Toelichting Ruud Koole

Toelichting Ruud Koole

Door Ruud Koole op 10 december 2014 Delen  

Aan de leden van het partijbestuur,

Hierbij bericht ik jullie dat ik de mij toegedachte plaats op de conceptlijst (12) voor de Eerste Kamer niet kan accepteren. Ik verzoek jullie mijn naam toe te voegen aan de alfabetische lijst.*

De reden hiervoor ligt in het feit dat, blijkens de gegeven toelichting, mijn lage plaatsing niet is gelegen in het niet-functioneren van ondergetekende als lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, maar in het feit dat ondergetekende woonachtig is in de provincie Zuid-Holland.

Ik wil voorop stellen dat ik in beginsel positief sta tegenover de plaatsing van regionale kandidaten op de kandidatenlijst, maar dit argument komt in mijn geval wel heel gezocht voor, omdat ondergetekende vanuit de ervaring van onder meer (bijna) zes jaar voorzitterschap van de landelijke PvdA in en voor de partij opereert en wel op zeer actieve wijze. Ik heb me nooit als een regionale kandidaat beschouwd (al onderhoud ik graag contacten met de aan mij in de Eerste Kamerfractie toegewezen regio Zeeland, waar ik geboren en getogen ben), maar acht mij bij uitstek een nationale kandidaat, die graag zijn kwaliteiten en ervaring voor de partij als geheel wil inzetten. De toegedachte plaats op de lijst en in het bijzonder de argumentatie acht ik een weinig respectvolle uitkomst van dit selectieproces.

Het komt mij voor dat achter de toch wat rigide, mechanische toepassing van één selectiecriterium (de regio), die ertoe leidt dat een goed functionerend Kamerlid met een grote staat van dienst als landelijk partijvoorzitter niet op verkiesbare plaats op de conceptlijst wordt gezet (zelfs vier plaatsen lager dan in 2011), wel degelijk andere overwegingen schuil gaan. Een correctie van de bijzondere uitkomst van dit mechanische selectieproces bleef immers uit. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat daarbij andere, politieke argumenten een rol hebben gespeeld: mijn kritische beschouwingen over de koers van de partij worden kennelijk in de huidige partijtop niet gewaardeerd. Het zou passend zijn dit dan ook manifest te maken in de argumentatie van het partijbestuur. En ook als dat niet het geval zou zijn, acht ik de thans gekozen argumentatie (uitsluitend het woonplaatsbeginsel) onverkwikkelijk.

Acceptatie van de mij toegedachte plaats op de concept-kandidatenlijst zou inhouden dat ik mij akkoord zou verklaren met de gevolgde methode en argumentatie. Dat kan de partij van mij niet vragen. Ik ben heel graag bereid mij in te zetten voor de Partij van de Arbeid. Maar daar hoort ook bij dat er op een respectvolle wijze met ondergetekende wordt omgegaan. Ik hecht daarom aan plaatsing op de alfabetische lijst. Het is dan aan het congres om te bepalen of men het wenselijk acht dat ik mij ook in de komende jaren voor de partij en het land in de Eerste Kamer kan blijven inzetten.

Met vriendelijke groet,

Ruud Koole

*In dit opzicht is mijn reactie te vergelijken met die van Klaas de Vries toen hij in 2006 op een onverkiesbare plek op de conceptlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen werd gezet.

Delen: