Euthanasie

Zorg en gezondheid

Euthanasie

Foto N=5 / PvdA

Bij medisch-ethische vraagstukken is voor de PvdA het beginsel van zelfbeschikking leidend.

Zorgvuldig informeren over euthanasie

Euthanasie is een onderdeel van het recht op zorg, wel onder voorwaarde dat er een zorgvuldige dialoog plaatsvindt tussen patiënt, huisarts en zorginstelling. We willen dat alle mogelijkheden die de Euthanasiewet biedt worden benut. Er valt nog veel te winnen als het gaat om kennis van de euthanasiewet bij artsen. Wij willen daarom dat artsen beter zijn geïnformeerd over wat er binnen de euthanasiewet wél kan. In de opleiding moet gedegen aandacht zijn voor euthanasie, en de ruimte en de grenzen van de wetgeving. Artsen die om principiële of andere redenen niet willen meewerken aan euthanasie moeten altijd verwijzen naar een collega die geen principiële bezwaren heeft.

Voltooid leven

Mensen die hun leven voltooid vinden, willen wij het recht op stervenshulp geven. Er worden criteria vastgelegd waaronder mensen die een weloverwogen, intrinsieke en duurzame wil hebben om niet verder te leven, menswaardig kunnen sterven, waarbij geldt dat deze wens om te sterven op geen enkele andere wijze kan worden weggenomen. Stervenshulp dient altijd in samenhang met menselijke waardigheid, goede zorg en beschermwaardigheid van het leven verleend te worden.

Delen: