Zorg: het kan anders

Zorg: het kan anders

Door Eeke van der Veen op 9 november 2010 Delen  

De PvdA kiest voor eerlijk delen en betaalbare zorg voor iedereen. Dit in tegenstelling tot het regeerakkoord waarin het kabinet kiest voor bezuinigen waarbij de stijgende zorgkosten worden afgewenteld op de laagste inkomens en de chronisch zieken en gehandicapten. Omdat deze plannen van het kabinet haaks staan op dat wat de PvdA wil hebben Agnes Wolbert en ik vanmiddag in het begrotingsdebat duidelijk gemaakt hoe het anders kan.

Hieronder mijn gehele inbreng bij de begrotingsbehandeling (gesproken woord geldt):

‘Onze Nederlandse zorgsector is misschien wel de beste ter wereld. Door duizenden verplegenden, verzorgenden, artsen en andere zorgverleners, wordt elke dag weer geweldig werk verzet. Om die zorg ook in de toekomst op peil te houden moet er worden geïnvesteerd in de zorg en moeten gelijktijdig scherpe financiële keuzes worden gemaakt. Daarbij kiest de PvdA voor eerlijk delen en betaalbare zorg voor iedereen, waar partijen elkaar vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Dit in tegenstelling tot het regeerakkoord waarin het kabinet vooral kiest voor “lui rechts bezuinigen”. De stijgende zorgkosten worden afgewenteld op de laagste inkomens en de chronisch zieken en gehandicapten. Met name de ouderen zullen voor de bezuiniging van ruim  1 miljard op het basispakket de prijs betalen, aangezien 70% van de kosten in de zorg veroorzaakt worden door ouderen. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zullen toenemen. Ondanks dat het CPB bevestigt dat de marktwerking leidt tot onnodige kostenstijgingen en er geen sprake is van aansprekende kwaliteitsverbetering,  wordt deze heilloze route doorgezet.

De PvdA wil het anders doen en zal ook vandaag weer alternatieven aandragen. Wij vinden onder andere bezuinigingen in meer nadruk op preventie, het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen, een betere organisatie van de zorg, het stimuleren van innovatie door onder anderen het niet vrijblijvend overnemen van “best practices”,het eerder introduceren van medische hulpmiddelen en nieuwe geneesmiddelen, en het verlagen van de norminkomens van bestuurders en medisch specialisten. Hiermee kan 900 miljoen worden bespaard, zonder mensen die zorg nodig hebben daar extra mee te belasten.

Voor de PvdA staat een gelijke toegang tot de zorg voor iedere burger, ongeacht inkomen en ziekterisico, voorop. De PvdA is voorstander van een premie naar draagkracht.

Allereerst de preventie:
Aan preventie wordt geen aandacht besteed. Er is geen enkele aanzet om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tegen te gaan. Toenemende gezondheidsproblemen tgv alcohol, roken, overgewicht vragen om krachtig ingrijpen van de overheid. Om kwaliteit van leven te verbeteren, de arbeidsproductie te verhogen en om zorgkosten te voorkomen.  Een voorbeeld hiervan is het gedoe om de poli voor kinderen met alcohol problemen. Minster :hak daar een knoop door. Mensen zelf laten kiezen voor preventie werkt niet. Hierin blijven geloven zoals de minister doet is naïef. Waarom verzekeraars niet verplichten een gedeelte van hun budget aan preventie uit te geven?

Basispakket
Het kabinet is voornemens ruim 1 miljard te bezuinigen op het basispakket. Het kabinet wil gaan snijden in aandoeningen met een lage ziektelast.  Met als risico dat mensen afzien van behandeling van een lichte aandoening en daarna alsnog meer en duurdere zorgnodig hebben die wel wordt vergoed. 

Wat verstaat de minister onder lage ziektelast? De PvdA vindt dat het publieke debat over het basispakket zo snel mogelijk moet worden gevoerd. Wij nemen aan dat de minister voorlopig het criterium van de lage ziektelast niet zal toepassen.

Zorgpremies en zorgtoeslag
Dan de stijgende premies en het korten op de zorgtoeslag. Het komend jaar gaan ze met 120 euro omhoog, dit zijn aanmerkelijke bedragen. Een stijging van bijna 9%, terwijl de zorgkosten met 4,5% stijgen. Gelijktijdig wil het kabinet 2,9 miljard korten op de zorgtoeslag. De hogere premies en lagere zorgtoeslag treffen vooral de  lagere inkomens, chronisch zieken en gehandicapten. Hoe kan de minister die rechtvaardigen? Wij zouden liever zien dat de zorgtoeslag wordt gebruikt voor een meer inkomensafhankelijke premie. Dat bespaart ook de kosten  van het onnodig rondpompen van geld. De PvdA wil graag van de minster een goed onderbouwde reactie op de voorstellen van de PvdA in deze. In dit kader ook graag een reactie op ESB artikel over het duitse systeem, waarbij de nominale premie op 0 wordt gesteld (ook door FNV genoemd).

Marktwerking
Het kabinet houdt vast aan de marktwerking. Een marktwerking die uitgaat van een mondige zorgconsument, die kritisch kijkt naar de kwaliteit van de zorg en de daarbij behorende prijs. De werkelijkheid is anders.

Marktwerking leidt in de ziekenhuizen tot extra kosten, er is sprake van een forse overschrijding van het budget voor medisch specialisten, meer bureacratie en lobbyisten worden rijk over de rug van patiënten.

Het zit de minister mee. Vandaag heeft de rechter uitgesproken dat de overschrijdingen bij de ziekenhuizen mogen worden teruggehaald.

Hoe denkt de minister toekomstige overschrijdingen te voorkomen. Dat geldt ook het budget medisch specialisten.  Wat verstaat de minister overigens onder het ziekenhuiskader?

Mijn fractie gaat ervan uit dat de uitbreiding van het b segment alleen plaatsvindt als alle gegevens van het voorgaande jaar bekend zijn (conform motie vd Veen voor 2011).

Voor PvdA is inzicht in kwaliteit belangrijker dan het mantra van de marktwerking. Wat is de voortgang om te komen tot beter inzicht in de kwaliteit van de zorg? Wat gebeurt er nu precies?

Om voortgang te maken is het is noodzakelijk dat één toezichthouder, verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en publicatie van één set van kwaliteitsindicatoren. De PvdA is een voorstander van een publiek georganiseerd kwaliteitsinstituut met vergaande bevoegdheden en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de IGZ te leggen.

Voor een goed georganiseerde gezondheidszorg moet helder zijn welke eisen er gelden voor kwaliteit van de organisatie en de bereikbaarheid. Aan de laatste schort het, zeker in krimpgebieden. De PvdA wil daarom dat motie van der Veen bij de VWS begrotingsbehandeling 2010 over invulling van ‘de basiszorgvoorzieningen’ wordt uitgevoerd. Winstuitkering in de zorg.

Dan de winstuitkering in de zorg. Voor de PvdA is het niet acceptabel dat over de ruggen van patiënten en burgers die hoge premies en eigen bijdrages betalen winsten uitgekeerd worden aan investeerders. Dat is de wereld op zijn kop. Geld dat voor de zorg bestemd is behoort in de zorg te blijven.  De PvdA zal dan ook een motie indienen om winstuitkering in de zorg te verbieden.

Beloningen in de zorg
De beloningscode voor bestuurders en toezichthouders in de zorg is in 2009 afgesproken maar wordt tot nu toe nauwelijks gehanteerd. Het werkt dus niet. Wanneer komt er een wettelijke verankering van de beloningscode?

Werelddekking
Het kabinet stelt dat buiten de EU geen werelddekking meer zal gelden. Dit heeft gevolgen voor iedereen die buiten de EU op vakantie gaat en gebruik van zorg moet maken. Dat geldt dus voor jongeren die op vakantie gaan, mensen die uitgezonden worden  en toeristen. Als ze plotseling zorg nodig hebben moeten ze deze zelf betalen of ze zijn gedwongen zich voortaan aanvullend te verzekeren. Is dit werkelijk de bedoeling van deze regeling of had het kabinet een andere doelgroep voor ogen? Kortom: Onnodig en onverstandig.’