Een meer zorgzame samenleving
Resultaten

Een meer zorgzame samenleving

Foto Pixabay / Sarcifilippo
Resultaten

De PvdA staat voor toegankelijke, betaalbare, persoonlijke en goede zorg voor iedereen. De PvdA wil zorg daarom dicht bij mensen organiseren, in de buurt of in de wijk.

Ondanks al het harde werk van vele zorgmedewerkers gaat het niet goed genoeg in de zorg. De zorg heeft te lijden onder bureaucratie, verspilling, gebrek aan maatwerk en soms ook onder een gebrek aan kwaliteit. Bovendien dreigt de zorg onbetaalbaar te worden.

De PvdA wil hier verandering in brengen: wij willen goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij  mensen en een einde aan verspilling van zorggeld. Waarbij iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit betekent bijvoorbeeld voor de één een scootmobiel, voor de ander hulp in het huishouden. Ieder mens is verschillend, dus niet iedereen heeft precies dezelfde ondersteuning nodig.

Vanaf 1 januari is de zorg daarom in de buurt geregeld, dichtbij en persoonlijk.

Zorg in de buurt

Iedereen is anders. De hulp die je nodig hebt wordt niet alleen bepaald door hoe goed je loopt of ziet. Om recht te doen aan deze verschillen organiseren we de zorg en ondersteuning thuis niet langer vanuit Den Haag maar dichtbij in de buurt waar we de mensen kennen. Zo kunnen we niet alleen de hulp in het huishouden goed regelen maar ook eenzaamheid bestrijden en mantelzorgers ondersteunen. Om de zware zorg uit de wind te houden kijken we bij de hulp in het huishouden nu beter naar wat mensen zelf kunnen betalen of regelen.

De wijkverpleegkundige krijgt hierbij een belangrijke rol. Hij of zij is er voor wie zorg aan huis nodig heeft. Deze zorg is gegarandeerd.

Wie de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft, kan daar altijd op rekenen. Thuis of als dat niet meer gaat, in een instelling.

We hebben afspraken gemaakt met de FNV en gemeenten over de vernieuwing van de arbeidsmarkt in de zorg. Er komen daardoor regels die concurrentie op loon onmogelijk maken. Omdat thuishulpen een fatsoenlijk contract verdienen worden Alfahulpen bij wet verboden.

Betere verpleeghuiszorg

De verpleeghuizen van nu zijn allang niet meer de bejaardenhuizen van vroeger: de ouderen die er nu wonen hebben veel zwaardere en gecompliceerde zorg nodig. Die ontwikkeling is al langer gaande. Wij zijn een inhaalslag aan het maken om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Want al onze ouderen verdienen een waardige laatste levensfase. En iedereen die dag en nacht voor hen zorgt moet trots kunnen zijn op zijn werk en dat van zijn collega’s. We hebben daarom extra geïnvesteerd om de verpleeghuiszorg en de scholing van medewerkers te verbeteren. Ook investeren we in meer dagbesteding: zo kunnen bewoners en personeel elkaar de aandacht geven die ze verdienen. We zorgen ervoor dat verpleeghuizen vaker kleinschalig
zijn en maken inzichtelijk welke verpleeghuizen onvoldoende presteren zodat we hier kunnen ingrijpen. We hebben de voorgenomen bezuiniging op de verpleeghuizen geschrapt, er is per saldo extra geld naar de verpleeghuiszorg gegaan.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Wijkverpleegkundige centraal

We brachten de wijkverpleegkundige weer terug als hét gezicht van de zorg in de wijk. Zij komt bij mensen over de vloer en moet ruimte en vertrouwen krijgen om haar werk zo te doen als ze wil. Iedereen moet overal op haar zorg kunnen rekenen. Daarom hebben we extra geld uitgetrokken voor de wijkverpleegkundige, het recht op wijkverpleegkundige zorg in de wet verankerd en gezorgd dat er geen eigen risico geldt voor haar hulp.

Daarom willen wij -en zorgden we voor- duizenden extra wijkverpleegkundigen.

We nemen afscheid van de stopwatchcultuur, zodat zorgmedewerkers niet meer per minuut hoeven te registreren wat ze doen. We hebben in de wet vastgelegd dat de wijkverpleegkundige zelf bepaalt hoe ze haar werk doet.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Huishoudelijke hulpen behouden baan

De Partij van de Arbeid wil dat er zoveel mogelijk banen blijven in de zorg. Daarom heeft de PvdA gepleit voor een huishoudelijkehulptoelage. Die is er ook gekomen. De overheid betaalt met de toelage een flink deel van het uurtarief van een huishoudelijke hulp mee. Met deze toelage blijven minstens 19.000 banen behouden.

"De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet er alles aan doet om zo veel mogelijk banen voor de zorg te behouden. Daarom heeft de PvdA gepleit voor een huishoudelijkehulptoelage. De overheid betaalt met de toelage een flink deel van het uurtarief van een huishoudelijke hulp mee."

- PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk in 2014

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Zorgkosten beteugeld

Voordat we begonnen liepen de kosten van de zorg enorm op. Door maatregelen is de zorg voor ouderen, gehandicapten en kwetsbare jongeren nu klaar voor de toekomst. De financiële tijdbom onder de zorg is ontmanteld. We hebben bezuinigd op de meest lichte vormen van ondersteuning thuis zodat we de meeste kwetsbare mensen, die een beroep op langdurige zorg doen, uit de wind kunnen houden: die kosten stijgen ‘gewoon’ door. De totale uitgaven van de zorg zijn daardoor minder toegenomen dan als we niks hadden gedaan, maar nog steeds toegenomen. Tussen 2012-2017 groeiden de zorguitgaven met € 5,5 miljard, van € 68 miljard naar € 73,5 miljard. Waar de uitgaven tussen 2007-2012 nog met 6.4 procent groeiden, is die groei na 2012 teruggebracht tot 1.3 procent.

Toegankelijkheid de norm

De ratificatie van het VN Verdrag voor Gehandicapten was een historisch moment. Vanaf nu werken we toe naar een samenleving waar toegankelijkheid voor iedereen niet een gunst maar de norm is. Wettelijk wordt vastgelegd dat bijvoorbeeld gebouwen, openbaar vervoer en websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Zo zorgen we ervoor dat Nederland geleidelijk toegankelijk wordt voor iedereen, dat is eigenlijk ook heel logisch.

De opgave voor de toekomst

De toegankelijkheid van goede zorg moet gegarandeerd zijn. Het eigen risico mag er dus niet toe leiden dat mensen zorg gaan mijden. De zorg van de toekomst willen we verder meer op samenwerking in plaats van concurrentie gaan baseren. De marktwerking halen we uit het systeem waar die het belang van de patiënt in de weg staat. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuishulpen – de zorg in de buurt – moet beter. Ook eenzaamheid, dementie en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers zijn onderwerpen waar we verder mee aan de slag willen. De verbetering van de verpleeghuiszorg is in gang gezet, maar een zaak van de lange adem. En de arbeidsmarktpositie van thuishulpen en wijkverpleegkundigen moet nog beter, zij verdienen beter loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Delen:
Zorg thuis

Goede zorg en een fijne oude dag

Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom gaan dokters meer samenwerken. We schaffen het eigen risico af zodat mensen de zorg niet meer mijden.

Lees meer