Door De Redactie op 9 februari 2022 Delen  

Naar aanleiding van het opstappen van Gijs van Dijk als Kamerlid zijn er bij ons verschillende feitelijke vragen binnengekomen. Hieronder hebben we deze vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. In verband met de privacy van alle betrokkenen kunnen we niet op elke vraag een gedetailleerd antwoord geven, daarvoor hopen we op jullie begrip.

  1. Eerdere klachten jegens Gijs van Dijk en de PvdA

Enkele jaren geleden, op 29 oktober 2019, heeft een partijlid van de PvdA twee klachten ingediend. Een daarvan betrof grensoverschrijdend gedrag door Gijs van Dijk, een tweede klacht betrof discriminatie binnen een werkgroep van de PvdA. Deze klachten zijn besproken in het partijbestuur en naar aanleiding daarvan heeft het partijbestuur in november 2019 besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het CAOP. Dit is een gerenommeerd, onafhankelijk en extern bureau dat gespecialiseerd is in onderzoek naar dit soort kwesties. Het CAOP is op geen enkele manier gelieerd aan de Partij van de Arbeid. De indiener van de klachten heeft na afronding van het onderzoek gewezen op het feit dat een voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA, Angelien Eijsink, voorzitter is van de Raad van Toezicht van het CAOP. Vanuit deze functie heeft zij uiteraard geen enkele betrokkenheid bij onderzoeken die worden uitgevoerd. Ook is er door de PvdA op geen enkele manier invloed uitgeoefend of bemoeienis geweest met de wijze waarop het onderzoek is verricht.

Het CAOP heeft het onderzoek op 20 februari 2020 afgerond en gedeeld met het partijbestuur en betrokken personen. De conclusies van dit onderzoek waren dat de ingediende klachten niet aannemelijk konden worden gemaakt. Het partijbestuur heeft daarop besloten dit onderzoek te sluiten en dit mee te delen aan alle betrokkenen.

De indiener van de klachten was het niet eens met de conclusies van dit onafhankelijk onderzoek. Door de partij is op verschillende manieren geprobeerd deze zaak voor alle betrokkenen tot een goed einde te brengen. Er is in februari 2020 aangeboden om een gesprek te voeren met de vicevoorzitter van het Partijbestuur, op dat aanbod is de klaagster niet ingegaan. Daarbij is in september 2020 een mediationgesprek gevoerd onder begeleiding van de door de klaagster aangewezen mediator.

De klaagster is echter herhaaldelijk haar klachten blijven uiten via sociale media en bij verschillende journalisten. Op dat moment is er door de partij juridische bijstand gezocht om te bekijken in hoeverre deze zware beschuldigingen waarnaar reeds onderzoek was verricht te kwalificeren waren als laster. Daarnaast is de klaagster meerdere malen gevraagd te stoppen met het uiten van beschuldigingen. Daar is door de klaagster geen gehoor aan gegeven, waarna het partijbestuur op 17 maart 2020 heeft besloten haar te royeren als lid. Dat is geen lichtzinnig besluit waartegen ook beroep kan worden aangetekend. Dat is in dit geval niet gebeurd.

De indiener van de klachten heeft in juli 2021 wel een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de PvdA. De behandeling van deze klacht bevindt zich in de afrondende fase, het partijbestuur zal zich daar binnenkort over uitspreken. Voor zover bij de PvdA bekend is door de politie geen onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen.

Update 22-04-2022: De klachtencommissie heeft de behandeling van deze klacht inmiddels afgerond. De klachtencommissie heeft geen van de klachten gegrond verklaard.

  1. Nieuwe meldingen

De afgelopen dagen, op maandag 7 februari en dinsdag 8 februari, zijn bij de PvdA meerdere meldingen gedaan door vrouwen over het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. Dit betreft dus andere meldingen dan de hiervoor besproken melding. Van deze nieuwe meldingen is bekend dat er tenminste één officiële klacht bij de partij zal worden ingediend. Het betrof hier meldingen van ongewenst gedrag in de privésfeer en een melding van grensoverschrijdend gedrag.

Na gesprekken met enkele van deze nieuwe melders heeft de PvdA besloten om een onafhankelijk onderzoek in te stellen, om de beschuldigingen te toetsen aan de gedragscode en erecode zoals deze gelden binnen de PvdA. Hiervoor zal een extern onderzoeksbureau worden aangezocht dat gespecialiseerd is in dit soort zaken. Zodra bekend is welk onderzoeksbureau dit is, zullen wij dat hier toevoegen. Voor alle zorgvuldigheid zullen de conclusies van het eerdere CAOP onderzoek worden gedeeld met het nieuwe onderzoeksbureau.

Gijs van Dijk heeft zelf besloten de conclusies van dit onderzoek niet af te wachten, maar terug te treden als Tweede Kamerlid.

Update 16-2-2022: het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad is deze week gestart met het onderzoeken van de recente meldingen over dhr. van Dijk. Wij zullen er over berichten als de resultaten van dit onderzoek bij ons bekend zijn. Lees hier meer over de onderzoeksopdracht.


De PvdA moet een veilige plek zijn voor ons allemaal. Daarom blijven we ons uitspreken, werken we actief aan een veilige partij en treden we op bij ongewenst gedrag. We hebben in de partij verschillende plekken waar je terecht kunt. Als partijbestuur gaan we onderzoeken hoe we binnen de partij omgaan met integriteitskwesties en of we daarin nog dingen kunnen verbeteren. Uiteraard nemen we daarin ook de ervaringen rondom recente meldingen en onderzoeken mee.

Delen: