Trots op nieuwe agenda handels- en ontwikkelingsbeleid

Trots op nieuwe agenda handels- en ontwikkelingsbeleid

Door Marit Maij op 6 april 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is trots op de plannen die minister Ploumen vrijdag heeft gepresenteerd over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Het traditionele ontwikkelingswerk gaat door op een modernere voet. De minister geeft terecht prioriteit aan zwakke staten, aan vrouwenrechten en aan armoedebestrijding. Dat zijn vooral in Afrika de drie belangrijkste problemen.

De falende overheden en de nog altijd veel te zwakke positie van vrouwen in veel van deze landen staan echte ontwikkeling in de weg. Met deze plannen wordt ontwikkelingssamenwerking moderner en effectiever en dat is precies wat nodig is.

Met de invulling van het ‘revolverend fonds’ laat Ploumen zien dat hulp en handel hand in hand kunnen gaan. We gaan kleine ondernemers uit ontwikkelingslanden steunen en Nederlandse bedrijven stimuleren om investeringen te doen in deze landen. Zij kunnen een beroep doen op dit fonds voor projecten en leningen die bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen. Hulp, handel en investeren: dat is precies de modernisering van ontwikkelingssamenwerking die de PvdA graag wilde bereiken.

De verbetering van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden moet onze prioriteit zijn. De positie van vrouwen staat namelijk onder druk. Vrouwen en meisjes zijn het armst en meest kwetsbaar. De ‘Arabische lente’ lijkt voor vrouwen een herfst te worden. We moeten vrouwen helpen zich beter te organiseren zodat ze zelf hun maatschappelijke positie kunnen opeisen. Dit werkt omdat vrouwen juist de grootste bijdrage leveren aan ontwikkeling en dus belangrijk zijn voor het bestrijden van armoede.

Ik steun de minister in haar onverminderde inzet voor de versterking van vrouwenrechten in ontwikkelingslanden. Dat zal uiteindelijk leiden tot een sterkere toekomstige generatie vrouwen en mannen.

Verder ben ik verheugd met de inzet van de minister in fragiele staten omdat daar de hulp het hardst nodig is. Staten zoals de Democratische Republiek Congo of Somalië, die geen effectieve overheid hebben en kampen met geweld en corruptie, verdienen onze extra aandacht. Het is goed dat de minister er voor kiest deze landen niet in isolement te benaderen, maar via een nieuwe regionale aanpak opzet. De problemen van deze landen komen bijna altijd voort uit conflict en oorlog, en deze houden zich niet aan de landsgrenzen. Onze hulp zal hier een directe bijdrage leveren op het gebied van ontwikkeling, vrede, veiligheid en democratisering. Waarden die voor Nederland zo belangrijk zijn.

De PvdA staat achter het beleid van de minister om in de armste landen te blijven focussen op directe armoedebestrijding en in de opkomende economieën de directe hulp af te bouwen en vooral in te zetten op herverdeling van de welvaart. Mensen en organisaties die zich in deze landen inzetten om hun nieuwe welvaart eerlijk te verdelen krijgen onze steun. Het bedrijfsleven kan en moet hier een rol in spelen, mits dit op duurzame en verantwoorde wijze gebeurt. Daarom kan ook de invulling van het revolverend fonds op onze instemming rekening. Een substantieel gedeelte van dit fonds komt ten bate van kleine ondernemers uit ontwikkelingslanden.

Door financiële steun aan lokale ondernemers te bieden en hun kennis en vaardigheden te vergroten, creëer je werkgelegenheid en economische groei die direct ten goede komt aan de lokale bevolking. Hierdoor blijven mensen niet afhankelijk van steun uit het Westen maar zijn zij uiteindelijk in staat een eigen toekomst op te bouwen. Geld uit dit fonds is alleen bestemd voor projecten en leningen die bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen. Op die manier helpt dit fonds ontwikkelingslanden sterker te worden.