Voor ieder kind de beste start in het onderwijs

Voor ieder kind de beste start in het onderwijs

Voor ieder kind de beste start in het onderwijs
Foto Shutterstock

Door Keklik Yücel op 19 november 2015 Delen  

Taal- en leerachterstanden bij jonge kinderen moeten zo vroeg mogelijk aangepakt worden. In het belang van elk kind. Voor de beste kansen op school. Om talenten te kunnen ontwikkelen. Om voor te kunnen bereiden op een goede toekomst. Om kansrijk te worden op de arbeidsmarkt van morgen. Om bij te kunnen dragen aan de samenleving. Daarom heb ik er tijdens het debat over het onderwijsachterstandenbeleid en Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) voor gepleit om de verdeling van het geld tussen gemeenten om achterstanden te bestrijden te laten zoals het nu is, totdat er onderzocht is hoe alle kinderen met een taalachterstand het beste bereikt kunnen worden.

Om alle kinderen gelijke kansen te geven speelt onderwijsachterstandenbeleid dus een zeer belangrijke rol. Zeker voor kwetsbare kinderen die nog voordat zij onderwijs krijgen al op zeer jonge leeftijd kampen met een forse taalachterstand. Ongeacht de straat, de wijk of de gemeente moet elk kind de kans hebben op een eerlijke start op de basisschool. De beste investering in het onderwijs is vroeg investeren in jonge kinderen. Daar ligt de basis voor vaardigheden die later in het onderwijs zo broodnodig zijn.

De staatssecretaris van onderwijs zal naar aanleiding van mijn oproep nu samen met wetenschappers, pedagogen en betrokkenen bij vroeg en voorschoolse educatie een nieuwe maatstaf moeten ontwikkelen met als doel dat alle kinderen die een achterstand hebben ook daadwerkelijk bereikt worden. Zo zorgen wij voor een duurzame oplossing, in het belang van alle kinderen. Voor nu maar ook voor in de toekomst.

De PvdA wil dat alle kinderen die Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie nodig hebben dat ook krijgen. Wij staan ervoor dat alle kinderen als ze op de basisschool beginnen, daar ook klaar voor zijn. Daarom wil ik dat het kabinet het geld voor voorschoolse educatie niet herverdeelt, maar er eerst voor gaat zorgen dat onderzocht wordt hoe alle kwetsbare kinderen met een achterstand beter bereikt kunnen worden in alle gemeenten met een goed ontwikkelde maatstaf. Dat is de opdracht van ons aan de staatssecretaris.

In de toekomst zullen wij er ook voor strijden dat Vroeg Voorschoolse Educatie een integraal onderdeel wordt van bestaande voorzieningen zoals kinderopvanginstellingen en basisscholen of van nog te ontwikkelen voorzieningen zoals integrale kindcentra. Ik denk hierbij ook aan plan Kindcentra 2020. Dit maakt volgens onderzoeken het effect van achterstandenbeleid effectiever. Tegelijkertijd voorkomt dit segregatie. Zo kunnen alle kinderen samen spelen en samen leren.