Profielschets PES-Congresdelegatie

Profielschets PES-Congresdelegatie

De PvdA is een groot voorstander van Europese samenwerking. Europa brengt ons vrede, vrijheid en welvaart. Door samenwerking in Europa kunnen we onze sociaaldemocratische idealen een stap dichterbij brengen en de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd bieden. Alle sociaaldemocratische partijen in de 28 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen vormen samen de Partij van Europese Socialisten (PES). De PvdA is een van de in totaal 33 volwaardige lidpartijen van de PES. In de beleidsdiscussie in PES-verband ligt momenteel het accent op de toekomst van de Europese Unie na de Brexit, de vluchtelingencrisis, versterking van een sociaal Europa, hervorming van de financiële markten, het tegengaan van klimaatverandering, gender gelijkheid en de positie van Europa in de wereld.

Taken van de PES-congresdelegatie

 1. De PES-congresdelegatie levert een inhoudelijke bijdrage aan deze PES discussies en bereidt, in goed overleg met de Internationaal Secretaris, de inbreng vanuit de PvdA voor. Kerntaak is het amenderen van resoluties en beleidsdocumenten van de PES om er zorg voor te dragen dat de standpunten en speerpunten van de PvdA zo goed mogelijk worden vertolkt. De leden participeren in de congressen en councils van de PES en in relevante thematische netwerken. De leden geven de Internationaal Secretaris gevraagd en ongevraagd advies ter ondersteuning van de voorbereiding van bestuursvergaderingen van de PES.
 2. De PES-congresdelegatie informeert leden van de PvdA over de PES en levert een actieve bijdrage aan discussies over Europa in de partij. De PES-congresdelegatie doet verslag van haar activiteiten door verslaglegging op de website en in de nieuwsbrief van het internationaal secretariaat. Van de leden wordt verwacht dat zij minimaal twee keer per jaar deelnemen aan een publieksbijeenkomst van de PvdA over een Europees thema. Bovendien zijn leden beschikbaar voor afdelingen of groepen die meer informatie over het werk van de PES willen hebben.

Toelichting PES congresdelegatie
De PvdA heeft als eerste partij binnen de PES sinds 1997 een (deels) direct gekozen congresdelegatie. De PES-congresdelegatie wordt in maart 2020 gekozen voor een termijn van twee jaar. De PES congressen worden eens in de 2,5 jaar gehouden. Hiermee wordt de cyclus van de zittingstermijn van het EP (5 jaar) gevolgd. In de periode tussen de congressen in organiseert de PES jaarlijks een council (Algemene Leden Vergadering).

De PvdA heeft vier mandaten (stemkaarten) tijdens PES-congressen. Het aantal mandaten is mede afhankelijk van het aantal vertegenwoordigers van een partij in het Europees Parlement. De huidige mandaten van de PvdA worden verdeeld onder de vijf in functie benoemde leden en vijf rechtstreeks gekozen leden. Tezamen vormen zij de PES-congresdelegatie. In overeenstemming met de statuten van de PES moet de delegatie in balans zijn wat betreft vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, met het maximale verschil in verhouding van vier om zes.

Het aantal mandaten van de PvdA naar de PES-council is vastgesteld op 4 (waarvan 1 mandaat volgens de PES-statuten rechtstreeks is toegekend aan het Nederlandse lid van het PES-presidium). Deze mandaten worden verdeeld over twee in functie benoemde leden (waaronder het PES- presidiumlid) en twee rechtstreeks gekozen leden. In overeenstemming met de PES-statuten wordt de PvdA delegatie naar de PES-council gevormd door twee vrouwen en twee mannen.

Verkiezingen
Op het PvdA congres van maart  2020 worden vijf leden rechtstreeks gekozen. Zij zullen met de leden die uit hoofde van hun functie lid zijn van de delegatie, de nieuwe delegatie vormen. Het partijbestuur doet een voordracht aan het congres.

De samenstelling van de delegatie ziet er als volgt uit:

 • Politiek leider
 • PES-presidiumlid (Internationaal Secretaris)
 • een lid van de Tweede Kamerfractie
 • een lid van de Eurodelegatie
 • Partijvoorzitter
 • Vijf gekozen leden, te kiezen door het congres op voordracht van het partijbestuur

De PES-congresdelegatie kiest uit haar midden een voorzitter, die samen met de Internationaal Secretaris de vergaderingen van de PES-congresdelegatie voorbereidt. De PES-congresdelegatie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door het Internationaal Secretariaat.

Profiel rechtstreeks gekozen leden PES congresdelegatie

 • Kennis van de Europese politiek in het algemeen en standpunten van de PvdA in het bijzonder
 • Kennis op een of meer inhoudelijke deelgebieden, die relevant zijn voor de PvdA en de PES
 • Strategisch denkvermogen over de rol van de PvdA in de PES
 • In staat zijn om snel via mail op beleidsstukken en voorstellen te reageren
 • In staat zijn om met enthousiasme mensen te informeren over de PES, Europa en de standpunten van de PvdA en bereidheid daarover het debat aan te gaan
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ook in het Engels
 • Bereidheid te werken als lid van een team
 • Bereidheid te reizen en inhoudelijk te participeren in PES-netwerken, -congressen en -councils
 • Beschikbaar om deel te nemen aan de PES-congresdelegatie vergaderingen

In overeenstemming met de PES-statuten moeten twee of drie van de gekozen leden vrouwen zijn.

De vijf leden die de meeste stemmen behalen bij verkiezing op het PvdA-congres in maart 2020 zijn gekozen in de PES-congresdelegatie.

De kandidaatstelling
De kandidaatstelling voor de gekozen leden van de PES-congresdelegatie sluit op vrijdag 22 november 2019. Het partijbestuur stelt  een commissie in die, onder leiding van de Internationaal Secretaris, een aanbeveling zal doen conform de statuten en het huishoudelijk reglement.  Het PvdA-congres van maart 2020 beslist op basis van die aanbeveling.

Indien u geïnteresseerd bent stuur dan voor 22 november  2019 17.00 uur een gemotiveerde sollicitatiebrief  met CV  naar:  PvdA,  t.a.v. de secretaris van de commissie, Erik Boven via [email protected]..

Delen: