Voorkom fusie grootschalige corporaties

Voorkom fusie grootschalige corporaties

Voorkom fusie grootschalige corporaties
 Foto Flickr / PvdA

Door Jacques Monasch op 15 april 2015 Delen  

Geen fusie tussen de corporaties Woonzorg en Habion. Dat is mijn inbreng vandaag tijdens een debat met minister Blok over de geplande fusie tussen de twee ouderenhuisvesters. Ik roep de minister en alle andere partijen, huurders en gemeenten op om al het mogelijke te doen om deze fusie tegen te gaan. Want dit soort fusies gaat rechtsreeks in tegen de doelen van de Herziene Woningwet die op 1 juli ingaat, en waarvan de PvdA een warm pleitbezorger is: meer zeggenschap voor huurders en gemeenten in het woonbeleid, de menselijke maat centraal, inbedding in lokale gemeenschappen. Dat is wat de PvdA verwacht van organisaties die zich inzetten voor de ouderenhuisvesting.

Ze zijn er nog steeds. Megalomane bestuurders. Bestuurders die bezig zijn met grootschalige fusies, die meer geïnteresseerd lijken in managementprocessen dan om de ouderen die ze moeten huisvesten. En daar zijn ze weer, de krantenkoppen die getuigen van fusiedrift, van koppen die rollen, van het doordrukken van plannen zonder overleg, laat staan instemming van huurders, ondernemingsraden of gemeenten. Nu is het de beurt aan Woonzorg en Habion.

Het Parool van 23 maart jl. kopte: ‘Top Woonzorg wil omstreden fusie doordrukken’; Building Business kopte: ‘Kop topman Woonzorg rolt in omstreden fusie met Habion’.

In wat voor wereld leven deze bestuurders? Wij hebben in dit huis unaniem de Herziene Woningwet met de bijbehorende Novelle aangenomen. De boodschap uit die wet is klip en klaar. Instemmingsrecht van huurders bij fusies, categorale organisaties zoals deze ouderenhuisvesters zijn verplicht hun beleid onder te brengen bij de lokale of regionale prestatieafspraken, corporaties moeten zich richten op hun kerngebied, de wet ontmoedigt grootschalige corporaties.

Alsof er niks gebeurd is de afgelopen jaren, verkondigt de nieuwe Woonzorg topman over de voorgenomen fusie met de andere ouderenhuisvester Habion dat deze goed te verdedigen valt, immers zo stelt hij in het Parool van 13 april jl. ‘De fusie is nodig. We doen hetzelfde. We bieden zelfstandige woonruimte, sociale huurhuizen’. Maar dat is te gemakkelijk. We weten inmiddels dat grootschalige fusies in corporatieland niet leiden tot efficiency, dat de bedrijfslasten niet afnemen,. Dat de klanttevredenheid niet toeneemt. Het enige dat toeneemt zijn de salarissen van de topbestuurders en het aantal managers.

De PvdA-fractie wil daarom een krachtig signaal laten horen: wij zijn tegen deze fusie. We vragen minister Blok daarom om er bovenop te zitten, een analyse te maken van de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de ouderenhuisvesting, en om uit te zoeken of deze fusie onder de nieuwe wetgeving getoetst kan worden. Kortom, we vragen hem alles uit de kast te halen om deze fusie tegen te gaan zodat niet de corporatiedirecteuren, maar de ouderen centraal staan in het huisvestingsbeleid.