Goed werk, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris
Resultaten

Resultaten: Arbeid

Goed werk, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris

Foto Flickr / Ministerie van SZW
Resultaten

Wie je ook bent, hoe je achternaam ook klinkt, welke leeftijd of opleiding je ook hebt: wij willen gewoon goed werk voor iedereen. Goed werk is een baan met zekerheid. Een baan met waardering en respect van je baas. Met een mooi salaris en waar je het naar je zin hebt met je collega’s.

Meer werk

We zien dat de economie weer aantrekt en dat het mede door de inspanningen van het kabinet beter gaat met de werkgelegenheid.

In onderstaande grafieken kun je dat mooi zien: aan de daling van de seizoensgecorrigeerde werkloosheid en aan de groei van het aantal banen. (Bron: CBS)

 

We keerden de trend dat vaste contracten afnemen en flexklussen de standaard worden. Het aantal mensen met een vaste baan neemt weer toe. Met dank aan de Wet Werk en Zekerheid die in 2015 het licht zag. Nog altijd zijn er veel te veel mensen werkloos. Maar de werkloosheid daalt en voor het eerst zijn er meer dan 10 miljoen banen in Nederland.

Werk heeft ook voor minister Lodewijk Asscher de allerhoogste prioriteit. Daarom heeft hij 600 miljoen euro gereserveerd voor banenplannen. Verschillende sectoren leggen zelf ook 600 miljoen euro in. Want mensen écht aan het werk krijgen kan alleen samen met werkgevers en werknemers. Inmiddels zijn er door deze regeling inmiddels 81.000 geholpen, aan bijvoorbeeld scholing of baan.

Sinds 2016 is het in dienst nemen van mensen in de lagere loonschalen goedkoper geworden voor bedrijven. Meer mensen vinden daardoor een normale baan.
Ook maakte het kabinet 100 miljoen euro extra vrij voor het maken van meer beschutte werkplekken. Want ook kwetsbare mensen verdienen een kans om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Gelijk loon voor gelijk werk

 • De PvdA wil een einde maken aan de oneerlijke concurrentie in Europa: gelijk loon voor gelijk werk. Daarom heeft minister Asscher werk gemaakt van de Wet Aanpak Schijnconstructies: hierdoor moet straks altijd minstens het wettelijk minimumloon giraal worden uitbetaald. Zo kunnen mensen niet langer met 500 euro per maand worden afgescheept, omdat er zogenaamd 1000 euro op hun loon wordt ingehouden voor 'huisvestingskosten' of een ziektekostenpremie waarvan de werkgever een deel in z'n eigen zak steekt.
 • Er komt een zogenoemde ketenverantwoordelijkheid: niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer. Zo kunnen opdrachtgevers en aannemers worden aangepakt die weten, of moeten weten, dat de werknemer niet voldoende betaald krijgt.
 • In Europees verband willen we voortaan regelen dat iedereen in elk EU land het daar geldende loon werkt, ook al werk je op papier vanuit een ander EU land.
 • Jongeren hebben volwassen kosten, werken net zo hard als volwassenen en hebben recht op een beter salaris. Vanaf 21 jaar gaan jongeren volwassenenloon verdienen, dat was eerder vanaf 23 jaar. Daarnaast gaat het jeugdloon voor 18,19 en 20 jarigen gaat flink omhoog.
 • Vrouwen verdienen gemiddeld acht procent minder dan mannen voor gelijk werk. De PvdA heeft het initiatief genomen om de onterechte verschillen in loon tussen mannen en vrouwen ongedaan te maken.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

De zekerheid van fatsoenlijk werk

 • Alleen lukt het niet. En dus bliezen we de polder nieuw leven in. We sloten een sociaal akkoord met werkgevers en werknemers om doorgeslagen flex te stoppen, de regels voor ontslag eerlijker te maken, schimmige schijnconstructies aan te pakken en arbeidsgehandicapten een plek tussen collega’s te bieden.
 • Vijftigers die hopeloos op zoek zijn naar een baan. Jongeren met een buitenlandse achternaam die afwijzing na afwijzing op de mat zien vallen. Het is het schrijnende resultaat van discriminatie vanwege leeftijd of afkomst. Dat pakken we aan. Zo worden bedrijven uitgesloten van overheidsopdrachten als zij vervolgd zijn vanwege discriminatie en wordt hun naam openbaar gemaakt. Ook hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om te experimenteren met anoniem solliciteren. Zo pakken we discriminatie op de arbeidsmarkt aan.
 • Schoonmakers horen gewoon bij het bedrijf waar ze schoonmaken. De overheid geeft het goede voorbeeld en neemt haar schoonmakers in eigen dienst.
 • Steeds meer mensen hebben een flexibel contract. Ook zij hebben recht op zekerheden. Flexwerk mag geen wegwerparbeid worden, met een opeenvolging van kleine en tijdelijke contracten. Daarom verbeteren we de positie van flexwerkers zodat ze sneller doorstromen naar een vaste baan.
 • Het ontslagrecht maken we eerlijker en eenvoudiger. We behouden de preventieve bescherming tegen willekeur en we realiseren gelijke behandeling tussen werknemers als het gaat om ontslagvergoedingen. We maken het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen door de ontslagvergoedingen te matigen.
 • Het kabinet heeft een einde gemaakt aan de nullijn voor ambtenaren, voor het eerst sinds de crisis. Dat betekent dat leraren, verpleegkundigen en militairen er eindelijk weer op vooruit gaan.
 • Mensen die op stukloon werken krijgen voortaan net als ieder ander minimaal het minimumloon. Voorheen mochten werkgevers zelf een ‘productienorm’ vaststellen. Dat zijn aantallen die gehaald moeten worden om een minimumloon te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal te bezorgen postpakketten. Dat is oncontroleerbaar en leidt tot véél te hoge normen om zo werknemers steeds minder te betalen. Nu krijgen postbezorgers weer het loon waar ze recht op hebben. En dat is minimaal het minimumloon.
 • We hebben het in dienst nemen van mensen goedkoper gemaakt voor bedrijven waardoor er meer banen ontstaan.
 • Minister Ploumen heeft gezorgd ervoor gezorgd dat meer dan zestig bedrijven een convenant hebben ondertekend, waarbij ze beloven alleen nog maar eerlijke kleding te zullen verkopen. Kleding gemaakt onder fatsoenlijke omstandigheden voor een leefbaar loon. En het goede nieuws is, dit convenant wordt niet alleen getekend door bedrijven die kleding maken voor mensen met een dikke beurs, maar ook door bedrijven voor mensen die verstandig met hun geld om moeten gaan.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Een plek voor collega's met een beperking

 • Wij willen een samenleving waar je ook met een beperking een nuttige bijdrage kan leveren. Omdat meedoen, mee kunnen doen, een enorme bijdrage levert aan zelfrespect, geluk en verbondenheid met elkaar. Aan het begin van deze kabinetsperiode was dat uitgangspunt niet de praktijk. Daarom maakten we de afgelopen periode afspraken met werkgevers (Participatiewet). Want goede werkgevers willen op de werkvloer best ruimte maken voor mensen met een beperking. Van gemeenten verwachten we een voortrekkersrol én een voorziening voor de mensen die ‘t (nog) niet kunnen. Want wij schrijven niemand af.
 • De Tweede kamer heeft ingestemd met de 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten', kortweg de Quotumwet. In tien jaar 125.000 banen bij gewone bedrijven en de overheid voor mensen met een arbeidshandicap. Dat spraken we deze kabinetsperiode met werkgevers en gemeenten af. En we zijn op de goede weg. In 2015 kwamen er 21.000 banen bij reguliere werkgevers in het bedrijfsleven en bij de overheid bij. Tienduizenden mensen met een beperking zijn nu collega’s van ons allemaal. En dat worden er nog veel meer.
 • Niet iedereen kan bij een reguliere werkgever aan de slag. Er zijn beschutte werkplekken nodig. Daarom hebben we geld voor beschut werk vrijgemaakt zodat goede werkplekken beschikbaar komen tegen betaling van het wettelijk minimumloon. Dat moeten er uiteindelijk 30.000 worden. Helaas gaat dit nog niet goed, gemeenten maken veel te weinig werkplekken voor deze mensen. Er zijn nu pas ruim 100 plekken, terwijl er al budget is vrijgemaakt voor 3200 plekken. Dat het mogelijk is bewijzen gemeenten als Den Haag en Leiden die wel beschut werkplekken organiseren. Daarom hebben we alle gemeenten verplicht deze beschermde banen voor de allerkwetsbaarsten te scheppen. En daar zien we scherp op toe.

Het moderne werken

 • De kinderopvangtoeslag is verhoogd voor alle ouders. Hierdoor is het voor ouders gemakkelijker om werk en de zorg voor kinderen te combineren.
 • Het kabinet heeft het vaderverlof uitgebreid: vaders krijgen nu vijf in plaats van twee dagen betaald verlof.
 • Het kabinet trekt 60 miljoen euro uit om alle peuters naar de opvang te kunnen laten gaan, of de ouders nu werken of niet. Iedere peuter kan nu twee dagdelen terecht bij de kinderopvang.
 • Ouders met meer dan een kind hebben nu recht op een hoger kindgebonden budget. Dit budget wordt nu vanaf het tweede kind verhoogd.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

De opgave voor de toekomst

Veel werk is verzet. We hebben de zekerheid van goed werk een stap dichterbij gebracht en maakten een begin met het keren van de trend van steeds minder vast werk. Het is op die weg dat we verder moeten want dat is niet vanzelfsprekend. Het aantal mensen dat ongewild in onzekere flexbanen zit of ongewild als ZZP-er aan de slag is, neemt nog steeds toe. Het verder verbeteren van hun positie is een van de grootste opdrachten voor de komende tijd. Zij verdienen meer zekerheden, bijvoorbeeld bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Ook aan andere stappen die we hebben gezet willen we verder werken. Het ouderschapsverlof, ook voor vaders, willen we bijvoorbeeld nog verder verruimen en het volwassenloon moet ook voor jongeren vanaf 18 gaan gelden. En in Europa zijn we nog niet klaar en moet de strijd tegen oneerlijke concurrentie en uitbuiting verder vorm krijgen.

Het eerste resultaat van de Participatiewet is bemoedigend. In 2015 kwamen er 21.000 banen voor arbeidsgehandicapten bij tussen de collega’s. De komende negen jaar hebben we nog 104.000 banen te gaan. En dat zal niet vanzelf gaan. Daar zitten we dus bovenop. Net als op de realisatie van de 30.000 beschutte werkplekken voor de allerkwetsbaarsten op de arbeidsmarkt, waar we gemeenten verplichten om deze aan te bieden aan iedereen die er een nodig heeft.

Delen: