Politieke Ledenraad

Foto PvdA

De politieke ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de fracties in de Eerste Kamer en Tweede Kamer, de PvdA-delegatie in het Europees Parlement en het partijbestuur over de politieke koers van de partij tussen de congressen door.De politieke ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen of groepen van afdelingen van ten minste 500 leden, alsmede afgevaardigden van de gewesten, van door het partijbestuur erkende groepen en netwerken, van de besturen van de neveninstellingen en een afgevaardigde namens de afdelingen van de partij in het buitenland. Bij ontstentenis kan de afgevaardigde worden vervangen door een plaatsvervanger. Deze afgevaardigden en hun plaatsvervangers dienen lid van de PvdA te zijn. De politieke ledenraad wordt tenminste drie maal per jaar bijeen geroepen. Alle leden van de partij hebben spreekrecht en stemrecht bij de politiek-inhoudelijke agendapunten van de politieke ledenraad, waarbij het presidium bij elk agendapunt waarvoor dit geldt een behandelingsvoorstel doet. Bij stemmingen brengen de aanwezige afgevaardigden elk één stem uit. Indien leden van de partij stemrecht hebben bij een onderwerp, tellen de stemmen van de afgevaardigden zoals bedoeld in lid 2 voor 75% in de uitslag van de stemming. De uitgebrachte stemmen van de leden, niet zijnde afgevaardigden, tellen mee voor 25 procent in de uitslag van de stemming. Leden van de PvdA fracties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer, leden van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement, leden van het partijbestuur, leden van het presidium en bewindspersonen worden uitgenodigd voor de vergadering, maar zij kunnen geen afgevaardigde zijn en kunnen geen stemrecht uitoefenen. Deze leden nemen deel aan de vergadering met adviserende stem.De agenda van de politieke ledenraad wordt opgesteld door een agendacommissie. De agendacommissie van de politieke ledenraad bestaat uit een lid van het presidium dat optreedt als voorzitter van de agendacommissie, een lid van het partijbestuur en drie afgevaardigden van de politieke ledenraad die telkens voor één kalenderjaar uit en door de afgevaardigden van de Politieke Ledenraad worden gekozen. Vast punt op de agenda staat de verantwoording van de fractie en partijbestuur over de politieke koers van de afgelopen periode. Als regel maakt bespreking van de politieke actualiteit deel uit van de agenda.Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende geleding beschouwd als een zwaarwegend advies. Dat houdt in dat aan de Politieke Ledenraad gerapporteerd wordt wat met het advies is gebeurd en dat bij afwijken van het advies dit wordt gemotiveerd.

Delen: