Voorwaarden Suze Groenewegschool

Voorwaarden Suze Groenewegschool

Door zich op te geven voor een module, aanloopcursus of leergang gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van het PvdA Opleidingeninstituut:

1. Het opleidingeninstituut beoogt de leden van de PvdA via permanente ontwikkeling van kennis en vaardigheden volwaardig deel kunnen nemen aan de Partij van de Arbeid, het sociaal – democratisch gedachtegoed kennen en kunnen uitdragen en de beste volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn. Doelstelling is het via opleidingen inzicht te verschaffen in de samenleving en de maatschappelijke verhoudingen, dit inzicht ideologisch te vertalen en het sociaal democratisch bewustzijn te vergoten en de toetsing en ontwikkeling van politieke vaardigheden, waarmee verworven inzicht en ideologische vertaling gerealiseerd kunnen worden.

2. Het opleidingeninstituut zorgt ervoor dat de deelnemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de module, de aanloopcursus of leergang de studiematerialen thuis ontvangt. Bij het studiemateriaal ontvangt de deelnemer een duidelijke omschrijving van de doelgroep, de doelstellingen en eindtermen van de opleiding en de opzet van de opleiding. Van de deelnemer wordt verwacht dat die zich voldoende voorbereid op de bijeenkomst door het studiemateriaal te lezen en de voorbereidingsopdracht te maken.

3. Het lezen van het studiemateriaal en het maken van de voorbereidingsopdracht dient ter stimulering van het eigen leerproces. De deelnemer krijgt daarom geen automatische reactie op volbrachte opdrachten. Tijdens de opleiding kan wel om een toelichting gevraagd worden. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij zijn vragen en zienswijze actief inbrengt tijdens de bijeenkomst en dat hij voldoende aanwezig is geweest.

4. Iedere opleiding wordt afgesloten met een aantekening op het curriculum van de deelnemer of met een specifiek opleidingscertificaat. De aantekening op het curriculum en het certificaat staan symbool voor het behalen van de aan de opleiding verbonden eindtermen. Eindtermen zijn omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover deelnemer aan het eind van deelname aan een aangeboden opleiding minimaal beschikt.

5. Het opleidingeninstituut staat er niet garant voor dat de deelnemer na afronding van een leergang een functie krijgt die hij ambieert. De opleidingen zijn bedoeld voor scholing van eigen kennis, inzichten en vaardigheden van de deelnemer. Het volgen van een leergang geldt als een pre in werving en selectie door de partij. Op het gebied van werving en selectie gelden echter nog vele andere factoren die van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke keuzes die gemaakt worden.

6. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de opleiding een rekening, mits een eigen bijdrage wordt gewenst. Deze rekening dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De deelnemer is tijdig op de hoogte van de hoogte van deze eigen bijdrage. Mocht het geval zijn dat de deelnemer niet of moeilijk in staat is tot het opbrengen van deze eigen bijdrage kan een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden. Hiervoor dient de deelnemer gelijk met de aanmelding een schriftelijk verzoek in te dienen het PvdA Opleidingen Instituut, onder de vermelding van ‘Subsidieverzoek’.

7. Afmelding voor een opleiding dient schriftelijk, per e-mail of per brief, te gebeuren.

8. Bij afmelding voor een opleiding brengt het opleidingeninstituut kosten in rekening, volgens onderstaande regeling:

a. Bij afmelding tot drie weken voor aanvang zijn geen kosten verschuldigd.
b. Bij afmelding binnen één tot drie weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
c. Bij afmelding binnen één week voor aanvang wordt 75% in rekening gebracht.
d. Bij het niet op komen dagen bij of bij afmelding na aanvang wordt 100% in rekening gebracht.

9. In die gevallen dat er geen eigen bijdrage van deelnemers voor een opleiding wordt verwacht, heeft het opleidingeninstituut heeft het recht kosten voor de organisatie van een opleiding bij een deelnemer in rekening te brengen als deze zich wel heeft opgegeven voor de opleiding, maar niet op komt dagen en verzuimt heeft zich af te melden.

10. Het opleidingeninstituut heeft het recht de opleiding bij gebrek aan deelnemers te annuleren. De deelnemers krijgen hierover minimaal 7 dagen voor aanvang van de opleiding thuis bericht. In het geval van annulering van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.

Delen: