Kandidaatstelling Tweede Kamer

Kandidaatstelling Tweede Kamer
 Foto PvdA

Door De Redactie op 24 maart 2016 Delen  

In mei opent de aanmeldtermijn voor PvdA-leden die zich kandidaat willen stellen voor de Tweede Kamer. Waar moeten de kandidaten aan voldoen en hoe gaat de commissie te werk? Commissievoorzitter Max van den Berg legt het uit.

Interview met Max van den Berg, voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling

‘De commissie voelt het als een urgentie om voor de partij met een ijzersterk team naar de kiezers te gaan. Onze inzet: het versterken en herstellen van vertrouwen en verbinding met de sociaaldemocratische waarden naar grote groepen jongeren en ouderen – voor de toekomst van de maatschappelijke positie van de PvdA. Dat is een opgave niet alleen voor de commissie, maar voor de hele partij. Dat raakt de kern van de sociaaldemocratische opgave.’

Wat betekent dat concreet?
‘Dat de kandidaten gedreven worden door sociaaldemocratische waarden als sociale bescherming en activering van de kwetsbaren. Dat houdt in: strijden voor de publieke zaak, strijden tegen de maatschappelijke trend van marktwerking als oplossing, waarden als de kwaliteit van het bestaan en van de arbeid, eerlijk delen in Nederland en in de wereld. Bereid om hardnekkig in Den Haag wetten en regels te veranderen ten gunste van onze waarden. Niet om het verleden vast te houden, maar om de nieuwe toekomst rechtvaardig vorm te geven.’

Welke vaardigheden moeten kandidaten hebben?
‘Ze moeten een overtuigende en maatschappelijke hoofdrol kunnen vervullen ten aanzien van de sociaaldemocratische agenda. Ook moeten ze kunnen verbreden naar gelijkgezinde politieke partijen en mee leiding kunnen geven aan maatschappelijke acties en die in het parlement kunnen vertalen. Benadrukt moet worden dat de Tweede Kamer geen plek is om het vak te leren. Kandidaten moeten zichzelf al hebben bewezen in het dienen van de publieke zaak en herkenbaar zijn op een bepaald gebied. Want voor mensen in bijvoorbeeld het onderwijs of in de zorg moet het duidelijk zijn dat de PvdA-Kamerleden van de hoed en de rand weten.’

Wie zitten er in de commissie?
‘De commissie bestaat uit zeventien partijgenoten, allen met brede ervaring*. De commissie is divers samengesteld, in leeftijd, regio, sekse en afkomst. Dat zullen we ook zeker nastreven bij de samenstelling van de kandidatenlijst.’

Hoe gaan ze te werk?
‘De commissie komt sinds de zomer van 2015 eens per twee maanden bij elkaar. In de voorbereiding is het van belang dat de commissie tot verder uitgewerkte opvattingen komt over wat een fractie nodig heeft, over welke kwaliteiten een individu moet beschikken en hoe een groep het beste uit zichzelf kan halen. We benutten de voorbereiding ook om de inhoud van Van Waarde te vertalen naar ons selectiewerk en we leggen contacten met de partijgenoten die de Den Uyl-leergang hebben afgerond. In samenwerking met partijbestuur en gewesten is er tegelijk een regionale
verkenning. De verschillende eisen moeten samenkomen in de kwaliteiten van de kandidaten. Onze werkzaamheden monden uit in een advies aan het partijbestuur. Op basis van dit advies stelt het partijbestuur een conceptlijst vast en het congres stelt in januari 2017 de definitieve kandidatenlijst vast.’

______________________________________________________

CV Max van den Berg, voorzitter adviescommissie
1970-1978 Wethouder in Groningen
1979-1986 Partijvoorzitter PvdA
1986-1999 Directeur Novib/Oxfam
1999-2007 Lid Europees Parlement, delegatieleider PvdA-fractie
2007-2016 Commissaris van de Koning(in) in Groningen

Openstelling en sluiting kandidaatstelling Tweede Kamer
In mei opent de aanmeldtermijn voor de kandidaatstelling. Leden met de ambitie om de PvdA in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf dat moment melden via www.pvda.nl. De termijn sluit op maandag 12 september, om 10:00 uur. Vragen en opmerkingen? Mail naar kandidaatstelling@pvda.nl

Profielschets
De profielschets is de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer en voor het partijbestuur van de PvdA ten behoeve van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De profielschets dient ook ter oriëntatie voor geïnteresseerde kandidaten. Lees meer over de profielschets.

Samenstelling adviescommissie kandidaatstelling

 • Hans Andersson (Zuid-Holland, vicevoorzitter): Oprichter adviesbureau AEF, vrm voorzitter VARA, toezichthoudende functies o.a. op gebied van volkshuisvesting, cultuur.
 • Max van den Berg (Groningen, voorzitter): Commissaris der Koning in Groningen. In de jaren daarvoor o.a. wethouder Groningen, partijvoorzitter, fractievoorzitter Eurodelegatie.
 • Gery de Boer (Noord-Holland): Bestuurder project Duurzame Inzetbaarheid Metaal bij FNV, lid bestuurscommissie Amsterdam Oost.
 • Sicko Heldoorn (Drenthe): Waarnemend burgemeester in Dantumadeel. Daarvoor burgemeester Assen en Opsterland en gedeputeerde Friesland.
 • Douwe Hoogland (Friesland): Lid Provinciale Staten Friesland (woordvoerder sociaal beleid, Jeugdzorg), bestuurder met agrarische wortels en actief in het agrarisch natuurbeheer.
 • Ralf Krewinkel (Limburg): Burgemeester Beek. Daarvoor o.a. wethouder Kerkrade, fractievoorzitter.
 • Songul Mutluer (Noord-Holland): Fractievoorzitter Zaanstad, aanbestedingsjurist, docent VU. Lid kandidaatstellingscies A’dam, Amstelveen, PS Noord-Holland.
 • Bert Otten (Overijssel): Senior adviseur Radar Advies. Voormalig vicevoorzitter partijbestuur, wethouder Hengelo. Lid van de commissie Einde aan de machteloze politiek.
 • Jet de Ranitz (Zuid-Holland, vicevoorzitter): Voorzitter CvB Hogeschool Inholland. Daarvoor vz CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, directeur Nederlands Dans Theater. Partijgenootschappelijk: voormalig lid partijbestuur, Vrouwen in de Politiek (ViP), afdelingsvoorzitter Utrecht
 • Bob van Schuylenburch (Zeeland): Afdelingsvoorzitter Middelburg, docent Maatschappijleer.
 • José Smits (Flevoland): Voormalig journalist de Volkskrant en lid Tweede Kamer (7 jaar in de periode 1998-2006). Momenteel direct.-best. bij vereniging voor meer inclusie en diversiteit in de samenleving en een beter bestaan voor mensen met een handicap.
 • Wouter Struijk (Zuid-Holland): Lid partijbestuur (portefeuille kandidaatstelling), fractievoorzitter Nissewaard, lid PvdA werkgroep Ledendemocratie.
 • Pauline van Viegen (Utrecht): Werkzaam bij adviesbureau dat gemeenten en provincies adviseert over sociaal domein. Lid PS Utrecht. Lid scoutingcommissie JS. Daarvoor o.a. lid landelijk bestuur JS, lid adviescommissie kandidaatstelling Europees Parlement.
 • Ruud Vreeman (Noord-Brabant): Nummer twee op kandidatenlijst Eerste Kamer 2015. Tot voor kort waarnemend burgemeester Groningen. Daarvoor o.a. burgemeester Tilburg en Zaanstad, partijvoorzitter, lid Tweede Kamer, voorzitter vervoersbond.
 • Wilna Wind (Noord-Holland): tot 1 september 2015 directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Daarvoor vijf jaar federatiebestuurder van de FNV. Tevens lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.
 • Marjolein de Wit-Greuter (Noord-Brabant): Momenteel verschillende toezichthoudende functies op het gebied van Welzijn, Zorg, Volkshuisvesting. Daarbij vicevoorzitter gewest Noord-Brabant. Daarvoor o.a. wethouder, fractievoorzitter.
Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee