Vraagtekens bij kort geding zorgdirecteuren

Vraagtekens bij kort geding zorgdirecteuren

Door Pierre Heijnen op 4 december 2012 Delen  

Onlangs is de wet normering topinkomens unaniem aangenomen. Vanaf 1 januari zullen nieuwe contracten van bestuurders in de semi-collectieve sector begrensd worden tot circa 190.000 euro, exclusief onkostenvergoeding en pensioenbijdrage van nog eens ruim 30.000 euro. En wat doet de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren? Dreigen met een kort geding tegen de staat. Je moet maar durven.

Je moet maar durven in een tijd dat er vele miljarden bespaard moet worden op de zorgkosten, in een tijd dat het eigen risico omhoog gaat, in een tijd dat voorzieningen voor de begeleiding van en hulp aan mensen moeten worden versoberd en hervormd.

De wet normering topinkomens maakt een einde aan de permanente stijging van de bezoldiging van bestuurders in de zorg, het onderwijs en woningbouwcoöperaties van de afgelopen decennia. Bestuurders in deze sectoren hebben zich te veel gespiegeld aan delen van de markt.

We hebben hier te maken met een akelig bijproduct van de liberalisering. In het onderwijs, de zorg of de woningbouw ga je werken om kinderen slimmer, patiënten beter en huizen comfortabeler te maken, niet om veel geld te verdienen. In deze sectoren is geen sprake van een markt, maar van door belasting- en premiemiddelen gegarandeerde inkomsten. Het gaat om publiek geld. Bij de besteding daarvan geldt een publieke moraal, van dienstbaarheid en soberheid.

Wij hebben niet gekozen voor een privaat zorgsysteem, maar hooguit voor een publiek zorgsysteem met enige marktprikkels. De eigen code is niet zo lek als een mandje, er kan zelfs een potvis doorheen.

Ik stel daarom de volgende vragen aan de minister:

1. Kent u het bericht ‘Verzet zorgbestuurders tegen maximering salaris door overheid’?*

2. Wat is uw mening over deze actie?

3. Bent u bereid in gesprek te gaan met de NVZD om ze uit te leggen wat het standpunt van het kabinet in deze is? Zo niet, waarom niet?

4. Zijn er andere partijen die zich bij deze actie van de zorgbestuurders aan willen sluiten? Zo ja, welke?

5. Wat zijn volgens u de juridische risico’s? Hoe ziet de legal strategy eruit?

6. Hoe schat u de risico’s in dat het kort geding zal leiden tot vertraging van de inwerkingtreding van de WNT per 1 januari 2013? Welke middelen heeft u om de zaak dan alsnog spoedig te corrigeren?

7. Bent u bereid om in samenwerking met uw collega van volksgezondheid ten spoedigste de nadere regels in te voeren die voorzien in een stratificatie naar zwaarte van de functies met alleen voor de meest complexe functies de maximumnorm?

*NRC Handelsblad, 30 november 2012