Onze standpunten per provincie

Onze standpunten per provincie

Afgelopen 20 maart gingen we naar de stembussen voor de Provinciale Statenverkiezingen, en op 23 mei zijn de Europese verkiezingen al weer aan de beurt. De PvdA is actief in alle twaalf provincies. Hier vind je de belangrijkste standpunten van de PvdA in jouw provincie.

De standpunten van de PvdA in jouw provincie

Als je verder wil lezen over de standpunten van de PvdA in jouw provincie vind je onderaan ieder kopje een link naar de website van de PvdA bij jou in de buurt.

Zoek hier jouw provincie

 • Betaalbaar wonen: de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Beleggers kopen goede woningen om er veel winst op te maken. Dat pakken wij aan. Voor starters en doorstromers. Het mag niet afhangen van je inkomen waar je kunt wonen. Je moet je huis ook kunnen betalen als je woning is aangepast met zonnepanelen of warmtenet. De rekening van verduurzamen leggen we niet bij de mensen met het minste geld.
 • Vervoer: voor ons staan fiets en openbaar vervoer op één, met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar OV-netwerk. De meeste inwoners van Zuid-Holland weten het al: voor dagelijkse verplaatsingen is er geen beter vervoermiddel dan de fiets. Het is de duurzaamste, gezondste en vaak ook de snelste manier om van a naar b te komen. Daarna komt het openbaar vervoer. Dat maken we klimaatneutraal, voor iedereen betaalbaar en overal in de provincie beschikbaar. Zo zijn er minder uitlaatgassen. En pas daarna komt de auto
 • Er moet groen blijven: Zuid-Holland wordt steeds voller, polder na polder is bouwrijp gemaakt en volgebouwd. Maar groen dichtbij is essentieel om te kunnen ontspannen en om bv een rondje hard te lopen, te wandelen of fietsen. Bovendien moeten we de achteruitgang van dieren en planten stoppen. Een grutto wil je ook 'in het wild' kunnen zien. Bijen zijn onmisbaar voor de voedselproductie. En we moeten kappen met bomen kappen. Groen en water in wijken houdt de buurt gezond en leefbaar. En het helpt tegen wateroverlast en hittestress.

Lees verder op de site van PvdA Zuid-Holland

 • Beperking overlast rond Schiphol: het nieuwe geluidsstelsel moet ervoor zorgen dat 10% minder mensen in 2020 ernstig last hebben van het geluid van vliegtuigen. De PvdA Noord-Holland gaat scherp in de gaten houden of het nieuwe stelsel ook daadwerkelijk tot verbeteringen leidt en pleit daarbij voor minder nachtvluchten. Wat de PvdA betreft wordt in de nieuwe Statenperiode de luchthaven Lelystad in gebruik genomen.
 • Zorgvuldig omspringen met ruimte: locaties voor nieuwe wijken en bedrijventerreinen komen pas in beeld als de oude 'op' zijn. Het saneren van langdurig leegstaande kantoorlocaties, verouderde bedrijventerreinen, winkelpanden, woningen en wijken verdient de voorkeur boven 'bouwen in de wei' - ook als dit op de korte termijn duurder is. Waar sprake is van leegstand van kantoren en andere panden wil de provincie stimuleren dat deze in het kader van effectief ruimtegebruik en duurzaamheid, waar mogelijk worden omgebouwd voor huisvesting.
 • Ov voor iedereen en iedereen in het ov: de PvdA Noord-Holland vindt dat het openbaar vervoer te allen tijde toegankelijk en aantrekkelijk moet blijven voor iedereen - of je nu werkt, naar school reist, een museum bezoekt of naar de dagbesteding gaat. Daarom zijn we tegen spitstarieven, want zo worden forensen en jongeren extra benadeeld. Voor ouderen die het moeilijk hebben en in krimpgebieden wonen moet het openbaar vervoer gratis worden.

Lees verder op de site van PvdA Noord-Holland.

 • Bereikbaar Brabant: we maken van het openbaar vervoer nog meer dan de afgelopen jaren een speerpunt. We staan open voor innovatie in het openbaar vervoer: nieuwe technologieën maken het mogelijk meer mensen met het ov te laten reizen. Onze uitgangspunten blijven echter betaalbaarheid en bereikbaarheid. De provincie houdt daarom ook in de toekomst stevig de regie op het busvervoer.
 • Een betaalbaar huis: goed en betaalbaar wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen moet kunnen wonen in een huur- of koopwoning die bij zijn of haar wensen en budget past. Daarom moet elke Brabander zeker zijn van een goed en betaalbaar huis.
 • Betaalbare & duurzame energie: de provincie Brabant richt samen met Brabantse gemeenten een nieuw provinciaal duurzaam energiebedrijf op, dat zelf investeert in opwekking van duurzame energie. De winst hieruit wordt niet in de provinciale begroting gestoken, maar teruggeven aan de burgers door middel van investeringen in duurzame energie.
 • Mooi Brabant: ook in de toekomst moet Brabant mooi, veilig en gezond zijn. De toekomstige generaties moeten zeker zijn van het mooie Brabant.

Lees verder op de site van PvdA Brabant.

 • Betaalbaar wonen: iedereen heeft recht op een goede en passende woning in een veilige woonomgeving. We bekijken woningbouwplannen in onze provincie tegen de achtergrond van economische en demografische ontwikkelingen. Dat wil zeggen: rekening houden met bevolkingskrimp in plattelandsgebieden, vergrijzing en inspelen op de groei van het aantal een- en tweepersoons huishoudens in steden.
 • Welzijn en Leefbaarheid: als het gaat om welzijn en leefbaarheid, houdt de PvdA onverminderd aandacht voor mensen die zichzelf minder goed staande kunnen houden, door een beperking of een achterstand. Zij verdienen extra steun van de overheid om dezelfde kansen te krijgen.
 • Mobiliteit: efficiënte verbindingen tussen stad en platteland zijn essentieel voor het woon-werkverkeer. We letten ook op de randverschijnselen. Verkeerslawaai en fijnstof bedreigen de gezondheid van bewoners. De provincie moet zich inspannen om deze gevaren te verminderen.
 • Ruimtelijke ontwikkeling: de PvdA staat voor het bewaren van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelders landschap. Voor een goed evenwicht tussen wonen, werken en natuur. Voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. We geven ruimte waar het kan, we beschermen waar het moet.

Lees verder op de site van PvdA Gelderland.

 • Onderwijs:  tweedeling in het onderwijs is onacceptabel. Alle kinderen moeten een eerlijke kans hebben om in de eigen buurt naar een goede school te gaan. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten volop kunnen meedoen met hun klasgenootjes. Laaggeletterdheid en taalachterstanden moeten bestreden worden.
 • Veiligheid:  elke Utrechter moet zich veilig voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit pakken we aan. Utrecht moet voldoende wijkagenten hebben, vooral in die wijken waar meer criminaliteit en andere veiligheidsproblemen voorkomen. We zetten daarnaast stevig in op preventie.
 • Armoedebestrijding: ons armoedebeleid is gericht op het ondersteunen van mensen met een langdurig laag inkomen, maar ook op de groep werkende armen. We zetten ons in om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en daarom nemen maatregelen gericht op kinderen die in armoede opgroeien een belangrijke plek in.
 • Bouwen: de voorraad sociale huurwoningen moet groeien. Wij willen een hard percentage sociale huur van 30% tot 40% en zijn tegen het verkopen of slopen van sociale huurwoningen. Daarnaast willen we meer middeldure huurwoningen in de vrije sector. Ook hier geldt een percentage van 30% tot 40%.
 • Duurzaamheid: wij willen een groen en klimaatbestendig Utrecht, waarbij bewoners betrokken worden bij het halen van milieudoelstellingen. Het budget voor het verduurzamen van huizen moet verhoogd worden en innovatieve initiatieven worden gestimuleerd.

Lees verder op de site van PvdA Utrecht.

 • Bereikbaarheid: heel Overijssel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent toegankelijk en hoogwaardig openbaar vervoer in de hele provincie. De PvdA geeft de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen een extra impuls. Knelpunten en gevaarlijke situaties op onze wegen lossen we op. We organiseren onze infrastructuur zo dat verschillende manieren van vervoer naadloos op elkaar aansluiten, met slimme overstappunten waardoor het gebruik van openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker wordt. Zo komen onze inwoners makkelijk en comfortabel op hun bestemming.
 • De ruimte om ons heen: wij hebben veel ambities. We maken plannen op het gebied van ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Bij alle plannen die we maken geven we inwoners en belanghebbenden een belangrijke stem. In het allesomvattende plan voor Overijssel – de omgevingsvisie – wil de provincie de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.
 • Economie en Arbeid: wij vinden dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Daarom zetten we in op voldoende fatsoenlijk werk met een leefbaar loon en de erkenning van het belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 • Energie: we toekomst vraagt om nieuwe energiebronnen. Wij zien wind, zon, aardwarmte en waterkracht als duurzame energiebronnen. In 2015 werd in Overijssel slechts 9% duurzame energie opgewekt. Dat moet veel meer, en daar zetten we vol op in. Dat doen we natuurlijk samen met de inwoners van onze provincie, zeker diegenen die nadelige gevolgen ondervinden. We zoeken samen naar de beste plekken en plannen voor deze duurzame energiebronnen.

Lees verder op de site van PvdA Overijssel.

 • Ruimte: de tientallen jaren van ongekende (bevolkings)groei liggen achter ons en dit zal de ruimtelijke ordening veranderen. Procedures kunnen sneller als milieu en lokale noodzaak geborgd zijn. De PvdA vind dat de ruimte in Limburg zorgvuldig moet worden ingedeeld. Wonen, landbouw, natuur, recreatie en andere zaken moeten in balans zijn en hun eigen ruimte krijgen
 • Samenleving: De PvdA vindt dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen. De behoeften van het gezien moeten hierbij voorop staan, door ze zélf de regie te geven. Gezinnen krijgen met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werd te zien. Daarnaast moet dat heel Nederland, en dus ook Limburg, zich aan de afspraken moet houden over hoeveel vluchtelingen en statushouders er worden opgevangen. Dit is in Limburg nog niet het geval.
 • Onderwijs & arbeidsmarkt: beter onderwijs loont. Niet alleen omdat het aan de basis ligt van ontwikkeling, burgerschap en emancipatie, maar ook omdat een diploma je de grootste kans biedt op een goede baan.

Lees verder op de site van PvdA Limburg.

 • Winne mei de mienskip: waarom zou de overheid zich bemoeien met wijken en dorpen die zelf hun toekomst willen organiseren? Wij gaan net als jij voor ruimte, zodat Friezen zelf aan de slag kunnen en mogen met openbare inrichting, duurzaamheid en voorzieningen.
 • Winne foar wurk: de economie draait goed. Maar nog niet voor alle Friezen en dat moet anders. De arbeidsmarkt vergrijst en we hebben iedereen nodig in de toekomst. Werkzoekenden, eigenlijk-veel-meer-willers, zij-instromers, talenten die graag aan de slag willen in de nieuwe economie. Iedereen heeft recht op perspectief en mee kunnen doen.
 • Winne foar goeie en betelbare soarch:  we wonen in een zogenoemde 'blue zone'. Een regio waar we heel gezond en gelukkig oud kúnnen worden, vanwege de ruimte, schone lucht, gezonde levensstijl en mienskip die we hier hebben. Maar dan moet de zorg wel goed geregeld zijn en de Friezen actief en gezond zijn.

Lees verder op de site van PvdA Friesland.

 • Werk: Ondanks de groeiende economie zijn er nog steeds veel Groningers die moeilijk aan het werk komen. Daarom moet de provincie actief werkgelegenheidsbeleid voeren. Bijvoorbeeld door bij grote projecten die de provincie financiert bedrijven te verplichten een percentage lokale Groningers aan te nemen. Ook willen we een Regionale Werkmaatschappij zodat mensen die hun baan verliezen, snel geholpen kunnen worden en bijscholing krijgen. Ook is het belangrijk dat de provincie nieuwe, duurzame (MKB)-bedrijven steunt zodat nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan.
 • Onderwijs, een heel leven lang: iedereen moet zeker kunnen zijn van goed onderwijs, van kinds af aan tot tijdens het werkzame leven. Om mee te kunnen komen in de economie van de toekomst is onderwijs voor iedereen belangrijk. We zijn trots op onze scholen, beroepsonderwijs, hogescholen en universiteit. De PvdA wil daarom onder andere afspraken maken met regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om mensen hun hele leven te helpen met bij- en omscholing. Ook willen we samen met gemeenten zorgen voor goede schoolgebouwen in de hele provincie, ook in het aardbevingsgebied en gebieden met een krimpende bevolking.
 • Goed wonen in de hele provincie: de provincie moet samen met gemeenten zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen gebouwd worden. Tegelijkertijd is er ook krimp in delen van onze provincie waardoor goede ruimtelijke ordening is daarom essentieel. Om het typische Groningse landschap te beschermen en zijn wij tegen megastallen en willen we agrarische ondernemers stimuleren om de omslag te maken naar duurzamere, biologische landbouw.
 • Gaswinning en energietransitie: veel Groningers kampen met de ellende van de aardbevingen. De PvdA wil de gaswinning zo snel mogelijk omlaag en een betere aanpak van de versterkingsoperatie. We willen investeren in een sociaal verantwoorde energietransitie, zodat ook mensen met een smalle beurs mee kunnen komen.
 • Een leefbare provincie met cultuur, sport en erfgoed: we zijn trots op onze provincie. Onze regionale cultuur verdient investeringen en bescherming. Festivals zoals Eurosonic/Noorderslag, Noorderzon, op Roakeldais horen echt bij Groningen. Maar wij willen dat je voor cultuur, sport en gezelligheid overal terecht kunt, ook als je niet in de stad woont. Dat betekent investeren in leefbaarheid, buurtcentra, bibliotheken, sport en cultuur in de hele provincie.

Lees verder op de site van PvdA Groningen.

 • Energietransitie: wij willen een belangrijke rol spelen in de energietransitie en zetten vol in op waterstof-ontwikkeling. Drenthe is een mooie maar ook kwetsbare provincie. Er is veel ruimte voor hernieuwbare energie zoals windmolens en zonneakkers, maar wij willen dat deze van onderop ontwikkeld worden en dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld.
 • Landbouw: landbouw hoort bij Drenthe maar de grootschaligheid en intensiviteit baren ons echter zorgen, want natuur, biodiversiteit en leefbaarheid staan onder druk. We willen naar een landbouwsector die economisch gezond is sneller en sterker wordt verduurzaamd.
 • Zorg: in delen van Drenthe staat de eerste- en en tweedelijnszorg sterk onder druk. In sommige gebieden zijn amper huis- en tandartsen te krijgen en de vier ziekenhuizen worden langzamerhand uitgekleed.
 • Economie: Drenthe heeft een relatief laag opgeleide bevolking en is daarmee economisch kwetsbaar. De energietransitie creëert veel nieuw werk en dat hebben we nodig om onze mensen aan het werk te houden. Zo zullen er 15.000 NAM’ers een nieuwe plek op de arbeidsmarkt moeten gaan krijgen.
 • Bereikbaarheid: hoewel we terughoudend willen zijn waar het gaat om aanleg nieuwe wegen en meer asfalt staat de bereikbaarheid van Drenthe onder druk. We willen de bereikbaarheid optimaliseren met trein, OV en op de juiste plekken verbreding snelwegen.
Lees verder op de site van PvdA Drenthe.
 • Een krachtige samenleving: door te investeren in het verbeteren van de sociaal-economische positie van de Flevolanders. Door betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke door een antwoord op de vergrijzingsproblematiek en in te spelen op gezondheidsvraagstukken.
 • Een energie-neutrale provincie & circulaire economie: door ruimte voor het opwekken van duurzame energie, waarbij het economisch profijt en de ruimtelijke impact evenwichtig worden verdeeld. Flevoland moet als grondstofleverancier op de kaart worden gezet door reststromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens geschikt te maken voor (her)gebruik voor huizen en de afzetmarkt.
 • Voor iedereen een stabiele economie: door het vergroten van de beschikbaarheid van op maat geschoold personeel. Door samen met ons bedrijfsleven er voor te zorgen dat onze jongeren hier opgeleid worden met een garantie op werk en een ondernemersklimaat te scheppen dat ondernemingen stimuleert om zich blijvend in de regio te vestigen.
 • Verbindende overheid: door ruimte te bieden voor initiatieven van mensen en ondernemingen die hun droom willen realiseren. Door samen te werken aan die droom, waarbij we oplossingen vinden voor verstoppende regelgeving.
 • Een beleefbare natuur: door de ontwikkeling van een groot en verrassend natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land. Door het verbinden van Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen, Marker Wadden en Markermeer ontstaat een gevarieerd spannend en waterrijk landschap waar ieder bezoek een belevenis is.

Lees verder op de site van PvdA Flevoland.

 • Westerscheldetunnel: eerst vormde de Westerschelde een barrière tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. Tegenwoordig is de tol die voor de Westerscheldetunnel moet worden betaald voor veel mensen een financiële drempel. Die drempel moet worden weggenomen.
 • Zorg: er is een Zeeuwse visie nodig om te voorkomen dat gezondheidsverschillen groeien. We willen dat de volgende onderwerpen een plek krijgen in de visie: integraal werken, laagdrempelige toegang tot de zorg en investeren in sociale samenhang. Ook de nabijheid van zorg heeft onze volle aandacht. Het is niet de bedoeling dat Zeeuwen voor eenvoudige behandelingen ver moeten reizen
 • Openbaar vervoer: de PvdA wil een betrouwbare, schone en veilige manier van reizen op het platteland en in de stad. Voor ons staan de fiets en het openbaar vervoer op één, met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar OV-netwerk. Ook willen we het openbaar vervoer naar en van Vlaanderen, Noord-Brabant en de Randstad sterk verbeteren.
 • Onderwijs: goed onderwijs en hoogwaardige kenniscentra zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie. Zij trekken mensen en bedrijven aan, voeden de arbeidsmarkt en leveren direct of indirect een impuls aan het sociale en culturele leven van de Zeeuwse samenleving. Bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Dit is een bedreiging voor de werkgelegenheid van alle Zeeuwen. De Zeeuwse economie en werkgelegenheid vragen een duidelijke eigen onderwijsambitie voor Zeeland.

Lees verder op de site van PvdA Zeeland

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid