Kunst en cultuur

Onderwijs en cultuur

Kunst en cultuur

Foto Shutterstock / DutchScenery

Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken, daarmee is het van grote waarde voor de samenleving.

Kunst en cultuur zijn uitingen van onze identiteit

Het gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan, over onze drijfveren en onze dromen. Kunst en cultuur troost, daagt uit, onderzoekt, verrast en shockeert, geeft plezier maar zet ook aan tot denken, het raakt en het verbindt. Het is de schatkamer van ons verleden met haar mooie en minder mooie kanten, het geeft uiting aan de identiteit van vandaag, en het is een kraamkamer voor de ideeën en de verbeelding van de toekomst.

We waarderen cultuur in de eerste plaats om de kunst zelf. Deze intrinsieke waarde valt vaak niet in geld uit te drukken. Er moet volop ruimte zijn voor cultuur om zich op basis van haar artistieke betekenis te ontwikkelen en tot uiting te komen. We waarderen cultuur ook om het vermogen om te verbinden. In een samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt, is het cruciaal dat we mensen in staat stellen zich in te inleven in de wereld van een ander. Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te kunnen delen en emancipatie te bevorderen. Cultuur heeft tenslotte ook een economische betekenis. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van toerisme, innovatie en de creatieve sector en het zet Nederland internationaal op de kaart.

Investeren in kunstenaars

De afgelopen periode hebben we een correctie op de bezuinigingen van het kabinet Rutte I doorgevoerd, maar dat is niet voldoende om de pijn van die bezuiniging weg te nemen. De kunst en cultuursector heeft een enorme veerkracht getoond; er is nieuwe energie, instellingen werken meer samen en ze zoeken meer verbinding met nieuw publiek. Maar makers zijn ook onder druk komen staan omdat ze vaak de laatste keten van de besluitvorming zijn. Daarom willen wij investeren in betere arbeidsvoorwaarden voor de makers.

Daarom is goed werkgeverschap een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie. Er komt meer ondersteuning voor nieuw talent en carrièrepaden in de culturele sector. Arbeidsvoorwaarden worden verbeterd en lonen groeien mee met andere sectoren. Ook in de kunst en cultuursector komen er collectief onderhandelde minimumtarieven voor zzp’ers.

Cultuureducatie voor alle scholieren

Wij willen dat alle scholieren kunnen deelnemen aan cultuureducatie. Nu doet 70 procent van de basisscholen mee aan het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’, en 90 procent van de mbo’ers heeft sinds kort een cultuurkaart. Dat moet naar 100 procent. We investeren in cultuureducatie op middelbare scholen; waarbij het vmbo de meest prioriteit krijgt omdat daar de grootse slag gemaakt moet worden. Wij willen meer geld uittrekken voor muziekonderwijs. Cultuur nemen we volwaardig op in het curriculum, zodat het ook een plek krijgt bij vakken als taal, rekenen en geschiedenis.

De vormgeving van het publieke stelsel voor kunst en cultuur verdient versterking en heroverweging. Wij willen dat de landelijke basisinfrastructuur, de landelijke fondsen en het lokale en regionale beleid beter op elkaar worden afgestemd. Stedelijke regio’s dagen we uit om samen te werken (zoals bijvoorbeeld in ‘We the North’ van de drie noordelijke provincies). Wij willen dat landelijk beleid een goede lokale en regionale afstemming ondersteunt en beloont. Spreiding en toegankelijkheid gaan hier hand in hand. De kunstvakopleidingen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij waarborgen de regionale spreiding ook door meer te investeren in de regionale kunst en cultuurinstellingen en -initiatieven.

Wij willen dat culturele instellingen nieuw en een meer divers publiek zoeken en werk maken van meer diversiteit bij de makers en bestuurders. Instellingen moeten de code culturele diversiteit actief hanteren. Wij geven prioriteit aan festivals en andere initiatieven om nieuw publiek buiten de traditionele kaders te bereiken.

Muziek als zelfstandige kunstvorm

Wij willen popmuziek nadrukkelijk behandelen als zelfstandige kunstvorm in het cultuurbeleid; de in de huidige kabinetsperiode ingezette weg zetten we door. Op het gebied van pop, urban en dancemuziek kent ons land aansprekende internationale successen. Meer aandacht voor de breedte van de popmuziek en de ontwikkeling van talent en nieuwe aanwas voor de top is nodig om nieuwe nationale en internationale successen te kunnen vieren. Hiervoor reserveren we extra middelen. De slechte arbeidsmarktpositie van artiesten is ook een belangrijk aandachtspunt. We willen jonge makers beter voorlichten welke (auteurs)rechten ze hebben om ze daarmee weerbaar te maken tegen de exploitanten van hun kunst. We stimuleren dat festivals en podia de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering gaan verbeteren en onderling die kennis daarover gaan delen.

We willen de creatieve industrie stimuleren als innovatieve kracht bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe concepten en technieken voor o.m. duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en gezondheidszorg. Zo ontwikkelen modeontwerpers materialen die als ‘tweede huid’ in de gezondheidszorg worden gebruikt voor mensen met brandwonden. Een goede koppeling met onderwijs en onderzoek is cruciaal.

Met de recente Erfgoedwet is een belangrijke stap gezet naar bescherming van ons culturele erfgoed. Wij willen voortgaan met de opbouw van de nationale collectie (beschermd erfgoed van nationale betekenis). De opleidings- en onderzoeksfunctie van o.m. musea wordt versterkt. Digitalisering heeft prioriteit om materiaal te beschermen en toegankelijkheid te bevorderen.

De bibliotheek is een ontmoetingsplek

Bibliotheken zijn veel meer dan alleen een plek met boeken; het zijn ontmoetingsplekken en cultuurplaatsen. Wij willen bibliotheken stimuleren om samen te werken met anderen (scholen, zorginstellingen, cultuur) met als doel het lezen voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken. We onderstrepen hiermee de sociale functie van de bibliotheek. Gemeenten mogen bibliotheken niet sluiten zonder overleg met buurtgemeenten, om afwenteling te voorkomen. We stellen buurt- en dorpsbewoners in staat om bij een dreigende sluiting naar andere vormen van behoud te zoeken, bijvoorbeeld in coöperatief verband. We stimuleren verder digitaal leenverkeer als aanvulling van de fysieke bibliotheken en programma’s die leesplezier en taalbevordering bevorderen bij gezinnen waar lezen niet gewoon is.

Kunst en cultuur dragen bij aan de onderlinge verbondenheid en weerbaarheid van de samenleving. Om dit kracht bij te zetten willen wij jaarlijks 100 miljoen extra investeren in kunst en cultuur.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee

We kunnen #nietzonderjou

Meld je aan en doe mee met de campagne!

Ik doe mee!

Updates binnen het standpunt: Kunst en cultuur