Een gezonde wereld voor toekomstige generaties
Resultaten

Een gezonde wereld voor toekomstige generaties

Foto Flickr / Martha de Jong-Lantink
Resultaten

Natuurlijk kunnen we in Nederland niet in ons eentje alle klimaatproblemen oplossen. Toch zijn er mede dankzij de PvdA enkele hoopgevende resultaten.

Klimaatwet

GroenLinks en de PvdA hebben samen een klimaatwet ingediend, die inmiddels al kan rekenen op de de steun van SP, D66 en ChristenUnie. In deze wet wordt onder meer vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia sterk wordt verminderd, met als uitkomst dat het aandeel duurzame energie in 2050 100% is.

'Als we onze energiehonger nog veel langer stillen met fossiele brandstoffen zetten we de toekomst van onze kinderen op het spel. Om dat te voorkomen zal onze welvaart zal binnen dertig jaar op duurzame energie moeten draaien. Dertig jaar. Een generatie. Onze generatie. '

- Diederik Samsom bij Algemene Politieke Beschouwingen 2015

Energieakkoord

De overheid heeft de regie teruggenomen en een einde gemaakt aan het gejojo met het energiebeleid. Investeren in duurzame energie is weer aantrekkelijk. Met het Energieakkoord hebben 40 partijen, waaronder werkgevers, milieubewegingen, energiebedrijven en de overheid, zich verbonden aan ambitieuze en concrete doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie. In 2020 komt 14 procent van de energie die we gebruiken uit hernieuwbare bronnen en in 2023 16 procent.

 

 • Jaarlijks wordt 1,5 procent energiebesparing gerealiseerd. De komende jaren wordt daarmee fors geïnvesteerd in isolatie van woningen. Daarmee worden vijftienduizend nieuwe banen gecreëerd.
 • In 2020 komt veertien procent van de energie die we gebruiken uit duurzame bronnen, in 2023 zestien procent.
 • Oude, vervuilende kolencentrales worden versneld gesloten en we investeren fors in windparken op zee. Juist daar kan Nederland in de toekomst geld mee verdienen.
 • Decentrale opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd. Bewoners krijgen straks belastingkorting voor zonnepanelen en windmolens.
 • Verduurzaming is niet alleen nodig, maar levert ook banen op. Het aantal banen in de duurzame energie is de afgelopen jaren al aanzienlijk gestegen. De meeste werkgelegenheid komt uit de investeringen in duurzame energie, waarvan energiebesparing met 23,5 duizend arbeidsjaren veruit de grootste is.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Inhaalslag duurzame energie

De PvdA heeft er in dit kabinet voor gezorgd dat Nederland op het gebied van duurzame energie een inhaalslag aan het maken is. Het gebruik van duurzame energie is gestegen van 4,8 procent in 2013 naar 5,8 procent in 2015. Dat is een bescheiden groei, maar veel voorbereidingen zijn getroffen voor een verdere verduurzaming van onze energievoorziening. De productie van windenergie is tussen 2012 en 2015 al met bijna 40 procent gestegen. De voorbereidingen voor grote windparken op zee deze kabinetsperiode zullen ons de komende jaren nog veel meer schone windenergie gaan leveren. Om de investeringen in duurzame energie verder te verhogen willen we een Groene Investeringsbank oprichten, een publiek-private bank die groene innovaties ondersteunt met risicodragend kapitaal vanuit de overheid.

Minder gaswinning in Groningen

Een vermindering van de gaswinning is nodig om veiligheid van de bewoners in Groningen te vergroten, en de schade aan hun woning te verminderen. Mede dankzij de PvdA bracht het kabinet de gaswinning in 2015 naar een niveau van maximaal 27 miljard kubieke meter.

Wij willen dat de gaswinning in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht, door de alternatieven van het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Wij willen een onafhankelijk toezicht op de gaswinning.

Groningen verdient perspectief. Daarom stellen we voor een vast deel van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio. Er wordt een fonds gevuld door een derde van de gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regionale sociaaleconomische structuur en voor de andere helft voor investeringen in een toekomstige duurzame energievoorziening van Nederland. Om de investeringsagenda zeker te stellen garandeert het Rijk deze afspraak voor de komende tien jaar.

Nieuwsberichten over dit onderwerp

Historisch klimaatakkoord

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft namens Nederland in Parijs onderhandeld over het historisch klimaatakkoord om de temperatuurstijging tot maximaal 2 procent te beperken en naar maximaal 1,5 procent te streven. We zijn begonnen met de voorbereidingen om de doelen voor het klimaatakkoord te halen. We sloten een overeenkomst met alle vervoerspartijen dat in 2025 alle bussen vrij van schadelijke uitlaatgassen zijn. En gebruikten we het EU voorzitterschap om ervoor te zorgen dat ook de luchtvaart en scheepvaart gaan bijdragen aan het uitvoeren van het klimaatakkoord. Zo werken we bijvoorbeeld een luchtvaartakkoord om de CO2 uitstoot van vliegtuigen te verminderen.

Mooi Nederland

Natuur heeft een intrinsieke waarde. Precies dát is het uitgangspunt van de nieuwe natuurvisie die we deze periode hebben ontwikkeld. Een visie die we samen met talloze natuurliefhebbers, wijkverenigingen, ondernemers en andere betrokken hebben gemaakt. Een hele koerswijziging na de ‘Bleker-jaren’ waarbij de meest betrokkenen met de ruggen naar elkaar stonden. We hebben de natuur ook weer op de kaart gezet door de verkiezing van het mooiste gebieden van Nederland en we hebben meer dan een miljard geïnvesteerd in natuur ten opzichte van Rutte 1.

 • Er gaat ruim 200 miljoen extra naar natuurontwikkeling.
 • De verdere intensivering van de melkveehouderij is een halt toegeroepen
 • Er zijn allerlei maatregelen genomen om de behandeling van dieren te verbeteren, waaronder een verbod op het houden van bijna alle zoogdieren, verbod op zwanendriften, strengere regels voor dierproeven en een verbod op het houden van nertsen.
 • Plastic tasjes mogen niet meer gratis worden weggegeven en het statiegeld blijft bestaan. Dat voorkomt zwerfafval.
 • Vanaf 2017 mogen de meest vervuilende scooters niet meer worden verkocht.

Eerlijker, natuurlijker en beter eten

 • Samen met de gehele keten is er ingezet om inzichtelijk te maken waar ons eten, bijvoorbeeld het stukje varkensvlees uit de supermarkt, vandaan komt. Dit inzicht moet druk op de keten uitoefenen en de positie van de boer verbeteren. Dierenwelzijn is verder niet alleen bevorderd door het verbod op wilde dieren in het circus maar bovenal door een sterke vermindering van toegestane ingrepen bij koeien, varkens en kippen. En door scherpe regelgeving voor dierlijk mest is er een absoluut maximum gekomen aan het aantal dieren in ons land. De verwachting is dat door introductie fosfaatwet en herstructurering varkens- en kippensector het aantal dieren in ons land zal dalen.
 • De landbouw heeft alleen toekomst als die rekening houdt met de natuur en andersom. Daar hebben we veranderingen ingezet voor de manier waarop wij ons gewas beschermen, met minder chemicaliën, voor de manier waarop we de vis vangen, met minder bijvangst, voor de manier waarop we met mest omgaan, met minder fosfaat, voor de manier waarop we onze kassen verwarmen, met minder gebruik van fossiele energie, en voor de manier waarop we met onze dieren omgaan, met meer ruimte voor natuurlijk gedrag en met minder antibiotica.
 • Eten is ook van groot belang voor onze gezondheid. Daarom werken we met de tuinbouw aan een campagne ter bevordering van de consumptie van groenten en fruit. Europees geld dat voorheen werd in gezet voor bedrijfsinvesteringen is nu ingezet voor voedseleducatie zodat jonge kinderen al op vroege leeftijd in aanraking komen met gezond eten. We startten een nieuw programma Jong Leren Eten waarmee we zoveel mogelijk kinderen weer willen leren dat gezond eten lekker is, hoe je goed eten klaarmaakt en waar eten vandaan komt.

De opgave voor de toekomst

De transitie die wij als land de komende twintig, dertig jaar moeten maken stelt ons voor een enorme opgave. Om onze aarde te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen moeten we compleet anders omgaan met grondstoffen en energie, de uitstoot van CO2 moet naar nul. Naast de energietransitie moeten we werk maken van de voedseltransitie. En dat is niet alleen een milieuvraagstuk. Dat vraagt om een economie die zich aanpast aan die transitie. En een overheid die richting geeft en een betrouwbare partner is voor het bedrijfsleven. Een omslag die ook veel kansen en banen kan opleveren. Het klimaatakkoord van Parijs moet zich verder vertalen in ambitieuze Europese doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met bijbehorende doelen voor energiebesparing en duurzame energie. Nationaal willen we deze doelen gaan verankeren in de klimaatwet van Samsom en Klaver.

Delen: