Aangenomen moties congres

Door De Redactie op 6 november 2012 Delen  

Voor het formatiecongres zijn door verschillende afdelingen en PvdA-netwerken tientallen moties ingediend. Hiervan zijn er twintig per stemming aangenomen tijdens het congres. Een overzicht van deze moties lees je hier.

1. Motie prioritering in de zorg (Werkgroep Handicap en Beleid)

Constaterende dat:
1. In het regeerakkoord VVD-PvdA op pagina 23 de volgende passage staat: In de langdurige en welzijnszorg willen we de komende periode een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Dit betekent dat maximaal aansluiting gezocht zal worden bij wat mensen nodig hebben en wat gemeenten in staat zijn te doen. Ook richten wij de voorzieningen scherper op beschikbaarheid voor mensen, die zich uit eigen middelen geen alternatief kunnen veroorloven. Daarbij geven wij prioriteit aan zorg met een medisch karakter boven zorg met een niet-medisch karakter, omdat mensen bij die laatste vorm van zorg vaker (maar niet altijd) op alternatieven in eigen kring kunnen terugvallen.

2. De afspraken uit het regeerakkoord nader zullen worden uitgewerkt in beleid en praktische maatregelen.

Overwegende dat:
1. De ADL hulp (hulp bij bijvoorbeeld wassen, aankleden en toiletbezoek) in formele zin geen medische hulp is en als zodanig ook kan gaan vallen onder de beperking van het gestelde in het regeerakkoord;

2. Het terugvallen op personen in eigen kring zal de druk op bijvoorbeeld mantelzorgers verhogen, zij zijn vaak al extra belast zijn met een zorgtaak;

3. Voorkomen moet worden dat maatregelen ertoe leiden dat mensen die aangewezen zijn op ADL hulp verstoken blijven van deze noodzakelijke hulp;

4. Uitgangspunt van het beleid moet blijven dat mensen, naar vermogen, zo veel mogelijk moeten kunnen participeren in de maatschappij;

Spreekt uit dat:
Bij de uitwerking van het regeerakkoord de noodzakelijke hulp zoals vermeld onder 1 van de overwegingen gewaarborgd wordt. En het congres het bestuur en de leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA oproept in de uitwerking van het regeerakkoord op dit punt hiermee rekening te houden en zorgvuldige afwegingen te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

3. Begeleiding van werk naar werk (afdeling Dordrecht)

Overwegende dat:

 • het regeerakkoord spreekt over de wenselijkheid van snelle doorstroming van werk naar werk,
 • dat deze doorstroming en de begeleiding daarbij wordt belemmerd door bezuinigingen in de afgelopen jaren op o.a. de werkcoaches van het UWV,
 • dat ontslagen bij bedrijfsleven en overheid leiden tot toenemende werkloosheid van oudere werknemers die veelal persoonlijke begeleiding nodig hebben om door te kunnen stromen van baan naar baan,
 • dat het in het licht van de voorgenomen beperking van de duur van de WW en verhoging van de AOW-leeftijd voor betrokkenen nog dringender is weer aan het werk te komen,

Roept de Tweede Kamerfractie op:
stappen te nemen om in het kader van invoering van een kortere WW te voorzien in zodanige persoonlijke begeleiding van die werkzoekenden die daar behoefte aan hebben dat er een reëel perspectief voor hen ontstaat op snelle doorstroming van werk naar werk en dit traject ook toetsbaar goed functioneert,

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

4. Illegaal verblijf (Wijchen)

Constateert dat:
In het concept-regeerakkoord VVD-PvdA op bladzijde 31 (derde bolletje) staat: Illegaal verblijf wordt strafbaar.

Overweegt dat:
1. Een gedeelte van de thans in Nederland verblijvende illegalen noch perspectief op een verblijfsvergunning heeft noch perspectief op terugkeer naar het land van herkomst

2. Onder illegalen zich schrijnende gevallen bevinden waaronder lichamelijk en geestelijk zieken als gevolg van traumatische ervaringen

3. Een deel van de illegalen vreest bij terugkeer in het land van herkomst gedood, gemarteld of gevangen genomen te worden als gevolg van willekeur of van de politieke situatie in dat land

4. Een deel van de illegalen in Nederland is in verband met het legale verblijf van hun partner of hun kinderen in Nederland

5. Ook illegalen slechts strafbaar zijn op grond van strafbare handelingen, niet louter op basis van hun aanwezigheid in Nederland.

6. Ieder mens er op moet kunnen rekenen door de overheid met respect te worden bejegend (artikel 2.1 Beginselmanifest PvdA 2005),

Is van mening dat:
de uitspraak Illegaal verblijf wordt strafbaar ongenuanceerd en in strijd is met artikel 2.1 van het Beginselmanifest PvdA,

En gaat er van uit dat:
bij instemming van het congres met het regeerakkoord de leden van de Eerste en Tweede Kamer bij nadere wetgeving en beleidsbepaling ten aanzien van illegalen rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van illegalen en keuzes maken in lijn met het Beginselmanifest van de PvdA.

Preadvies: afwijzen

6. Aandacht voor Zorgwerkers (Enschede)

Constaterende dat:
1. In het regeerakkoord VVD-PvdA op pagina 25 de volgende passage staat: “De afgelopen jaren hebben grote groepen medewerkers in de (semi-)collectieve sector hun bijdrage aan het herstel van de overheidsfinanciën geleverd, doordat de groei in hun arbeidsvoorwaarden afgeremd werd met de zogeheten “nullijn”. De medewerkers in de zorg zijn hier tot nu toe uitgezonderd van geweest. Het is dus redelijk van hen een bijdrage te vragen.”

2. De afspraken uit het regeerakkoord nader zullen worden uitgewerkt in beleid en praktische maatregelen.

Overwegende dat:
1. Het uitgangspunt om de komende jaren in de langdurige zorg en de welzijnszorg een omslag te maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, op zich goed is;

2. In de realisering hiervan niet alleen zorginstellingen maar ook de medewerkers in de zorg een cruciale rol spelen;

3. In het regeerakkoord slechts één maal wordt gesproken over de werknemers in de zorg, en dan ook nog eens in beperkende zin;

4. Het grotendeels afschaffen van de huishoudelijke hulp kan beteken dat veel mensen die daarin werken hun baan verliezen, dan wel hun huidige cao-functie;

5. De forse korting van 25% op de persoonlijke verzorging zou kunnen betekenen dat de werkgelegenheid voor zorgwerkers zal krimpen en de arbeidsvoorwaarden zullen verslechteren;

6. De PvdA het belangrijk vindt dat zorgwerkers ook in de toekomst een fatsoenlijke arbeidsmarkt en dito arbeidsvoorwaarden kan worden geboden.

Spreekt uit dat:
Het congres het bestuur en de leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA oproept in de uitwerking van het regeerakkoord oog te hebben voor de mensen die in de zorg werken, waar het gaat om werkgelegenheid, baanzekerheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Preadvies: overnemen

7. Versterken maatschappelijk draagvlak (Leiden)

Overwegende dat:
over belangrijke kwesties, zoals de vastgelopen woningmarkt (Wonen 4.0.), wat er in de zorg moet gebeuren (Agenda voor de zorg) en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorzieningen (het pensioenakkoord) door maatschappelijke partijen evenwichtige voorstellen zijn gedaan;

Van mening dat:
in het formatieakkoord van VVD en PvdA nogal eens selectief gebruik gemaakt is van deze voorstellen (wel de extra huurverhoging gebruiken, maar de opbrengsten doorsluizen naar de schatkist) en dat daarmee de bereidheid afspraken te maken wordt ondermijnd;

Spreekt uit dat:
de Tweede Kamerfractie wordt uitgenodigd te bevorderen dat over heikele kwesties in het formatieakkoord, zoals de maatregelen voor de vastgelopen woningmarkt, de manier waarop de zorg doelmatig en effectief georganiseerd moet worden, de pensioenmaatregelen en de reductie van de ontslagbescherming, Op basis van het formatieakkoord en de daarbij overeengekomen financiële kaders, met open vizier de dialoog met maatschappelijke organisaties wordt aangegaan om het maatschappelijk draagvlak van het kabinetsbeleid te versterken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

8. Nieuw actieplan jeugdwerkloosheid (Leiden)

Overwegende dat:
de werkloosheid in Nederland voortdurend toeneemt en dat dit niet alleen slecht is voor de economie van Nederland maar ook voor iedereen die daardoor getroffen wordt;

Van mening dat:
het actieplan Jeugdwerkloosheid dat liep tot 1 januari 2012, omdat het door het kabinet Rutte I werd gestopt, een succesvolle aanpak was om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan;

Spreekt uit dat:
de Tweede Kamerfractie wordt uitgenodigd te bewerkstelligen dat er een vervolg komt, een nieuw actieplan Jeugdwerkloosheid, om de stijgende werkloosheid onder jongeren tegen te gaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

11. Politiek voor de burgers: samen op weg naar succesvolle gemeenteraadsverkiezingen (Haarlem)

1. Kennisnemende van het voorgelegde regeerakkoord Bruggen Bouwen en in het besef dat er in maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn in een periode met ingrijpende veranderingen op lokaal niveau op belangrijke zaken voor de burgers zoals sociale armoede, jeugdzorg, sociale huisvesting, AWBZ en voorzieningen voor werk en inkomen;

2. overwegende dat het van groot belang is om het vertrouwen van onze achterban te behouden en vertrouwenskloof tussen Den Haag en bevolking te overbruggen met visie en geprofileerde landelijk uitgedragen standpunten die aansluiten bij de beleving van burgers en praktijkervaringen in afdelingen, gemeenteraden en -besturen;

3. overwegende dat juist in tijden van regeringsverantwoordelijkheid het van groot belang is dat dag in dag uit te laten zien dat wij strijden voor een sociaal en eerlijk Nederland;

4. met waardering voor de initiatieven die de partij onderneemt zoals voorstellen voor gemeentelijke programma’s, het werk van ombudsteams en het voeren van een permanente campagne;

5. roept de fractie in de Tweede Kamer in het algemeen en onze politieke leider in het bijzonder op om samen met de partij in al zijn geledingen, zichtbaar vanuit het lokaal perspectief de dialoog te blijven voeren met maatschappelijke organisaties, het MKB en burgers en opvattingen vanuit de samenleving landelijk in het politieke debat in te brengen zodat onze lokale vertegenwoordigers zich ondersteund zien bij hun werk in de gemeenten en het rode PvdA geluid herkenbaar blijft;

6. verzoekt het partijbestuur om afdelingen actief te ondersteunen bij het betrekken van burgers en samenleving bij het opstellen van de lokale verkiezingsprogramma’s door te onderzoeken of een interactief (online) proces zoals gevolgd bij ‘doe mee met Diederik’ in samenwerking met de Tweedekamer fractie aangeboden kan worden en zowel landelijk als lokaal elkaar versterkende acties gevoerd kunnen worden op weg naar succesvolle gemeenteraadsverkiezingen.

Preadvies: overnemen

13. Motie met betrekking tot het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ (De Fryske Marren)

Constaterende dat:

 • in het regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’ de hoogte, duur en opbouw van de WW worden aangepast. De duur van de WW wordt gemaximeerd op 1 jaar loongerelateerd en 1 jaar gerelateerd aan het minimumloon (bijstandsniveau). De opbouw van rechten in de WW wordt na 10 jaar opbouw sterk vertraagd (1/2 maand per gewerkt jaar).
 • de duur en hoogte van de WW in de afgelopen decennia al enorm is verlaagd, zonder dat dit de werkhervattingskansen van werklozen heeft verhoogd;
 • de ondersteunende middelen voor snelle werkhervatting (re-integratie) in de afgelopen jaren bijna geheel zijn wegbezuinigd.
 • door de crisis en teruglopende werkgelegenheid de kans op werkhervatting laag is en periode van werkloosheid (zeker vooroudere werklozen) langer is dan één jaar.

Overwegende dat:

 • de WW een belangrijke werknemersverzekering is om hen te beschermen tegen de grillen van de economie en werkgevers. Een gezonde WW geeft werknemers inkomenszekerheid in moeilijke tijden en zorgt voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Een gezonde WW geeft consumenten vertrouwen om te investeren in hun eigen toekomst;
 • deze maatregel niet bijdraagt aan een modernisering van de WW, een verbetering van de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt en betere bescherming van flexwerkers;
 • de WW zich in de afgelopen crisisjaren heeft bewezen als een belangrijke stabilisator op de arbeidsmarkt;
 • de een verlaging en verkorting van de WW zal leiden tot een vermindering van de inkomensbescherming van werkenden en daarmee in hun (consumenten)vertrouwen.

Roept de Tweede Kamerfractie op:
stappen te nemen om in het kader van de invoering van een kortere WW te voorzien in zodanige persoonlijke begeleiding van die werkzoekenden die daar behoefte aan hebben te voorzien dat er een reëel perspectief voor hen ontstaat op snelle doorstroming van werk naar werk en dit traject ook toetsbaar goed functioneert,

Verzoekt het partijbestuur om:
bij een volgende bijeenkomst de uitvoering van deze motie toe te lichten.

Preadvies: overnemen

17. Einde verplichte verhuizing naar centrum voor uitgeprocedeerde gezinnen (Zutphen)

Constateert dat:

 • Gezinnen met minderjarige kinderen die wachten op een definitieve uitspraak van de rechtbank inzake hun verblijfsstatus verplicht moeten verhuizen naar een centrum voor uitgeprocedeerde gezinnen,
 • Op het moment dat deze gezinnen geen gehoor geven aan de verplichte verhuizing naar het genoemde centrum buiten iedere vorm van legaliteit vallen,
 • De reden voor de verplichte verhuizing het voorkomen van het verdwijnen in de illegaliteit door de gezinnen zou zijn,

Is van mening dat:

 • De diverse asielzoekerscentra, waaronder ook de centra voor uitgeprocedeerde gezinnen, met name voor kinderen onder de leeftijd van 18 jaar, een verschrikkelijke plaats zijn om te moeten verblijven,
 • Het niet nodig is om mensen en met name minderjarigen voor uitzetting naar het land van herkomst ook nog eens een keer in een centrum voor uitgeprocedeerde gezinnen te moeten plaatsen,
 • Het voorkomen van verdwijnen in illegaliteit ook op andere manieren te bewerkstelligen is, dan door verplaatsing naar een centrum voor uitgeprocedeerde gezinnen,

Verzoekt de fractie van de Tweede Kamer:
Te ijveren voor een herziening van de wet waarbij wordt geregeld dat gezinnen met minderjarige kinderen uitspraken van rechtbanken inzake hun verblijfsstatus, thuis in hun eigen huis mogen afwachten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

19. Geen mens is illegaal (Zoetermeer)

Overwegende dat:

 • in het regeerakkoord illegaliteit strafbaar wordt gesteld;
 • het strafbaar stellen van illegaliteit strijdig is met Internationale Verdragen zoals de Rechten van het Kind, het VN Vrouwenverdrag, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens;
 • het strafbaar stellen van illegaliteit een disproportionele maatregel is;
 • eerder veel maatschappelijke organisaties waaronder de vluchtelingen- en migrantenorganisaties, de vakcentrales FNV en CNV en de Raad van Kerken in Nederland, zich hebben verzet tegen het voornemen van het vorige kabinet om illegaliteit strafbaar te stellen;
 • eerder veel PvdA- leden, sympathisanten, raadsleden en wethouders een petitie hebben getekend tegen het voornemen van het vorige kabinet om illegaliteit strafbaar te stellen;
 • het strafbaar stellen van illegaliteit uitbuiting in de hand werkt;
 • voor de samenleving de negatieve effecten eerder toenemen dan afnemen;
 • het strafbaar stellen van illegaliteit de mogelijkheden tot legalisering afsluit.

Verzoekt de fractie:

 • bij de uitwerking en uitvoering van het Regeerakkoord bestaande internationale verdragsrechtelijke afspraken te respecteren;
 • geen medewerking te verlenen aan initiatieven die leiden tot beperking van de internationale verdragsrechtelijke afspraken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

20. Milieueffecten Regeerakkoord (netwerk PvdA Duurzaam)

Overwegende dat:

 • Het coalitieakkoord aankoerst op uitvoering van projecten waarvoor de maatschappelijke baten/kostenanalyse gunstig uitpakt.
 • De mobiliteitsparagraaf van het regeerakkoord stelt dat de mobiliteit de afgelopen jaren gegroeid is, ondanks de economische crisis.

Constaterende dat:

 • Volgens cijfers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zelf de mobiliteit sinds 2005 niet meer gegroeid is.
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving nog geen doorrekening heeft geleverd van het regeerakkoord op milieueffecten, anders dan het Centraal Planbureau op financieel- economische effecten.

Roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op om:

 • Een doorrekening van het PBL aan te vragen over de milieueffecten van het Regeerakkoord.
 • Daarbij expliciet te verzoeken de mobiliteitsontwikkeling mee te nemen evenals de doorwerking hiervan op maatschappelijke baten/kostenanalyses van lopende projecten.

En gaat over op de orde van de dag.

Preadvies:overnemen

22. Quotum sociaal aanbesteden ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt openstellen (Zoetermeer)

Overwegende dat:

 • in Zoetermeer 2011 ca. 2400 mensen een bijstandsuitkering ontvingen, waarvan 37 % een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden
 • de groep arbeidsgehandicapten deel uitmaakt van deze groep, naast mensen met sociale en geestelijke beperkingen
 • daarnaast in toenemende mate jongere en oudere werklozen langdurig moeilijk bemiddelbaar blijken te zijn op de arbeidsmarkt
 • door de bezuinigingen op het UWV en het participatiebudget de begeleiding van werk naar werk verder af zal nemen
 • er in een krimpende arbeidsmarkt geen perspectief is dat deze ontwikkeling zich zonder overheidsingrijpen ten goede keert??
 • bij de vaststelling van het nieuwe gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid in augustus 2011 het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ten aanzien van Social Return on Investment (SROI) als belangrijk onderdeel van het aanbestedingsbeleid is benoemd
 • dit instrument niet alleen toegepast kan worden door de gemeente zelf, maar ook door profit en non-profit organisaties

Overwegende dat:

 • de Perspectiefnota 2013 aangeeft dat het aantal uitkeringsgerechtigden verder stijgt en de economische recessie voortduurt

Constaterend dat:

 • het kabinet Rutte I de norm, op basis waarvan deze groepen in aanmerking komen voor minimaregelingen heeft verlaagd van inkomens met een bijstandniveau van 120 % naar inkomens met een bijstandniveau van 110 %.
 • VVD en PvdA in het Regeerakkoord “Bruggen slaan” (p. 6, 5e bullit) de individuele bijzondere bijstand verruimen met name om een aanvullende zorgverzekering, een voorzieningenpas of langdurigheidstoeslag aan te bieden.
 • Zij de doelgroep die in aanmerking komt voor deze minimaregelingen niet wijzigen en daarmee blijven beperken tot inkomens op bijstandniveau 110 %.
 •  Mensen met een inkomen op bijstandsniveau tot 120 % zich in nagenoeg vergelijkbare financiële omstandigheden bevinden als de groep op bijstandsniveau 110 %, maar voor minder tegemoetkomingen in aanmerking komen en daardoor eveneens in onoplosbare financiële problemen terecht kunnen komen

Verzoekt de fractie:

 • Zich er voor in te zetten om bij de uitwerking van het de verruiming van de individuele bijzondere bijstand de doelgroep voor deze regeling uit te breiden tot inkomens op bijstandsniveau van 120 % of minder
 • Zich er eveneens voor in te zetten om ook bij andere minimaregelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van kwijtschelding van belastingen) een inkomensgrens van 120 % bijstandniveau in te voeren

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

23. Werk maken van werk (Zoetermeer)

Constaterende dat:

 • in 2011 315.000 huishoudens een bijstandsuitkering ontvingen en 102.000 mensen werkzaam waren via de WSW (wet sociale werkvoorziening)
 • er op basis van het beleid van het Kabinet Rutte I in 2011 411.000 nieuwe WW-uitkeringen waren en er voor 2012 en 2013 respectievelijk 460.000 en 515.000 nieuwe WW-uitkeringen verwacht worden
 • Het Regeerakkoord “Bruggen slaan’ alleen de werkgelegenheid voor de groep arbeidsgehandicapten stimuleert (p. 35) door in vijf jaar een quotum in te voeren voor bedrijven met 25 of meer werknemers voor het aannemen van arbeidsgehandicapten
 • Het Regeerakkoord (p. 36) in aanvulling op de eerdere bezuinigingen bij het UWV een nieuwe doelmatigheidskorting aan gemeenten en UWV oplegt, mede in het licht van grote decentralisaties zoals bij de Participatiewet

Overwegende dat:

 • Het creëren van banen voor iedereen door de PvdA als een van haar kernopdrachten wordt gezien (Wie herinnert zich niet het motto “werk, werk, werk” van het kabinet Kok?)
 • Uit onderzoek blijkt dat een goede begeleiding van werkzoekenden effectief is om hen weer aan het werk te helpen
 • Het begrijpelijk is dat in een tijd van crisis ook het participatiebudget niet buiten beschouwing kan blijven bij de bezuinigingen
 • Het des te belangrijker is om via slimme werkwijzes alsnog werkzoekenden aan werk te helpen waar zij dat niet op eigen kracht kunnen
 • Gemeenten er via het sociaal aanbesteden van opdrachten al geruime tijd in slagen om banen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, van fysiek, sociaal en psychisch arbeidsgehandicapten tot langdurig moeilijk bemiddelbare groepen zoals jongere en oudere werklozen
 • Gemeenten er ook via samenwerkingsverbanden met bedrijven in slagen om banen te genereren voor deze doelgroepen?

Verzoekt de fractie:

 • Er op toe te zien en te bevorderen dat bij de uitwerking van dit onderdeel van het Regeerakkoord naast het quotum voor arbeidsgehandicapten in de wet- en regelgeving sociaal aanbesteden als norm wordt opgenomen
 • De aanpak om samen met bedrijven banen voor werkzoekenden te creëren te faciliteren en te promoten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

24. Ontwikkelingssamenwerking (Utrecht)

Constaterende dat:
Nederland door de zeer forse bezuiniging op de begroting voor ontwikkelingssamenwerking op de ranglijst van het percentage van het BNP dat door rijke landen aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed, van de top naar de middenmoot kan dalen, terwijl Nederland zelf tot de top 5 van rijke landen behoort.

Overwegende dat:

 • naast de structurele bezuiniging van 1 miljard, de bijdrage voor klimaatfinanciering expliciet ten laste van het ontwikkelingsbudget komt, terwijl binnen de Verenigde Naties is afgesproken dat nieuwe en additionele fondsen zouden worden gevonden.
 • de PvdA historisch veel belang hecht aan internationale solidariteit en afspraken, maar dat in het regeerakkoord internationale toezeggingen worden verbroken waardoor ook de Nederlandse voorhoedepositie en reputatie in het buitenland op het spel worden gezet.
 • in 2015 wederom belangrijke internationale afspraken binnen de Verenigde Naties zullen worden gemaakt over klimaat en duurzame ontwikkeling.

Constaterende dat:
ontwikkelingshulp essentieel is en blijft en dat de PvdA zich wil richten op het versterken van zelfredzaamheid door te investeren in beleidsterreinen waarop we ervaring hebben: recht en veiligheid, vrouwenemancipatie, landbouw en voedselzekerheid, water en basisgezondheidszorg, waaronder het terugdringen van moeder en kindersterfte.

Verzoekt de Tweede Kamerfractie:
actief op zoek te gaan naar alternatieve financieringsstromen voor ontwikkelingsdoelen en klimaatfinanciering, zoals de opbrengsten van een heffing op financiële transacties die flitskapitaal moet ontmoedigen, om de gevolgen van de huidige bezuinigingen te verzachten; en verder zeker te stellen dat het nieuwe investeringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf direct ten goede komt aan MKB bedrijven in ontwikkelingslanden en normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen worden nageleefd; en de nieuwe internationale afspraken in 2015 te gebruiken als ijkmoment aan de hand waarvan bekeken wordt hoe Nederland weer aan zijn internationale afspraken kan voldoen; en het congres gedurende de regeerperiode jaarlijks over te informeren over deze inspanningen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

28. Mediafonds (Amsterdam West)

Overwegende dat:

 • Nederland een toonaangevende rol heeft aangaande documentaires;
 • Deze tak een bron is van (schone) werkgelegenheid;
 • In het concept regeerakkoord het voornemen staat de oprichting van het Mediafonds te heroverwegen (á 16 miljoen);
 • Dit Fonds een belangrijke pijler is van deze sector;
 • Indien dit door zou gaan werkeloosheid ontstaat en verlies van intellectueel kapitaal;
 • Inmiddels bekend is dat de positieve economische effecten van publieke uitgaven groter zijn dan door economen is aangenomen;
 • Inmiddels ook het IMF erkent dat overheidsbezuinigingen de recessie versterken in plaats van tegengaan1;

Spreekt uit:
Dat het ongewenst en oneconomisch is voor een beperkt bedrag een sector van werkgelegenheid in Nederland in haar bestaan te bedreigen;

Verzoekt de fractie:
Bij het ‘heroverwegen [van] het eerder aangekondigde mediafonds.’ (blz. 20) het belang van de audio-visuele producties en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid in ogenschouw te nemen

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

33. Ambitie voor budget OS uit verkiezingsprogramma herbevestigen (Evert Vermeer Stichting)

Spreekt uit:
zeer teleurgesteld te zijn dat in het regeerakkoord een korting op Ontwikkelingssamenwerking is opgenomen die in 2017 zal oplopen tot 1 miljard euro;

Overwegende dat:

 • de PvdA traditioneel en principieel altijd veel belang hecht aan internationale solidariteit en internationale afspraken;
 • wij willen vasthouden aan de internationale norm dat 0,7% van het BNP aan armoedebestrijding in de wereld besteed wordt;

Constateert met instemming dat:
het partijbestuur en de politiek leider de afgelopen dagen meermaals hebben uitgesproken dat deze bezuiniging pijnlijk is en een zware concessie aan de regeringspartner;

Constateert dat:
in het verkiezingsprogramma de ambitie wordt uitgesproken om het budget gelijk te houden en op termijn, als een begrotingsevenwicht is bereikt, weer te laten stijgen;

Spreekt uit dat:
deze ambitie voor de toekomst onverkort blijft gelden en herbevestigt hiermee haar belofte uit het verkiezingsprogramma;

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

36. Sterk mandaat ontwikkelingssamenwerking (Evert Vermeer Stichting en Zuid Noord Commissie)

Is verheugd dat:

 • er in lijn met ons verkiezingsprogramma een Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van PvdA huize komt;
 • de vernieuwing van ontwikkelingssamenwerking daarmee een impuls krijgt en dat nieuwe actoren en innovatieve projecten een kans krijgen;

Constateert dat:
een brede integrale ontwikkelingsagenda betekent dat ontwikkeling niet alleen de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangaat maar het hele kabinet, en dat daarom coherentie met alle andere beleidsterreinen (zoals handel, klimaat en veiligheid) van essentieel belang is;

Roept de Tweede Kamerfractie op om:
de nieuwe minister een sterk mandaat te geven in de ministerraad zodat zij kan meebeslissen over alle beleidsterreinen die ontwikkelingslanden raken;

Roept de beide Kamerfracties op om:
actief inhoud te geven aan een nieuwe, brede en coherente ontwikkelingsagenda;

Roept op om:
ook op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen en budgetten om deze internationale ontwikkelingsagenda te kunnen financieren.

Preadvies: overnemen

41. Motie studentenhuisvesting (Amsterdam Zuidoost, ingediend namens Jonge Socialisten)

Studentenhuisvesting in de grote steden is de afgelopen paar jaren sterk onder druk komen te staan. Het aantal studenten in HBO en WO neemt nog steeds jaarlijks toe, waardoor de kamernood en de druk op de startersmarkt onaanvaardbaar groot wordt. Veel gemeenten hebben gericht beleid op het verhogen van het aantal studentenkamers en het verkleinen van de woningnood, maar worden daarbij niet altijd ondersteund en soms zelfs gehinderd door rijksbeleid.

De Jonge Socialisten in de PvdA constateren echter dat dit onderwerp niet wordt aangesneden in het akkoord “Bruggen slaan”. Tegelijkertijd dwingt het verdwijnen van de OV-studentenkaart studenten sneller in hun studiestad te gaan wonen, waardoor de kamernood nog groter wordt. Studenten komen zo niet terecht bij de studie die voor hen het beste is, en huisjesmelkers slaan hun slag.

De JS roept de Tweede Kamerfractie dan ook op met een plan te komen voor het beter regelen van studentenhuisvesting en het ondersteunen van lokale overheden hierin, waar tenminste het ombouwen van oude kantoorpanden, aanpakken van huisjesmelkers en differentiëren van sociale huurwoningen in worden besproken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

42. Verloren generatie (Amsterdam Zuidoost, ingediend namens Jonge Socialisten)

De Jonge Socialisten in de PvdA steunen het door VVD en PvdA gesloten regeerakkoord. We  herkennen dat een akkoord op hoofdlijnen niet alle onderwerpen aan bod kunnen komen, maar dat er tegelijkertijd enkele onderwerpen niet behandeld worden. Eén van die onderwerpen is  jeugdwerkloosheid.

Binnen een akkoord dat Nederland sterker en socialer de crisis uit moet helpen kan het niet zo zijn dat een stevige aanpak van jeugdwerkloosheid ontbreekt. Werkloosheid onder jongeren stijgt veel sterker dan het algemene werkloosheidscijfer, en Nederland is hard bezig andere Europese landen in te  halen. Dat mag de PvdA niet links laten liggen, en dat heeft de partij in het verleden ook niet gedaan. Het onderwerp wordt in het akkoord “Bruggen slaan” niet eens genoemd, terwijl dit nu juist één van de belangrijkste bruggen is voor de komende parlementaire periode – die tussen de oudere werkenden, en jongere werklozen.

De JS ziet hierbij ook dat PvdA en VVD hierin niet alleen tot elkaar veroordeeld zijn; binnen een akkoord op hoofdlijnen bestaat ook ruimte om met andere partijen op te trekken. Dit betekent dat het  voor de fractie mogelijk is met een eigen, sociaaldemocratisch plan te komen om dit probleem op te pakken, zowel in Nederlandse als in Europese context. Daarbij kan eventueel worden voortgeborduurd op de voorstellen die in de afgelopen parlementaire periode zijn gedaan.

De Jonge Socialisten roepen de Tweede Kamerfractie dan ook op in het komende parlementaire jaar met een nieuw actieplan jeugdwerkloosheid te komen en dit te presenteren aan de minister van Sociale Zaken, alleen of samen met andere partijen.En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

43. Maak werk van integratie (Breda/Baarle-Nassau/Alphen-Chaam)

Constaterende dat:

 • Het partijbestuur zich volmondig heeft uitgesproken dat het akkoord de ambitie koestert om ons land en allen die hier wonen vooruit te helpen. Ook mensen die even niet meekomen, of mensen wiens wieg elders heeft gestaan.
 • Integratie in het regeerakkoord alleen nog over nieuwkomers gaat en het nog te vroeg is om niet meer te werken aan de achterstanden van de veel grotere groep 1ste en 2de generatie allochtonen.

Overwegende dat:

 • Dat de emancipatie van allochtonen een onderwerp is die de PvdA beginselen in het hart raken en hierover in 2009 door het Congres een resolutie over is aangenomen.
 • Dat ook in bezuinigingstijd het kabinet kan uitstralen dat iedereen gezien wordt en erbij hoort als onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving.
 • Het akkoord niet de ambitie uitspreekt voor meer participatie van allochtonen, discriminatiebestrijding, aanpak van onevenredig hoog jeugdwerkeloosheid en uitzicht biedt op inclusief burgerschap.
 • Dat specifiek beleid in staat is de achterstanden van allochtone Nederlanders te verkleinen.

Roept de fracties van de PvdA en het partijbestuur op om:

 • Nauwlettend de integratie, van alle allochtonen, in het vizier te houden en blijvend een brede emancipatiepolitiek te voeren.
 • Blijvend het signaal af te geven dat allochtone Nederlanders een onlosmakelijk deel vormen van de Nederlandse samenleving.
 • In de uitwerking van de maatregelen van het akkoord rekening te houden met de inhaalslag die bepaalde groepen allochtonen nog te maken hebben in de samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen

Delen: