Belastingvoordeel

Belastingvoordeel

Foto Flickr / PvdA

Omdat de PvdA erkend is als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kunt u uw contributie of giften van de inkomstenbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

We onderscheiden de volgende giften:
1. Gewone contributie
2. Aanvullende contributies politici en bestuurders (de zogenoemde ‘afdrachten’)
3. Giften
4. Nalatenschap

1. Gewone contributie

De contributie van de PvdA is aftrekbaar. Zie ook: contributie politieke partij

2. Aanvullende contributies

De aanvullende contributies die je als PvdA-politicus of -bestuurder betaalt zijn ook aftrekbaar. De aanvullende contributies zijn de ‘afdrachten’ die je betaalt over je politieke inkomen, ten behoeve van het verkiezingsfonds, opleidingen en het Centrum voor Lokaal Bestuur. Deze contributie vloeit voort uit de statuten en reglementen van de PvdA.

Voor de leden die dit politieke inkomen ontvangen zonder dat daar een relatie werkgever – werknemer (loondienstverhouding) aan ten grondslag ligt, zoals raadsleden, kunnen dit zien als ‘inkomsten uit overig werk’. Je moet kunnen aantonen dat de aanvullende contributie noodzakelijke kosten zijn. Deze kosten zijn noodzakelijk, gelet op het gestelde in onze statuten en reglementen. Immers, voldoe je niet aan deze verplichting, dan kan er een uitschrijvingsprocedure volgen. De aanvullende contributie valt dan onder de noemer ‘zakelijke kosten’.

Belastingdiensten gaan niet allemaal op dezelfde wijze te werk. Indien nodig kan door het CLB een verklaring worden opgesteld dat er contributie is afgedragen.

Meer informatie over de aanvullende contributie >

Je kunt je contributie of aanvullende contributie ook omzetten in een periodieke gift. Zie verderop in dit stuk

3. Giften

Er zijn 2 soorten giften:
• gewone giften
• periodieke giften

Als u een gift doet aan de PvdA, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Gewone giften
Gewone giften zijn aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van het inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempel.

Drempel en maximum aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal 60,-. Indien met 3.500,- schenkt is (3.500 minus 1% (250,-) is 3.250,-) echter maximum 2.500,- aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer met 2.500,- schenkt is 2.250,- aftrekbaar. Afhankelijk van het inkomen krijgt u als donateur 34% tot 52% van de schenking terug.

Kijk voor alle spelregels rond gewone giften op de site van de belastingdienst.

Periodieke schenkingen
Tot de aftrekbare giften behoren ook periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften aan een ANBI (de PvdA in dit geval) in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke giften die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze berust op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de giften gedurende 5 of meer jaren jaarlijks te betalen. Een periodieke schenking is niet gebonden aan een drempelbedrag. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van de PvdA en gunt de donateur een volledige aftrek.

Download betalingsvolmacht periodieke gift in geld (pdf) >
Download overeenkomst periodieke gift in geld (pdf) >

Let op!
Tot 2014 mocht je een periodieke gift alleen aftrekken als je deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet.

Omzetten normale of aanvullende contributie in een periodieke schenking?
Daarmee ga je wel een betalingsverplichting aan voor minimaal 5 jaar. Vragen hierover? Neem contact met ons op via ledenadministratie@pvda.nl.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 2563241.

Met de Schenkcalculator kan het fiscaal voordeel worden berekend of kun je kijken wat je extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel. De Schenkcalculator vind je hier.

Giftenregeling
1. Met dit artikel wordt beoogd vorm te geven aan een giftenregeling in de zin van de Wet financiering politieke partijen.
2. Onder gift wordt verstaan:
a. iedere om niet ontvangen bijdrage in de vorm van geld, goederen of diensten; b. niet als gift wordt aangemerkt de uit hoofde van het lidmaatschap van de partij of uit specifieke partijfuncties verschuldigde contributie, aanvullende of specifieke contributie.
De toelaatbaarheid van giften
3.a. De partij neemt geen giften aan:

  • die anoniem worden gedaan of waarvan de juiste herkomst niet valt vast te stellen;
  • die kennelijk worden gedaan in de verwachting van economische of politieke begunstiging;
  • waarvan aanvaarding de integriteit of het belang van de partij kan schaden

b. Leden nemen geen giften aan ten bate van een verkiezingscampagne van henzelf of van een ander lid, voor een verkiezing voor een politieke functie of voor een functie in de PvdA.

Verantwoording van bijdragen 
4. Overeenkomstig hetgeen is bepaald in de Wet op de financiering politieke partijen: a. zal van bijdragen van meer dan € 1.000 bedrag, datum en naam en adres van de gever worden geregistreerd; b. worden bijdragen van in totaal € 4.500 of meer per jaar gemeld aan de minister van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het door hem op te stellen overzicht van bijdragen aan politieke partijen.
Procedure na ontvangen van niet toelaatbare giften
5. a. Anonieme giften en giften waarvan de herkomst niet valt vast te stellen worden over gemaakt op de daartoe aangewezen rekening van de minister van Binnenlandse Zaken. b. Alle overige niet toelaatbare giften worden gerestitueerd.
6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op: a. lokale afdelingen, gewesten en alle andere organisatorische verbanden in/met de partij; b. de neveninstellingen.

Natura
Periodieke schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld. Bij schenking van een enkel voorwerp gaat het eigendomsrecht daarvan jaarlijks in gelijke gedeelten over. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het schenken van een pand in vijf gelijke termijnen aan de PvdA. Uiteraard moet de schenking voldoen aan de criteria van het begrip periodieke schenkingen.

Download overeenkomst periodieke gift in natura (pdf) >

Delen: