Hoger onderwijs

Onderwijs en cultuur

Hoger onderwijs

Foto Shutterstock / Stokkete

De PvdA staat voor toegankelijk hoger onderwijs, dat tot het beste van de wereld behoort.

Doorstuderen voor iedereen bereikbaar

Wie studeert aan hbo of universiteit moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de opleiding en de waarde van zijn diploma. We stellen daarom hoge eisen aan opleidingen en vinden dat studenten zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan de studiekosten via een sociaal leenstelsel of studievoorschot. Daarmee kan nog steeds iedereen studeren volgens sociale en verantwoorde leenvoorwaarden. De aanvullende beurs voor lagere- en middeninkomens blijft bestaan. De ov-jaarkaart eveneens en hebben we per januari 2017 uitgebreid naar minderjarige mbo’ers. Het geld dat met het studievoorschot vrijkomt investeren we in kleinere klassen, betere docenten en meer contacturen. We willen af van het doorgeschoten rendementsdenken in het onderwijs. Zo krijgen studenten het beste onderwijs.

Door de invoering van het studievoorschot kunnen we nu investeringen doen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, onder meer door extra en goede docenten en vormgeving van kleinschalig onderwijs. Over de besteding van de middelen worden afspraken gemaakt met universiteiten en hogescholen. Ook studenten krijgen daarin een stem. We houden de effecten van het studievoorschot in het oog en stellen die zo nodig bij. Wij letten vooral op de positie van kinderen uit armere gezinnen en de doorstroom van mbo naar hbo. Wij willen extra investeren in de doorstroom van mbo naar hbo, via bijvoorbeeld zomerscholen. Met name in het hbo gaan we met extra begeleiding uitval van studenten tegen. Studenten met een beperking krijgen extra compensatie bij onvermijdbare studievertraging.

Wij begrenzen de hoogte van het collegegeld. Het verhoogde collegegeld voor bepaalde opleidingen schaffen we af. Mensen met een hbo-opleiding die willen doorstromen naar de universiteit moeten dat tegen het wettelijk collegegeld kunnen doen. Voor studenten die hun studie combineren met een zorgtaak, ouderschap, bestuurswerk of bijzondere activiteiten als topsport, komt er meer maatwerk.

Kwaliteit bewaken van het hoger onderwijs

Wij willen af van het doorgeschoten rendementsdenken. Docenten, studenten en onderzoekers zijn richtinggevend bij het vormgeven van het onderwijs en onderzoek en hebben daar zeggenschap over. Zij krijgen meer inspraak in financiële keuzes die hun instelling maakt.

We erkennen het belang van lesgeven in het Engels op universiteiten en hogescholen, zeker bij studies met een internationaal karakter. Deze trend mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands.

De betekenis van bijzondere kleine opleidingen, zoals Duits, Antropologie en Friese taal en cultuur valt niet alleen in economische termen uit te drukken. Wij willen dergelijke kleine opleidingen behouden. Universiteiten en Hogescholen willen wij stimuleren om zich te verbinden met hun regionale omgeving, bijvoorbeeld door ‘social return’-programma’s als Academie van de stad, expertisecentra gericht op maatschappelijke sectoren en het stimuleren van science parks.

We investeren de komende jaren miljarden extra in het gehele onderwijs, oplopend naar 10 miljard euro extra per jaar over 15 jaar. Wij willen dat Nederland uiterlijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft, zodat wij economisch voorop blijven lopen. We stimuleren studenten en universiteiten om de opgedane kennis in de praktijk te brengen in nieuwe ondernemingen, die potentieel veel werkgelegenheid zullen genereren. Dit kan in de vorm van regionale samenwerking tussen overheden, onderwijs, kennisinstituten en bedrijfsleven.

Delen:

Blijf op de hoogte over Onderwijs en Cultuur

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Hoger onderwijs