Tienduizend banen voor Noord-Nederland

Tienduizend banen voor Noord-Nederland

Door Job Cohen op 5 februari 2011 Delen  

In de drie noordelijke provincies hakken de gevolgen van het rechtse
bezuinigingsbeleid er extra hard in. De Partij van de Arbeid lanceert
een alternatief plan (pdf) voor de
economie van Noord-Nederland. We maken jaarlijks 80 miljoen euro vrij om te
versterken waar het Noorden sterk in is en waar volgens ons kansen liggen: in
energie, in watertechnologie en in toerisme. Het moet en het kan eerlijker, met
10.000 eerlijke banen voor Noord-Nederland.

Bij de aftrap van onze noordelijke
campagne
voor de Provinciale Statenverkiezingen zaterdagmiddag heb ik met de
drie betrokken lijsttrekkers Hans Konst (Friesland), William Moorlag (Groningen)
en Eddy Veenstra (Drenthe) een convenant daartoe gesloten. Klik op ‘lees verder’
voor een uitgebreide toelichting en financiƫle onderbouwing. Lees ook
mijn speech bij de
campagneaftrap
.

Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot
geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar
ook omdat werk veel meer is dan een loonstrook. Een baan betekent collega’s,
trots en eigenwaarde. Voor degenen die echt geen betaald kunnen werken, zoeken
we dan ook naar alternatieve mogelijkheden. Want geen werk is geen pretje.

Wat ons betreft helpt de politiek bij het creëren van banen en stimuleert ze
innovatie en ondernemerschap. De politiek kan helpen bij het creëren van banen:
het zijn de bedrijven die échte werkgelegenheid scheppen. Dit stimulerende en
innovatieve arbeidsmarktbeleid hoeven we van het huidige kabinet niet te
verwachten. Het beleid voor de arbeidsmarkt van Rutte, Wilders en Verhagen is
samen te vatten in één woord: bezuinigen.

Belangrijke sectoren die in deze economisch moeilijk tijd wel een steuntje in
de rug kunnen gebruiken, zoals de bouw, worden niet geholpen. Innovatie en
onderzoeksgelden worden geschrapt, investeringen in duurzaamheid vinden niet
langer doorgang. Het kabinet-Rutte doet ook niets aan de werkloosheid onder
jongeren of ouderen. De geplande bezuinigingen zijn desastreus en brengen mensen
in de armoede. Dat is onfatsoenlijk en onacceptabel. Bovenal is het oerstom: met
dit kabinet komen er 100.000 mensen onnodig aan de kant te staan en wordt onze
economie zwakker in plaats van sterker.

In de noordelijke drie provincies hakken de gevolgen van het rechtse
bezuinigingsbeleid er extra hard in. Ondernemers zijn terughoudender over het
economisch herstel en de bouw en de groothandel worden zwaar getroffen door
omzetdaling. De werkloosheid in Noord-Nederland ligt nog steeds hoger dan het
landelijk gemiddelde, al is door stevig regionaal in te grijpen de afgelopen
vijftien jaar dit verschil kleiner is geworden. Het huidige kabinet dreigt nu
echter met vergaande maatregelen deze effecten snel om zeep te helpen.
Regiogelden worden feitelijk afgeschaft en een deel van het verlies aan banen in
de bouw en industrie komt niet meer terug. Het tekort aan banen voor lager
opgeleiden wordt hierdoor groter. Ook in de zorg, het welzijn, het onderwijs en
gemeenten en provincies gaan banen verloren door de ongekende bezuinigingen. Een
daling van werkgelegenheid die onevenredig hard neerkomt in Noord-Nederland
vanwege de verdergaande centralisatie. Hierdoor dreigen diensten als de
rechtbank, de Kamer van Koophandel, het UWV en de politie dreigen te verdwijnen.

Daarnaast heeft het kabinet ook nog eens 25 miljoen euro ‘geleend’ van het
Waddenfonds. Geld dat bestemd was voor de ecologische en economische
ontwikkeling van het gebied rond de Waddenzee.

Dat moet niet alleen eerlijker, dat kan ook eerlijker. De PvdA zet daar een
ander Nederland tegenover. Een land waar we banen scheppen in plaats van
schrappen. Een Nederland waarin we niet alleen investeren in de Randstad door
middelen vanuit de regio weg te sluizen maar juist ook investeren in een sterke
regionale economie. De Partij van de Arbeid lanceert daarom een alternatief plan
voor de economie van Noord-Nederland. We maken jaarlijks 80 miljoen euro vrij om
te versterken waar Noord-Nederland sterk in is en waar volgens ons kansen
liggen: in energie, in watertechnologie en in toerisme.

Drie pijlers voor drie provincies. Deze verplichting gaan we aan voor een
periode van vijf jaar. We investeren hiervoor in deze periode 400 miljoen euro.
Dat geld halen we niet zomaar ergens vandaan, maar maken we vrij door de
renteaftrek te beperken voor bedrijven die winstgevende ondernemingen hebben
opgekocht en daarnaast ook nog eens de rente op die overnamesom mogen aftrekken.
In plaats van een fiscale miljoenensubsidie aan vluchtige opkoopbedrijven
(private equity fondsen) die goochelen met grote schulden, trekken wij dat geld
uit voor de echte economie, om echte banen te creëren. Van deze maatregel was
naast de PvdA ook het CDA in het vorige kabinet altijd voorstander van. Omdat
wij willen dat we sterker uit de crisis komen en omdat we de veroorzakers daar
aan bij mogen dragen en niet alleen gewone gezinnen. Die sociale investering
draagt bij aan werkgelegenheid en groei voor Noord Nederland. Ons doel: 10.000
extra banen voor Noord Nederland.

1. Energy valley: de motor achter de economie van Noord
Nederland

Schone energie heeft de toekomst. In tegenstelling tot dit kabinet wil de PvdA
zo snel mogelijk overschakelen naar een duurzame energievoorziening. In de
tussentijd moet de inzet zijn om energie te besparen en om zo schoon mogelijk te
produceren. Investeren kost in eerste instantie geld maar levert uiteindelijk
besparing op voor zowel milieu als portemonnee. Bovendien levert het duizenden
banen op.

In het Noorden liggen unieke kansen. Zoals bij de productie, distributie en
opslag van gas. Dat behoort tot de economische kerntaken van het noorden en is
goed voor duizenden banen. Maar het kan schoner door groen gas uit Drenthe,
Friesland en Groningen bij te mengen. Groen gas wordt momenteel mondjesmaat
geproduceerd en omgezet in elektriciteit door gebruik van generatoren. Dit
groene gas kan veel beter toegevoegd worden aan het gewone gasnetwerk. Dit is
goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. En het is ook goed voor de
werkgelegenheid, want de daarvoor benodigde biovergistingsinstallaties en de
infrastructuur moet nog aangelegd worden. De PvdA wil dat producenten van groen
gas te allen tijde hun gas kunnen leveren aan het gasnet. Dat levert een extra
stimulans op voor de productie.

Maar er kan meer. In Delfzijl staat de grootste fabriek voor tweede generatie
biobrandstoffen. Dat is biobenzine waarvoor geen oerbossen zijn gekapt of
voedsel is ingezet. Uitbreiding van de productie is mogelijk als we de
bijmenging van biobenzine in de gewone benzine sneller opvoeren. Dat levert
honderden banen op.

De ontwikkeling van offshore windenergie kan het Noorden vele honderden
miljoenen aan investeringen en duizenden banen opleveren. Nu al worden twee
offshore windmolenparken gepland op de Noordzee boven de Wadden. Helaas is de
ontwikkeling van offshore windenergie onder het nieuwe kabinet stilgevallen. De
PvdA neemt initiatieven om die beslissing terug te draaien en zo de economie van
het Noorden weer een impuls te geven.

Een oplossing om kolencentrales schoner te laten worden is ze te verplichting
om biomassa bij te stoken. Dat is veel verstandiger, schoner en goedkoper dan
CO2-opslag. In het Noorden zijn grote mogelijkheden voor het geschikt maken van
hout en andere biomassa voor het bijstoken in kolencentrales (‘torrefactie’ van
biomassa). De PvdA wil met een initiatiefwet de grote elektriciteitscentrales
dwingen een groot deel van hun productie (minimaal 40 procent in 2020) op
biomassa te doen.

Dit zijn enkele voorbeelden van de kansen die het Noorden heeft om met een
energieprogramma economische groei, innovatie en duizenden banen gecreëerd
kunnen worden. De PvdA wil die kansen grijpen.

Kosten: 250 miljoen euro in vijf jaar (50 miljoen per jaar) in de vorm
van co-financiering, garantiestellingen of laagrentende leningen.
Banen: 9.000 manjaren op korte termijn en 9.000 structurele banen op lange
termijn.

2. Water: bron van leven, motor achter innovatie
Water is niet alleen een bron van leven, het is ook een bron van innovatie. Het
Leeuwardense bedrijf Rainmaker kan bijvoorbeeld al speciale soorten windmolens
leveren, waarmee zout uit water gehaald kan worden. En via Blue Energy,
gepatenteerd door het bedrijf Redstack uit Sneek, kan uit water energie worden
opgewekt. De grootste zoet-zout-waterscheiding van Europa ligt om de hoek: de
Afsluitdijk. Daar kun je met Blue Energy de hoeveelheid stroom van een grote
kolencentrales opwekken. Helemaal schoon.

Wetenschap en bedrijfsleven kunnen elkaar nog veel meer versterken als er
geld beschikbaar blijft voor onderzoek en innovatie. Dé motor achter onze
economie en een van de vele posten waar op onverstandige wijze het mes in wordt
gezet. Om een veerkrachtige regionale economie op poten te zetten willen we de
motor achter innovatie niet tot stilstand brengen maar harder laten draaien. De
PvdA wil daarom dat er de komende vijf jaar 40 miljoen euro geïnvesteerd wordt
in het innovatieprogramma van het Technologisch Topinstituut Watertechnologie.
Concreet is daarvoor 20 miljoen euro nodig de komende vijf jaar om de pilot en
demonstratiecentrale te bouwen die Blue Energy opwekt op de Afsluitdijk. De
onderzoeksvragen van het bedrijfsleven worden gekoppeld aan de wetenschappelijke
expertise van Nederlandse kennisinstellingen.

Kosten: 40 miljoen euro in vijf jaar (8 miljoen euro per jaar)
Banen: 100-200

3. Toerisme: fijn oud worden in Noord-Nederland
Vergrijzing wordt vaak gezien als een bedreiging en wordt geassocieerd met
krimpende dorpen en steden, dalende beroepsbevolking en stijgende zorgkosten.
Maar een ouder wordende bevolking biedt ook kansen, zeker voor Noord-Nederland.
Wie de drukte van de Randstad zo af en toe wil ontvluchten vindt een zee aan
rust en ruimte in het Noorden. Uitgerekend voor ouderen heeft het Noorden van
Nederland ook ontzettend veel te bieden, zoals het Waddengebied, bossen en heide
en steden met een rijke historie en uitstekende horeca. Om die positie verder te
kunnen uitbouwen zijn verdere investeringen in duurzaam toerisme van groot
belang. Ook moet de toekomst van het Noorderdierenpark in Drenthe te Emmen
verzekerd worden en is de tijd klaar voor een nieuw Thialf-stadion zodat de
grote schaatswedstrijden gereden kunnen worden daar waar ze thuishoren: in
Fryslân. We moeten investeren in toerisme dus. Want dat is niet alleen goed voor
de toeristenindustrie zelf, maar ook voor de werkgelegenheid in de bouw en voor
de middenstand. De (permanente) vestiging van mensen zorgt er daarnaast ook voor
dat voorzieningen die anders wellicht zouden verdwijnen blijven bestaan.
Iedereen heeft baat bij goed openbaar vervoer, voldoende winkelaanbod en nabije
zorg.

Kosten: 110 miljoen euro in vijf jaar (22 miljoen per jaar)
Banen: 1.000

10.000 banen voor Noord Nederland: samen kunnen we het
Onze ambitie van een sterke regionale economie slaagt als de politiek, het
bedrijfsleven en het onderwijs de handen ineen slaan. De politiek in Den Haag
dient zich te verbinden aan financiële continuïteit: vijf jaar lang 80 miljoen
euro investeren. Opbrengsten die gerealiseerd kunnen worden door het geld daar
vandaan te halen waar het niet gemist wordt, door de belastingtechnische trucs
van sprinkhaanfondsen aan banden te leggen. Dit geld zetten we in waar het nodig
is, ten bate van gewone gezinnen. Daarmee bouw je aan een sterkere regio met
méér in plaats van mínder werkgelegenheid.

De provinciale politiek zet zich in voor samenwerking in plaats van
onderlinge concurrentie en voor de verplichting tot sociale werkgelegenheid: de
PvdA wil dat bij aanbestedingen van de overheid (rijk en gemeenten) sociaal
wordt aanbesteed. De werkgelegenheid moet via de aanbestedingen daar waar
mogelijk in de regio gerealiseerd worden en 5 procent van de aannamesom wordt
ingezet om langdurig werkzoekenden en/of arbeidsgehandicapten uit de regio aan
het werk te helpen.

Het bedrijfsleven en het onderwijs zetten zich niet alleen in voor mooie
opdrachten maar juist ook voor die verplichting. Want het moet en het kan
eerlijker, met 10.000 eerlijke banen voor Noord Nederland.

Delen: