Basisonderwijs

Onderwijs en cultuur

Basisonderwijs

Foto Avopix / Syda Productions

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel.

Basisonderwijs als vliegende start

De toekomst begint al op de basisschool. Die moet kwalitatief op orde zijn, met goede docenten voor de klas, want een goed begin is het halve werk. Leraren die de ontwikkeling stimuleren en het maximale halen uit iéder kind. Die kinderen kansen bieden door extra ondersteuning als het nodig is en extra uitdaging waar dat kan. Die breed onderwijs geven met aandacht voor sociale vaardigheden als leren samenwerken. Met voldoende aandacht voor de basisvaardigheden als het om taal en rekenen gaat. En als het nodig is beginnen we ook al eerder met spelen in een leerrijke omgeving, om zo taal- of ontwikkelingsachterstanden te verhelpen. Ieder kind, ongeacht de achtergrond, kan op die manier een vliegende start maken. Op een school die bij hem of haar past.

We willen recht doen aan ieder kind en vinden dat basisscholen alle leerlingen gecombineerde schooladviezen geven in een van de volgende drie stromen: voorbereidend hoger onderwijs (havo, atheneum en gymnasium); voorbereidend beroepsonderwijs (de hogere vmbo-niveaus en havo) of voorbereidend vakonderwijs (de lagere vmbo-niveaus). Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het gegeven dat van kinderen van 12 jaar nog niet goed is te voorspellen of het op latere leeftijd beter past op het mbo, het hbo of de universiteit. Het schooladvies van de basisschool is bepalend, tenzij de citoscore hoger uitvalt.

Zoveel mogelijk meedoen in regulier onderwijs

Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. Dat is goed voor het kind. Het vergt wel een extra investering in goede begeleiding. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed toegankelijk. De taakverdeling tussen het reguliere basisonderwijs en de samenwerkingsverbanden wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf kunnen bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt.

Scholen met veel kinderen die leerachterstanden hebben, willen wij extra middelen geven. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gemaximeerd teneinde te voorkomen dat scholen deze bijdrage als selectie-instrument gebruiken.

Het belang van dorpsscholen

We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen. We steunen de vereniging zelfstandige dorpsscholen in hun ambitie. Wij willen verder meer aandacht voor de kwaliteit van schoolgebouwen. De school is een van de belangrijkste plekken in het leven van een kind.

Realistische taakverdeling docenten

De lestaak van fulltime leerkrachten en docenten in het primair (en voortgezet) onderwijs willen wij stapsgewijs terugbrengen naar maximaal 20 uur. Dat geeft docenten en leerkrachten de tijd om te investeren in de kwaliteit van hun lessen en in begeleiding van de kinderen.

Wij willen dat onderwijzend personeel goed wordt beloond. Alle leraren en docenten moeten goed zijn en daar netjes voor worden betaald. Prestatiebeloningen passen niet bij publiek onderwijs. Er moet ruimte komen in de cao’s om meer docenten doorgroeimogelijkheden te geven naar een hogere schaal.

Wij willen leerkrachten in het reguliere basisonderwijs beter trainen in het kunnen omgaan met de verschillen in de klas, zodat ze beter in staat zijn passend onderwijs te verzorgen. In het verlengde van de extra ruimte voor hun professionaliteit wordt van onderwijsgevenden gevraagd zich blijvend te scholen om zo hun expertise op peil te houden en aan de voorwaarden voor opname in het lerarenregister te blijven voldoen. We investeren de komende jaren miljarden extra in het gehele onderwijs, dus ook het basisonderwijs, oplopend naar 10 miljard euro extra per jaar over 15 jaar.

Delen:

Blijf op de hoogte over Onderwijs en Cultuur

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Basisonderwijs