding tussen beloningen aan de top en de laagste loongroepen in ere herstellen. Bedrijven worden straks verplicht de beloningsverhouding tussen de top en de laagste inkomens te publiceren. Ondernemingsraden krijgen adviesrecht over de beloningen. En als het we het dan toch over verschillen hebben: het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen moet verdwijnen. Dat leggen we wettelijk vast.

Bronvermelding beeld: ANP / Bart Maat
Delen:

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee