Toelichting op regeerakkoord met VVD

Toelichting op regeerakkoord met VVD

Door Diederik Samsom op 29 oktober 2012 Delen  

Mark Rutte en ik hebben maandag namens Partij van de Arbeid en VVD het regeerakkoord (pdf) gepresenteerd. Een akkoord dat de zoektocht naar het beste van twee werelden weerspiegelt. Lees verder voor mijn integrale bijdrage tijdens de presentatie.

Dames en heren,

Voor u ligt een regeerakkoord dat een grote impact zal hebben op vrijwel iedereen in Nederland. Van vreugde over het akkoord kun je dan ook niet echt spreken, want we zullen van iedereen offers moeten vragen de komende jaren.

Ik ben wel trots op het bereikte resultaat. Het regeerakkoord (pdf) weerspiegelt de zoektocht naar het beste van twee werelden. Het is het resultaat van elkaar wat gunnen en dus niet van winnen of verliezen.

We zijn er daardoor in geslaagd om ons niet te laten verlammen door verschillen. Of om vooral plannen van de ander tegen te houden.

Wij hebben datgene gedaan waar Nederland in onze ogen verder mee komt en waar Nederland om vroeg na 12 september: samenwerken, elkaar de hand reiken, bruggen slaan.

Een brug tussen twee politieke partijen. Maar we zien het ook als onze taak bruggen te slaan tussen Den Haag en de samenleving. Tussen arm en rijk, jong en oud. Tussen hoog- en laagopgeleiden. Tussen hier geboren of van ver gekomen. Tussen politiek en sociale partners.

Het is onze ambitie om de onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland te vergroten en zo ons land sterker uit de crisis te laten komen.

Dat doen we door de rekening van crisis te betalen met solide begrotingsbeleid.

Dat doen we door de rekening van de crisis eerlijk te verdelen. Hoge inkomens leveren iets in, lage inkomens gaan er iets op vooruit.

En dat doen we door een volgende crisisrekening te voorkomen: we reguleren de financiële sector en werken aan een duurzame en vernieuwende economie. En we blijven ook in deze moeilijke tijd altijd investeren in onderwijs, de motor van de toekomst.

Ik ben tevreden dat ons is gelukt om die drie opdrachten tegelijkertijd te vervullen. Daarvoor is een aantal doorbraken nodig.

In de zorg gaan we de kosten eerlijk verdelen via een inkomensafhankelijke premie en eigen risico. We gaan, binnen het huidige stelsel, meer accenten leggen op samenwerking in plaats van enkel concurreren. We hebben ons hierbij laten inspireren door de Sociaal Economische Raad en de agenda van alle zorgpartijen.

Op de arbeidsmarkt verbeteren we de positie van flexwerkers. We richten het systeem van ontslag en ontslagvergoedingen op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan. Voor mensen met een arbeidshandicap creëren we door middel van een quotumregeling tienduizenden arbeidsplaatsen bij bedrijven in de komende jaren. Zo valt niemand tussen wal en schip.

We realiseren ons dat er daarbij ook pijnlijke maatregelen genomen worden, zoals het verkorten van de WW-duur. Maar het past in het geheel van het akkoord, waarin we voor het ontslagrecht, flexwerkers en voor ouderen op de arbeidsmarkt voor elkaar hebben gekregen. We zoeken voor de invulling en uitwerking van al deze maatregelen nadrukkelijk de samenwerking met de sociale partners.

Op energiegebied gaan ambitie en zekerheid hand in hand. We tonen ambitie met de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020, met het lange termijn doel van een 100% duurzame energievoorziening in 2050. En we willen zekerheid bieden aan bedrijven, investeerders en particulieren. Daarom zoeken we naar breed draagvlak – in de Kamer en daarbuiten – om zo eindelijk een betrouwbaar en langjarig ambitieus energiebeleid te creëren.

Op internationaal gebied zal Nederland een open houding naar Europa en de wereld innemen. En we versterken de samenhang in de driehoek tussen defensie, ontwikkelingssamenwerking en handel. Daarbij verheel ik niet dat de modernisering van de Ontwikkelingssamenwerking gepaard gaat met een pijnlijke bezuiniging.

Maar ik ben er van overtuigd dat we met onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en door synergie tussen handel en hulp, een wezenlijke bijdrage kunnen blijven leveren aan het bestrijden van de armoede in de wereld. Een voorbeeld van deze vernieuwende aanpak is het investeringsfonds van 750 miljoen om economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren.

We zijn ervan overtuigd we met dit akkoord een solide basis leggen om de toekomst met optimisme tegemoet te treden. Om een nieuw politiek tijdperk in te gaan, waarin we Nederland sterker en socialer maken. Waarin de politiek niet verlamt maar verbindt en inspireert.

Dat doen we met dit akkoord, maar ook met onze volksvertegenwoordigers en – als de Kamer instemt met het verslag van de informateurs en de formatie succesvol wordt afgerond – met onze mensen in het kabinet. Mocht het zover komen dan zult u later met hen kennismaken, maar voor een naam maak ik een uitzondering. Ik ben voornemens om na afronding van het Kamerdebat Lodewijk Asscher voor te dragen als vice-premier in het kabinet Rutte-Asscher.

Regeerakkoord VVD – PvdA (pdf) >

Delen: