Profielschets Beroepscommissie 2020-2024

Profielschets Beroepscommissie 2020-2024

Op het congres van maart 2020 wordt een deel van de Beroepscommissie (opnieuw) gekozen. De Beroepscommissie bestaat uit 5 personen. Zij worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Iedere twee jaar treedt ongeveer de helft af (indien gewenst zijn zij terstond herkiesbaar tot ze hun volle twee periodes van vier jaar hebben vol gemaakt).

De huidige beroepscommissie bestaat uit 5 leden, van wie 2 leden in hun eerste periode zitten. Volgens de statuten en reglementen (met name art. 12 statuten en art. 1.22, 1.23 en 1.24 regl.) doet de Beroepcommissie bindende uitspraken in geval van royementsprocedures, en in alle gevallen waarvan de beslissing in beroep door statuten of reglementen aan haar is opgedragen. Het kan gaan om besluiten van het partijbestuur inzake de terugroeping van een volksvertegenwoordiger uit zijn/haar functie, onregelmatigheden bij ledenraadplegingen, het niet toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstellingsprocedure.

De Beroepscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter en regelt zelf haar werkzaamheden. In de meeste gevallen organiseert zij een hoorzitting waarin de zaak door beide partijen wordt toegelicht. De Beroepscommissie doet uitspraak over de haar voorgelegde kwesties en kan desgewenst aanbevelingen doen over verbetering van de procedure die  gevolgd is. Uitspraken van de Beroepscommissie zijn gemotiveerd en bevatten de gronden waarop zij berusten. De Beroepscommissie wordt ondersteund vanuit het partijbureau. Gemiddeld genomen spelen twee zaken per jaar.

Het werk van de Beroepscommissie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er staat geen vergoeding tegenover. Reis- en andere onkosten worden vergoed. Het Partijbestuur roept sensitieve en serieuze partijgenoten op zich kandidaat te stellen voor de Beroepscommissie, bij voorkeur partijgenoten met een juridische achtergrond of die ervaring hebben op het gebied van beroepsprocedures. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij kennis hebben van alle geledingen van de partij en dat zij beschikken over inlevingsvermogen in de dagelijkse praktijk van een politieke partij als de onze.

Het Partijbestuur stelt een commissie in, die alle binnengekomen brieven beoordeelt en indien de brief er aanleiding toe geeft de kandidaat uitnodigt voor een gesprek.

Het Partijbestuur doet een voordracht aan het congres. Indien u geïnteresseerd bent stuur dan voor vrijdag 15 november 2019 (voor 10.00 uur) een gemotiveerde sollicitatiebrief (of email) met CV naar: PvdA, t.a.v. Erik Boven via bestuurssecretariaat@pvda.nl.

Delen: