Veilig online bankieren

Veilig online bankieren

Veilig online bankieren
 Foto Deviantart / TomvdW

Door Henk Nijboer op 26 maart 2015 Delen  

Vandaag heeft minister Dijsselbloem in het debat over mijn initiatiefnota Veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw aangegeven mijn voorstellen over te nemen om de beschikbaarheid, de veiligheid en de privacy van online bankieren te verbeteren. Dit versterkt het vertrouwen in het betalingssysteem en verbetert de toekomstbestendigheid van het betalingsverkeer.In mijn initiatiefnota doe ik 9 voorstellen. De minister heeft aangegeven daar op de volgende wijze invulling aan te geven.

 Veilig online bankieren

1. Bij fraude, phising en malware blijven banken verantwoordelijk voor vergoeding van de schade.
De minister heeft aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor vergoeding van schade inderdaad bij banken ligt. Bij fraude, phising en malware wordt de verantwoordelijkheid niet verschoven naar de consument.

2. ZZP-ers en het mkb verdienen dezelfde bescherming tegen online criminelen als consumenten.
De wettelijke bescherming wordt uitgebreid naar ZZP-ers en kleine MKB-bedrijven. Voortaan worden ook ZZP-ers en kleine ondernemers bij online fraude gecompenseerd voor het geld dat van hen gestolen is.

3. Schade moet binnen een maand worden vergoed en de bewijslast wordt omgedraaid.
De minister ging zelfs verder dan ons verzoek. Een consument of ondernemer krijgt straks binnen 24 uur zijn geld terug wanneer hij slachtoffer wordt van fraude en diefstal. De bewijslast is als volgt: als een bank vindt dat bij de consument sprake is van grove opzet of nalatig handelen is het aan de bank om dat te bewijzen.

4. Het eigen risico voor consumenten moet worden geschrapt.
Het eigen risico wordt teruggebracht van 150 naar 50 euro.

Beschikbaarheid

5. Te vaak liggen online betalingssystemen eruit. Daarom moet er een storings- en beschikbaarheidsnorm komen voor online bankieren die door DNB wordt gehandhaafd.
In de wet worden normen opgenomen over hoeveel procent van de tijd online betalingssystemen minimaal beschikbaar moeten zijn en hoe snel storingen moeten worden opgelost. De DNB gaat toezien op de naleving hiervan.

6. Transacties moeten ook ’s avonds en in het weekend worden afgehandeld.
Het vaker en sneller afhandelen van transacties vraagt om een Europese oplossing. De minister heeft toegezegd zich daarvoor in te zullen inzetten. Ook heeft de minister laten weten dat de zogenoemde “maandagochtendproblemen” waardoor ondernemers rood staan en niet bij hun geld kunnen, worden opgelost.

Privacy & data

7. Banken mogen betaalgegevens niet verkopen aan derden.
De bescherming van betaalgegevens is goed geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en in een gedragscode. Maar de opkomst van nieuwe betaaldiensten van bijvoorbeeld Apple en Google roepen nieuwe vragen rond bescherming van betaalgegevens op. De minister heeft toegezegd bij de Kamer terug te komen op hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de Wbp en de gedragscode. Privacy beschermen staat voor de PvdA voorop.

8. Data zijn van klanten, niet van banken.Consumenten moeten hun gegevens kunnen gebruiken voor online rekentools.
De richtlijn betaaldiensten wordt momenteel herzien. In de richtlijn worden nadere regels gesteld over de toegang van derden tot betaalgegevens, waardoor klanten straks gemakkelijker hun betaalgegevens kunnen gebruiken voor rekentools. Voorop staat daarbij dat de toegang tot deze gegevens wel op een veilige manier geregeld wordt.

9. Afschriften moeten duidelijker worden, zodat beter kan worden gecontroleerd wie de ontvanger is. Op een afschrift staan veelal onnavolgbare afkortingen, daaraan moet een einde komen.
De minister heeft toegezegd met de banken in overleg te gaan over hoe ervoor kan worden gezorgd dat afschriften van duidelijker informatie kunnen worden voorzien. Dan kunnen mensen hun afschriften ook controleren.

De PvdA is tevreden met deze aanpassingen. Het online betalingsverkeer wordt zo veiliger en betrouwbaarder. De bescherming van privacy vergt een verder debat. Banken mogen wat de PvdA betreft niet de unieke data waarover zij beschikken inzetten voor commerciële doeleinden.