Regeling contributie

Regeling contributie

Foto Flickr / PvdA

Lid worden kan vanaf €2 per maand.

Word nu lid van de PvdA

 

Regeling Contributies Partij van de Arbeid op basis van art. 1.25 HHR

1. Algemene contributie
De Partij van de Arbeid hanteert voor haar leden een contributiestelsel dat uitgaat van een door het lid zelf vastgesteld contributiebedrag met een verplicht minimumbedrag per jaar, welk bedrag wordt betaald in maandelijkse termijnen.

Voor het vaststellen van het contributiebedrag door het lid hanteert de PvdA een contributietabel waarin de hoogte van de contributie is gekoppeld aan de hoogte van het inkomen. De leden wordt verzocht een contributie te betalen die passend is bij het persoonlijke inkomen.

Ons rekeningnummer voor contributies is NL21 RABO 0330 0441 17 (t.n.v. Contributierekening PvdA).

2. Aanvullende contributie
Naast de algemene contributies die alle leden verschuldigd zijn kent de partij aanvullende contributies die de leden verschuldigd zijn die een functie in het openbaar bestuur bekleden die direct of indirect voortvloeit uit het lidmaatschap van de partij. Deze contributies, die 3% bedragen van het bruto inkomen uit bedoelde functie minus de vaste onkostenvergoeding, vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering worden door of namens het partijbestuur geïnd en de inkomsten hiervan worden verantwoord in de jaarrekening van de partij.

De inkomsten uit de aanvullende contributies worden door het Partijbestuur verantwoord in de jaarrekening. Ze zijn bestemd voor het voeren van campagne, het Centrum voor Lokaal Bestuur en opleidingen tenzij anders wordt besloten door het Partijbestuur.

Het partijbestuur stelt op basis van de statuten van de Partij een lijst samen van functies waarbij leden die deze functies bekleden aanvullende contributies aan de partij schuldig zijn, gehoord de Verenigingsraad en het bestuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur.

3. Lijst met functies
De functies waar het om gaat:

 • Raadslid
 • Statenlid
 • Wethouder
 • Stadsdeelcommissielid, Stadsdeelbestuurder en Stadsdeelvoorzitter (specifiek Amsterdam)
 • Wijkraadsleden en voorzitters van de wijkraad (specifiek Rotterdam)
 • Gedeputeerde
 • Burgemeester
 • Commissaris van de Koning
 • Tweede Kamerlid*
 • Eerste Kamerlid*
 • Bewindspersoon*
 • Lid Fractie Europees Parlement*
 • Eurocommissaris
 • Lid Algemeen Bestuur van het Waterschap
 • Lid Dagelijks Bestuur van het Waterschap
 • Dijkgraaf
 • Bezoldigd lid van het Partijbestuur *

*Voor Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden, bewindspersonen, leden van de Fractie in het Europees Parlement, Eurocommissarissen en bezoldigde leden van het Partijbestuur geldt dat zij geen 3% maar 5,5% van het bruto politiek inkomen aan aanvullende contributie betalen. Zij betalen geen specifieke contributie.

4. Specifieke contributies
De besturen van afdelingen en gewesten kunnen specifieke contributies vaststellen voor leden die namens de partij zitting hebben in respectievelijk (deel)raadsfracties en provinciale staten en degenen die namens de partij wethouder dan wel gedeputeerde zijn, dan wel lid van het Dagelijks Bestuur deelgemeente of stadsdeel of waterschap.

Dergelijke specifieke contributies worden door of namens het betreffende bestuur geïnd en de inkomsten hiervan worden verantwoord in de jaarrekening van het betreffende bestuur. De inkomsten uit specifieke contributies zijn bestemd voor het voeren van campagne, tenzij anders wordt besloten door de bevoegde vergadering.

De richtlijn van het Partijbestuur voor de specifieke contributie is bepaald op 2,5% van de bruto vergoeding (minus de vaste onkostenvergoeding).

5. Hoogte en wijze van betaling jaarlijkse contributie
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt leden verzocht of en zo ja welk bedrag zij voor het
lopende kalenderjaar wensen bij te dragen met inachtneming van het minimale contributiebedrag. Vervolgens wordt ieder lid zo nu en dan aangeschreven met de vraag of de door het lid betaalde contributie nog correct is, of dat deze voor het volgende kalenderjaar dient te worden aangepast.

De minimale jaarlijkse contributie is door het partijbestuur vastgesteld op een bedrag van € 24,- met een introductietarief voor de eerste 12 maanden van € 12,-. Uit de contributietabel kan worden afgeleid welke inkomensafhankelijke contributie door de PvdA redelijk wordt gevonden. Deze tabel is niet meer dan een richtlijn en het vaststellen van het contributiebedrag– al dan niet conform de contributietabel – is vrijwillig. Een eenmaal toegezegde contributie is echter niet vrijblijvend en deze kan dan ook enkel in het geval van bijzondere omstandigheden neerwaarts worden bijgesteld voor het betreffende kalenderjaar.

Het lid dat een beroep wil doen op verlaging van het contributiebedrag wegens bijzondere omstandigheden dient hiertoe een verzoek te sturen aan [email protected]. Indien het verzoek hiertoe gehonoreerd wordt zal de verlaging enkel voor termijnen gelden die verschuldigd zijn geworden of zullen worden ná ontvangst van voornoemd verzoek.

6. Niet naleving contributieverplichtingen
Indien een lid de contributie van 9 maandtermijnen of meer niet heeft voldaan, eindigt daarmee van rechtswege het lidmaatschap van het lid, zonder dat daaraan voorafgaand enige sommatie of andersoortige berichtgeving van de PvdA vereist is.

Wanneer voornoemde termijn van 9 maanden niet gehaald wordt maar een lid wel dusdanig
ernstig verzaakt in het voldoen aan zijn contributieverplichtingen, is het bestuur bovendien
bevoegd het lid uit te schrijven.

7. Inspanningen Partijbureau
Het Partijbureau herinnert leden tijdig aan het ontstaan van een contributieachterstand, ook om administratieve vergissingen uit te sluiten. Dit zijn de achtereenvolgende stappen:

 • Na een mislukte incasso wordt een e-mail gestuurd;
 • Na vier maanden achterstand wordt een brief gestuurd;
 • In de vijfde maand worden leden met een achterstand gebeld;
 • Bij zeven maanden achterstand wordt een tweede brief verstuurd én er gaat eveneens een bericht naar de afdeling.

8. Juridische basis contributieregeling
Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de bevoegdheden van het Partijbestuur omtrent de vormgeving van de contributiebetaling en de sanctionering hiervan, die als volgt zijn verankerd in de constitutionele documenten van de PvdA:

 • Op grond van artikel 15 lid 1 van de statuten van de PvdA (de ‘Statuten’) zijn de ledenverplicht contributies te betalen overeenkomstig de reglementen, welke ingevolge artikel 21 lid 2 worden vastgesteld en gewijzigd door het congres van de PvdA.
 • Deel 1 van de Reglementen van de Partij van de Arbeid 2012 bepaalt vervolgens in artikel 1.25 lid 1 dat het Partijbestuur de tarieven en inning van de contributies en donaties regelt. Dit artikel bepaalt tevens dat deze regeling openbaar dient te zijn en voldoende bekend moet worden gemaakt, en dat de leden van de partij die het aangaat van deze regeling op de hoogte moeten worden gesteld.
 • Artikel 4 lid 6 sub c van de Statuten bepaalt tot slot dat het lidmaatschap van de PvdA eindigt wanneer een lid een contributieachterstand heeft laten ontstaan van een door het partijbestuur als maximaal te rekenen periode.

9. ANBI
De PvdA is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 002563241.

Jaarlijks passen wij inflatiecorrectie toe op de contributie. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dat aangeven via ledenad[email protected]. In dat geval zien we hier uiteraard vanaf.

Delen: