Ontwikkelingssamenwerking

Internationaal en defensie

Ontwikkelingssamenwerking

Foto Pixabay / chinezesk

Het eerlijk delen van kennis, macht en inkomen vormt de kern van de sociaaldemocratie.

Aandacht voor de meest kwetsbare groepen

We leven in een wereld waar de meest kwetsbare mensen het hardst geraakt worden door de economische crisis, klimaatverandering en conflict. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft daarom essentieel voor de PvdA. We richten ons op het versterken van zelfredzaamheid door te investeren in terreinen waarop we ervaring hebben: recht en veiligheid, landbouw en voedselzekerheid, water en gezondheidszorg, waaronder ziektes als malaria en hiv/aids. Meer aandacht gaat uit naar de meest fragiele staten en conflictregio’s. En we zetten ons in voor de meest kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en vluchtelingen.

In een wereld waarin arme en rijke landen steeds meer met elkaar verbonden zijn, heeft Nederland zelf ook baat bij ontwikkelingssamenwerking. Investeren in wereldwijde stabiliteit, veiligheid en economische groei is goed voor de Nederlandse economie, handel en werkgelegenheid. De samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen brengen we op een hoger niveau.

De PvdA staat voor ontwikkelingssamenwerking. De wens van landen om op eigen benen te staan is uitgangspunt. Het scheppen van meer banen is nodig om met name het grote aantal jongeren in ontwikkelingslanden kansen te bieden. We willen een samenhangend beleid, en zijn daarom voorstander van de combinatie van hulp en handel in één portefeuille.

We moeten voorkomen dat wat we met de ene hand geven, wordt weggenomen met de andere hand. Daarom willen we “de eerlijkste wet”: een wet die iedere nieuwe wet toetst op het effect op ontwikkelingslanden. Ook willen we dat onze ambassades alert zijn op onbedoelde neveneffecten van beleid die ontwikkelingsprojecten belemmeren.

Investeren in ontwikkelingssamenwerking

Investeren in ontwikkelingssamenwerking is van belang om groeiende ongelijkheid tegen te gaan die mensen doet migreren. We zijn voor 0,7 procent van het BNP voor zuivere ontwikkelingssamenwerking. Dit is exclusief klimaatfinanciering en kosten voor eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland. We handhaven de huidige speerpunten: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De PvdA wil zich in het bijzonder inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes.

We willen meer zeggenschap geven aan de mensen om wie het gaat. Door meer directe financiering van zuidelijke organisaties investeren we in eigen kracht. Dat vraagt om extra inzet door onze ambassades en onze maatschappelijke organisaties ter plekke zodat meer lokale organisaties worden bereikt en in staat worden gesteld om aanvragen in te dienen.

Grote aantallen mensen zijn afhankelijk van noodhulp omdat ze huis en haard moesten verlaten door oorlog, geweld of natuurrampen. Daarom houden wij het ‘Relief Fund’ in stand. Daarmee kan snel ingespeeld worden op noden in de wereld. We willen ook perspectief blijven bieden aan vluchtelingen op de plek waar ze opgevangen worden, vaak in buurlanden. We willen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan en dat er werk en opleiding is voor de volwassenen, zodat mensen weer een eigen bestaan kunnen opbouwen.

Handel en handelsverdragen moeten bijdragen aan verantwoorde mondiale productieketens, aan versterking van onze normen en waarden wat betreft arbeidsrechten en duurzaamheid, en aan versterking van de positie van ontwikkelingslanden. We steunen samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, vakbonden, bedrijven en overheden, in navolging van de sectorconvenanten.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Ontwikkelingssamenwerking