Landbouw

Duurzaamheid en milieu

Landbouw

bernswaelz

De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar platteland.

Innovatie als troefkaart van de Nederlandse landbouw

Met aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu, de kwaliteit van ons landschap en de arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de landbouw. De PvdA zet daarom in op kleine familiebedrijven die rekening houden met deze aspecten. Innovatie is de troefkaart van de Nederlandse landbouw waarmee we wereldwijd vooroplopen. Hier zijn we trots op en daarom hebben we er veel aandacht voor.

Boeren krijgen een belangrijke rol in het creëren van natuur als onderdeel van de overgang van de gangbare landbouw naar een duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

Wij willen dat de agrarische sector gezond wordt, als economische sector en als drager van het platteland, en bijdraagt aan de oplossing van de wereldvoedselproblematiek. Wij willen gezond voedsel van een duurzame landbouw die de grenzen van de planeet erkent, waar de consument vertrouwen in heeft, die dierenwelzijn waardeert en een eerlijke verdeling kent van verdiensten in de keten (fair trade). Een voedselketen met hart voor mensen, dieren en natuur.

We streven naar een hervorming van het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid per 2020 met hogere kwaliteitsnormen. Directe inkomenssteun voor boeren vervangen we door subsidies die gekoppeld zijn aan het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, natuurbehoud, gezondheid en dierenwelzijn. Ook kan een deel van het landbouwbudget worden ingezet voor innovatie om onze voedselvoorziening toekomstbestending te maken. Zo werken we toe naar een landbouw die past bij de 21ste eeuw.

Economie, ecologie en belevingswaarde in balans

We maken daarbij een onderscheid tussen de landbouw als economische activiteit en de landbouw als ruimtelijke activiteit. Die twee zijn steeds verder uit elkaar gaan lopen. Het meeste geld wordt verdiend in de geavanceerde, ‘industriële’ agrarische sectoren die weinig grond gebruiken. Een groot open landelijk gebied heeft niet automatisch grote economische betekenis, maar juist wel grote landschappelijke waarde. Voor het behoud en versterken van deze ruimtelijke waarde moeten nieuwe landelijke strategieën worden gevonden, die een mix van landbouw, natuur, recreatie en landschapsbeheer kunnen vormen. Economie, ecologie en belevingswaarde moeten in balans zijn

Delen: