Wijken

Wonen

Wijken

Foto PvdA

We willen blijven investeren in de leefbaarheid van dorpen en steden.

Meer zeggenschap voor bewoners

Bewoners maken de buurt en zijn de belangrijkste spil in een verbonden samenleving. Wij willen daarom dat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun woon- en leefomgeving in de wijk.

Meer zeggenschap begint met democratisering van de sociale huursector. Huurders worden wat ons betreft meer betrokken bij de eigen woningcorporatie. En corporatiebestuurders moeten zich net als politici publiekelijk kunnen verantwoorden.

We willen bewoners ook meer rechten geven, bijvoorbeeld het recht om tegen voorwaarden hun eigen woningcomplex met elkaar in beheer te nemen. Dat kan de woonlasten omlaag brengen, en belangrijker, het versterkt de verbondenheid van de samenleving in de wijk, buurt en straat.

Nu de wooncoöperatie is opgenomen in de woningwet 2015 is het belangrijk dat de initiatieven van bewoners die met elkaar verantwoordelijkheid willen nemen voor de eigen woning en woon- en leefomgeving, die kans ook echt krijgen. Corporaties willen we beter laten meewerken aan de realisatie van wooncoöperaties door aan bewoners hun deskundigheid aan te bieden bij het opstellen van een wooncoöperatieplan en te helpen bij de financiering van wooncoöperaties.

Wij willen dat het vanzelfsprekend wordt dat (groepen) huishoudens die dit willen hun eigen huis kunnen bouwen. Particulier opdrachtgeverschap draagt aantoonbaar bij aan een grotere diversiteit van de wijk, de buurt en de straat. Zowel in woningtypen als in prijscategorieën. Tevens ontstaan er meer gedifferentieerde wijken. De bouwregelgeving voor zelfbouw moet zich beperken tot de veiligheid en de constructie van de woning.

Leefbaarheid betekent respect, veiligheid, maar ook een aangenaam gevoel. Het gevoel bij een gemeenschap te horen, goede inburgering en je thuis voelen in je wijk. We willen dat gemeenten voor elke buurt met de bewoners een buurtplan maken waarin doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd. Bewoners bepalen op die manier prioriteiten in hun eigen buurt of dorp.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Wijken