Middelbaar onderwijs

Onderwijs en cultuur

Middelbaar onderwijs

Foto Shutterstock / vectorfusionart

We willen de beste beroepsbevolking van de wereld en dus het beste onderwijs, ook op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

De kans om te presteren naar vermogen

Leerlingen vergroten hun kansen als zij de taal beheersen en kunnen rekenen. Maar het draait niet alleen om deze vaardigheden: het draait net zo zeer om de sociale vaardigheden die jongeren in staat stellen om hun plek in de samenleving te vinden. Jongeren laten we kennis maken met wetenschap en techniek. Dit inspireert hen om later te kiezen voor een technisch beroep. Daardoor hebben we straks genoeg goede technici en kan iedere jongere een opleiding kiezen die bij hem of haar past en die toekomst biedt. Het beroepsonderwijs zal wel adequater moeten reageren op de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Wij willen het mbo-aanbod per regio afstemmen op de regionale economie en de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Wij willen ook mbo-instellingen met veel leerlingen uit achterstandsituaties gericht extra geld geven om deze leerlingen naar het diploma te tillen dat voor hen haalbaar is. Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven, is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) belangrijk. Wij willen met gerichte (loonkosten)subsidies deelname aan de BBL bevorderen. Scholen en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor beschikbaarheid van voldoende stageplaatsen en zullen daarop worden aangesproken. Wij willen de tegemoetkoming in de studiekosten van minderjarige studenten in het mbo gelijktrekken met die van leerlingen in het voortgezet onderwijs. En binnen het mbo maken we het mogelijk dat studenten naar een hoger (mbo) onderwijsniveau kunnen doorstromen, het zogenaamde ‘opscholen’. De financiële drempels voor 30-plussers om deel te nemen aan het mbo nemen we weg.

Geef leerlingen meer tijd zich te vormen

Op het voortgezet onderwijs introduceren we brede brugklassen, om kinderen langer de tijd te geven om een keuze te maken over hun toekomst. Dat betekent dat op zijn minst een van deze stromen door een VO-school wordt aangeboden. Na drie jaar vindt selectie plaats voor de uiteindelijke opleiding waarvoor de leerling zich wil diplomeren. Wij willen de hogere vmbo-niveaus verlengen tot vijf jaar, net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer tijd is om zich te vormen tot zelfstandige jongvolwassenen.

Scholen met veel kinderen die leerachterstanden hebben, willen wij extra middelen geven. Scholen krijgen ook meer armslag om te investeren in huiswerkbegeleiding voor kinderen met ouders die dat niet kunnen betalen. Het inkomen van ouders mag nooit de reden zijn waarom het ene kind wel en het andere geen toegang tot huiswerkbegeleiding heeft. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gemaximeerd teneinde te voorkomen dat scholen deze bijdrage als selectie-instrument gebruiken.

Wij willen het maatwerkdiploma invoeren, zodat kinderen per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen. Dat voorkomt dat het vak waarmee het kind de meest moeite heeft, bepaalt op welk niveau er eindexamen wordt gedaan. Het maatwerkdiploma moet zó worden vormgegeven, dat er geen twijfel kan ontstaan over de waarde van het diploma en het niet bijdraagt aan meer selectie aan de poort van het vervolgonderwijs.

Delen:

Gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs

Iedereen verdient gelijke kansen om iets van zijn of haar leven te maken. Het mag niet uitmaken waar je vandaan komt, waar je woont, of je ouders rijk of arm zijn. Die gelijke start begint met goed onderwijs.

Lees meer

Updates binnen het standpunt: Middelbaar onderwijs