Goed wonen voor iedereen bereikbaar
Resultaten

Goed wonen voor iedereen bereikbaar

Foto Shutterstock / Rido
Resultaten

Een goed en betaalbaar huis in een leuke wijk. Als het aan de PvdA ligt, is dat voor iedereen mogelijk. We zetten ons daarom in voor een goede en eerlijke woningmarkt, met genoeg sociale woningen voor mensen met een lager inkomen.

Een betaalbaar koophuis

Eigen woningbezit moet mogelijk zijn voor grote groepen en niet alleen de allerrijksten. Daarom stimuleren we dat jongeren en starters een huis kunnen kopen. Daarvoor hebben we onder andere de hypotheekrenteaftrek hervormd.

Want de helft van het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek gaat nu nog naar twintig procent van de huishoudens met de hoogste inkomens. Met de aanpassingen is de hypotheekrenteaftrek niet langer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke stimulans voor huizenbezit. Niet langer zoveel mogelijk schulden, maar zoveel mogelijk aflossen. Zo voorkomen we torenhoge (rest)schulden en geven we starters weer een kans op de woningmarkt.

De regels rondom de hypotheekrenteaftrek zijn de PvdA al jaren een doorn in het oog. Waar de aftrek ooit was bedoeld om het makkelijker te maken om een huis te kopen, werd het een subsidie op rijkdom: hoe meer je verdient, hoe meer rente je kan aftrekken en hoe goedkoper je dus woont. Wouter Bos wees hier in 2002 al op:

"De praktijk van het huidige systeem is gewoon niet meer goed te verantwoorden. Stel je voor dat wij een ziektekostenpremie zouden invoeren waarbij de meestverdienenden het minste betalen. Of dat een bank zou adverteren met de kreet 'Rijken betalen bij ons minder rente!' Dan zou hele land toch vanwege de pure onrechtvaardigheid op zijn kop staan?’"

- Wouter Bos, Trouw 2002

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Huren voor een eerlijke prijs

  • Het recht op een goede woning mag niet afhankelijk zijn van je inkomen. Lage middeninkomens dreigden tussen wal en schip te vallen, omdat ze geen aanspraak maken op een sociale huurwoning en een koopwoning vaak te duur is. De inkomensgrens sociale huurwoningen wordt daarom tijdelijk verhoogd. Zij krijgen kans op een woning (34.000-38.000, prijspeil 2012). In 2015 betekent dit dat je met een inkomen tot 40.0000 een sociale huurwoning mag gaan huren.
  • We hebben de afgelopen jaren voorkomen dat er bezuinigd werd op de huurtoeslag. Wonen blijft voor de lagere inkomens betaalbaar, omdat we voor hen de huurstijging compenseren met de huurtoeslag. (Deze kabinetsperiode stijgen de uitgaven aan huurtoeslag van 2,8 miljard naar 3,8 miljard)
  • We willen de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen. Daarom pakken we scheefwonen aan. Mensen met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen, krijgen een extra huurverhoging. Voor lagere inkomens is er de huurtoeslag en houden we de sociale woningvoorraad in stand. De plannen van Rutte I om woningcorporaties 75 procent van hun woningvoorraad te laten verkopen, zijn van tafel.
  • In 2014 is er daarnaast een nieuwe woningwet gekomen. Met deze wet staat de huurder weer centraal, krijgen gemeenten en huurders meer te zeggen over het huurbeleid en brengen we corporaties terug naar hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen.
  • Om ervoor te zorgen dat de huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning niet leidt tot langere wachtlijsten, vervalt de voorrangsregeling voor deze mensen. Tegelijk krijgen gemeenten van het Rijk een taakstelling opgedragen om het tekort aan sociale woningen voor alle bewoners kleiner te maken.
  • Deze kabinetsperiode zijn ruim 16.000 extra studentenwoningen opgeleverd om de kamernood minder te maken.
  • Een groot deel van de woonlasten zit in de energierekening. Minder energieverbruik is dus niet alleen goed voor milieu maar ook voor de portemonnee van mensen. Hier is nog veel winst te halen. Daarom zet dit kabinet in op grootschalige energiebesparing, met een investering van bijna 1 miljard euro samen met de banken in energiebesparing van woningen.

Huren houden we betaalbaar

Om de huur voor iedereen betaalbaar te houden geven we meer mensen een steeds hoger bedrag als tegemoetkoming in de huurkosten. Want iedereen verdient een betaalbaar huis.

De opgave voor de toekomst

We zijn nog niet klaar op de woningmarkt. Ondanks alle inspanningen dreigen er nog steeds grote tekorten aan woningen, vooral op de huurmarkt. Daar moet extra gebouwd worden en de huren moeten voor iedereen betaalbaar blijven.

Delen:

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners.

Lees onze plannen