Besluitvorming op het congres van 21 en 22 januari 2012

Door De Redactie op 20 februari 2012 Delen  

Op het congres van zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 zijn drie stukken vastgesteld. De nieuwe statuten en reglementen, de resolutie ‘Nieuwe wegen’ (Publieke Sector) en de resolutie ‘Met het gezicht naar de wereld’ (Internationaal). Elk stuk werd in twee delen behandeld. In het eerste gedeelte is uitvoerig aandacht besteed aan het debat over bepaalde belangrijke thema’s. In het tweede gedeelte van de behandeling werd er over de moties en amendementen gestemd. In dit artikel leest u een samenvatting van de besluitvorming van deze stukken tijdens het congres. De definitieve versies van de drie stukken zijn bijgevoegd.

 

Statuten en reglementen
Op zaterdagmorgen zijn de herziene statuten en reglementen behandeld. In het eerste gedeelte is gesproken over de termijnen van diverse functies, de ledenraadpleging en de ledendemocratie. Bij deze stemmingen zijn de amendementen 12 en 18 overgenomen. Alle overige amendementen, inclusief de amendementen van het partijbestuur, zijn conform preadvies aangenomen.

De reglementen treden in werking 30 dagen na het congres. De statuten zijn op 23 februari en werking getreden ondertekening van de notariële akte.

De vastgestelde Statuten en Reglementen (pdf) >

Publieke sector
Op zaterdagmiddag is de resolutie ‘Nieuwe wegen’ (over een nieuwe sociaaldemocratische visie op de toekomst van de  publieke sector) behandeld. In het eerste gedeelte is gesproken over samenredzaamheid, een hoge morele standaard en ‘de publieke sector is van ons’.

In het tweede blok werd gestemd over de amendementen met de volgende besluitvorming tot gevolg:

  • Bij amendement 10 was het preadvies afwijzen. Dit is na de discussie door het partijbestuur veranderd in overnemen. Toch is er op het congres besloten om het amendement af te wijzen.
  • Bij amendement 17 was het preadvies afwijzen. Dit is op het congres door het partijbestuur gewijzigd in overnemen. Het congres heeft het amendement dan uiteindelijk aangenomen.
  • Amendement 30 is overgenomen (het preadvies was afwijzen).
  • Het amendement 43 had als preadvies afwijzen, maar is veranderd in overnemen. (Er is vervolgens niet over gestemd, waardoor het congres automatisch instemt met overnemen).
  • Het amendement 50 had als preadvies afwijzen en is veranderd in overnemen. (Er is niet over gestemd, dus het congres stemt in met overnemen).

De overige amendementen zijn conform preadvies aangenomen.

Bij de resolutie over de publieke sector zijn tevens de volgende moties in stemming gebracht: 2, 2a, 3, 15 en 16. Hierbij is motie 2a aangenomen. De overigen zijn afgewezen. Motie 17 van het Partijbestuur is door het partijbestuur zelf weer ingetrokken.

De vastgestelde resolutie Nieuwe Wegen (pdf) >

Internationaal
Op zondagmorgen is de resolutie ‘Met het gezicht naar de wereld’ (over Nederland en de sociaaldemocratische internationale politiek) behandeld. In het eerste gedeelte is gesproken over Europa na de financiële crisis,  Israël – Palestina  en  Energie, klimaat en duurzaamheid.

In het tweede blok werd gestemd over de amendementen met de volgende besluitvorming tot gevolg:

  • Amendement 130 is afgewezen.
  • Bij amendement 134 was het preadvies afwijzen. Dit is op het congres overgenomen.
  • Amendement 146 had als preadvies afwijzen en is door het congres aangenomen.

De overige amendementen zijn conform preadvies aangenomen.

Bij de behandeling van de resolutie ‘Met het gezicht naar de wereld’ zijn tevens de volgende moties in stemming gebracht:1, 12, 22 en 23.

Motie 1, 12 en 23 zijn conform het preadvies aangenomen. Motie 22 is conform (gewijzigd) preadvies aangenomen.

De vastgestelde resolutie Met het Gezicht naar de Wereld pdf >

Moties
Op zondagmiddag zijn de overige actuele moties aan de orde geweest: Moties 4, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 21 en 24. Hieronder is een overzicht gegeven van de besluitvorming van alle moties.

Naar verzoek van het congres is er een motievolgsysteem ontwikkeld. In dit systeem zijn de ingediende moties van de congressen (tot aan 5 jaar terug) ingevoerd. Op een overzichtelijke manier kunt u terug vinden hoe er opvolging is gegeven aan alle aangenomen moties. Het motievolgsysteem is inmiddels online en kan geraadpleegd worden via mijn.pvda.nl.

1. Oproep aan Europese vakbeweging en zusterpartijen: Overgenomen conform preadvies.
2. Conceptresolutie ‘Nieuwe Wegen’ als startdocument discussie: Verworpen conform preadvies.
2a Aangenomen.
3. Eerst meer discussie over ‘Publieke Sector’:  Verworpen conform preadvies.
4. Naar een solide, solidair en rechtvaardig belastingstelsel: Conform preadvies overgenomen.
5. Spijkers met Koppen: Ingetrokken op het congres.
6. Monarchie: Het preadvies was afwijzen. Het congres heeft besloten om de motie over te nemen. Het partijbestuur heeft toegezegd om op het volgende congres met een rapport te komen.
7. Leegstand winkelpanden: De motie is ingetrokken na toezegging van Jeroen Dijsselbloem om uit te zoeken of de leegstaande woningen hier ook onder vallen.
8. Concrete plannen voor verandering: Verworpen conform preadvies.
9. Partij- en politiek leider: Verworpen conform preadvies.
10. Sociaaldemocratische visie op het ontstaan van een mondiale economie: Ingetrokken vanwege onderschrijven motie 22.
11. Oproep aan het Partijbestuur om een brede maatschappelijke discussie te starten over hoe om te gaan met de financiële gevolgen van veranderingen in de bevolkingsopbouw tussen nu en 2040: Verworpen conform preadvies.
12. Rechten van minderheden: Conform preadvies overgenomen.
13. Geen regeringsdeelname zonder verkiezingen: Conform preadvies overgenomen.
14. Gedragscode: PB-motie aangenomen.
15. Debat en uitvoering resolutie ‘Nieuwe Wegen’: PB-motie verworpen.
16. Verankering in verkiezingsprogramma: PB-motie verworpen.
17. Wetgevingstrajecten Eerste en Tweede Kamer: PB-motie ingetrokken.

Actuele moties
18. Nieuw zorgverzekeringplan: Verworpen conform preadvies.
19. Primaries: Conform preadvies.
20. Bredere lijsttrekkerverkiezingen: Conform preadvies aangenomen.
21. Symboolpolitiek is ook politiek: Conform preadvies aangenomen.
22. Actuele politieke motie mondialisering en systeemfalen: Conform (gewijzigd) preadvies aangenomen.
23. In dienst van Nederland, in dienst van de wereld: Conform preadvies aangenomen.
24. Voorgenomen pensioenverlaging: Verworpen conform preadvies.
25. Conform preadvies aangenomen.

 

Delen: