Profielschets en procedure verkiezing voorzitter PvdA

Door De Redactie op 27 augustus 2017 Delen  

Zoals op 17 maart aangekondigd, zal Hans Spekman op 7 oktober aftreden als partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Na de zomer kiest de PvdA een nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. Een periode waarin de partij het vertrouwen van de kiezer moet herwinnen en nieuwe bondgenootschappen aan moet gaan met maatschappelijke bewegingen. De kracht van de vereniging moet versterkt en benut worden in een periode waarin tevens campagne gevoerd zal worden voor de gemeenteraden, de provinciale staten & Eerste Kamer, voor het Europees Parlement en de Tweede Kamer. Gezien het bijzondere karakter van de functie van partijvoorzitter en de opdracht waar de Partij van de Arbeid voor staat de komende jaren, is het voorzitterschap een fulltime bezoldigde functie.

In onderstaande staat de profielschets en de procedure beschreven voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter. De profielschets bevat een algemene en niet uitputtende beschrijving van de functie van partijvoorzitter en de vereisten voor eventuele kandidaten. Een adviescommissie kandidaatstelling zal op verzoek van het partijbestuur gesprekken met de kandidaten voeren en adviseert het partijbestuur over de geschiktheid van de kandidaten. Maar uiteindelijk zijn het de leden die beslissen over de nieuwe voorzitter. Ledendemocratie is van groot belang binnen onze partij, dit betekent dat de stem van de leden doorslaggevend is.

Profielschets
De partijvoorzitter geeft met het partijbestuur algehele leiding aan de vereniging. Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 staat de partij voor de enorme opgave het vertrouwen van de kiezer te herwinnen. Hierbij is de functie van voorzitter van groot belang. De voorzitter draagt zorg voor de toekomst van de vereniging, door ruimte voor initiatief en vernieuwing te scheppen. Maar hij of zij helpt ook volksvertegenwoordigers en bestuurders gevraagd en ongevraagd herinneren aan de middellange en lange termijnvisie van de PvdA, in de geest Van Waarde zoals door het Congres vastgelegd. Hij of zij heeft dus een scherpe visie op de koers van de PvdA in organisatorisch opzicht en is in staat met deze visie vereniging en verwante (maatschappelijke) organisaties in beweging te brengen. De voorzitter is het boegbeeld van een actiegerichte aanpak binnen en buiten de vereniging, die gebouwd is op de kracht van onze leden, ondersteund door belangstellenden en betrokkenen. Het partijvoorzitterschap is een veelzijdige functie waarbij men samen met het bestuur en de vereniging verantwoordelijk is voor het uitzetten en bewaken van de lange termijn koers van de partij, inspirator en aanjager is van maatschappelijke verandering en actie, en men tevens verantwoordelijk is voor de meer praktisch procedurele zaken zoals de totstandkoming van kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s, de organisatie van congressen en de manier waarop leden betrokken worden bij besluitvorming.

Het partijvoorzitterschap vergt tomeloze energie en hart voor de PvdA. De nieuwe voorzitter is een verbindend leider in de breedste zin van het woord. Extern door verbinding te zoeken met maatschappelijke organisaties die dichtbij ons staan. En binnen de partij door de schakel te vormen tussen het partijbestuur, de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie de partijorganisatie en de vereniging. Kandidaten hebben bewezen te kunnen opereren in een complexe omgeving. De voorzitter is het toonbeeld van verbinding: een toegankelijke en gezaghebbende leider, die bruggen kan slaan tussen mensen met verschillende ideeën. Hij of zij is gericht op samenwerken met de politiek leider, die verantwoordelijk is voor het dagelijkse politieke handelen, en tegelijkertijd tegenwicht kan bieden en checks and balances inbouwen. Dit vergt strategisch en tactisch inzicht en aantoonbare ervaring met politiek en bestuur. De partijvoorzitter is een herkenbare sociaaldemocraat, die met lef en enthousiasme vanuit de functie als campagneleider leiding geeft aan campagnes en politieke acties, en die de vereniging en mensen daarbuiten inspireert.

Procedure
Vanaf 21 juni is de kandidaatstellingstermijn geopend voor het voorzitterschap. Tot 4 september 2017 kunnen geïnteresseerden zich melden bij het partijbestuur via Lobke Hurkmans. Kandidaten dienen een motivatiebrief, vergezeld met 100 schriftelijke ondersteuningsverklaringen van leden in te leveren voor 4 september om 10.00 uur. Kandidaten dienen gebruik te maken van het hiervoor bestemde formulier (PDF).

Een adviescommissie kandidaatstelling bestaande uit Jet de Ranitz, Fouad Sidali en Gaby van den Biggelaar, voert gesprekken met de kandidaten en adviseert het partijbestuur over de geschiktheid van de kandidaten. Op 12 september wordt bekend gemaakt welke kandidaten deelnemen aan de ledenraadpleging. Deze loopt van dinsdag 26 september tot woensdag 4 oktober 23.59 uur. Op 6 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt. Op 7 oktober bekrachtigt het congres de uitslag.

De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Kandidaten voor het voorzitterschap worden gevraagd bij hun kandidaatstelling een verklaring van goed gedrag te overleggen. Gezien het bijzondere karakter van de functie van partijvoorzitter zal door een extern bureau een integriteitstoets worden verricht.

Voor vragen kunt u terecht bij Lobke Hurkmans, [email protected], tel. 0650856401.

Procedure in tijdlijn

Kandidaatstelling openWoensdag 21 juni
Sluiting kandidaatstellingstermijnMaandag 4 september 10.00 uur
Bekendmaking kandidatenDinsdag 12 september
Presentatie kandidaten18 september – 5 oktober
LedenraadplegingDinsdag 26 september tot woensdag 4 oktober 23.59 uur
Bekendmaking uitslag ledenraadplegingVrijdag 6 oktober
Congres bekrachtigt uitslag ledenraadpleging, daarvoor politieke ledenraadZaterdag 7 oktober
Delen: