Symposium veiligheid en openbaar vervoer: een verslag

Symposium veiligheid en openbaar vervoer: een verslag

Door De Redactie op 8 oktober 2010 Delen  

Op het op zaterdag 2 oktober door de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA georganiseerde symposium veiligheid en openbaar vervoer is met wethouders, raadsleden, en belangstellende leden van de PvdA gediscussieerd over de veiligheid van het openbaar vervoer. Een aantal vraagstukken stonden centraal in discussie. Het vraagstuk van sociale veiligheid, het vraagstuk van het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en het vraagstuk van het behoud van mobiliteit van ouderen zijn uitgebreid besproken. 

Martin van Engelshoven-Huls, gedeputeerde in Zuid-Holland, liet aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de provincie Zuid-Holland zien dat een sturende overheid in dialoog met vervoerders, gebruikers, lokale overheid,en politie  het openbaar vervoer sociaal veiliger en aangenamer kan maken. Een belangrijke maatregel hierbij is het terugbrengen van de conducteur. Een conducteur die niet primair de taak heeft om de plaatsbewijzen te controleren maar veel meer in de rol van vraagbaak en serviceverlener de gang van zaken in tram en trein in goede banen leidt. Van belang is dat het materieel schoon en heel is. Dat geeft een veilige en een uitnodigende uitstraling. In de aanbesteding van het openbaar vervoer worden dergelijke eisen in het bestek opgenomen. Overigens brengt dat kosten met zich mee. Kosten die zich terugbetalen in minder zwartrijden, minder vandalisme schade en meer reizigers. Belangrijke maatregel is ook het beroep doen op de inzet van reizigers om mede reizigers te helpen en aan te spreken. Rond het openbaar vervoergebied kan door het slim combineren van taken de veiligheid verhoogt worden. De politie surveillance kan bijvoorbeeld afgestemd worden op de aankomsttijd van de trein. Met gemeenten en omwonenden van een station kunnen afspraken gemaakt worden over het schoon en aangenaam inrichten van de stationsomgeving.

Martin Huysse, adjunct-secretaris regionaal orgaan verkeersveiligheid Zeeland, heeft in zijn inleiding aangegeven dat het aantal verkeersslachtoffers in Nederland nog steeds daalt. Gelijktijdig is er het besef dat met de huidige maatregelen er weinig minder slachtoffers zullen zijn in de komende jaren. Relatief is het aantal slachtoffers onder ouder hoog. Specifieke maatregelen zijn nodig maatregelen om de verkeersdeelname van ouderen en voor ouderen veiliger te maken.  Hierbij zijn er drie oplossingsrichtingen. Het verstandig inrichten van de fysieke omgeving. Onder meer door scheiding van diverse verkeersdeelnemers, maar ook design for all: generieke aanpassingen van infrastructuur aan functiebeperkingen. Een tweede oplossingsrichting is het vergroten van de sociale vergevingsgezindheid. Feitelijk betekent dit en beroep op alle verkeersdeelnemers rekening te houden met de beperkingen die sommige verkeersdeelnemers hebben. Een derde oplossingsrichting is de status onderkenning. Oudere verkeersdeelnemers moeten zich bewust zijn van het feit dat de fysieke en mentale status beperkingen kan geven in het verkeer. Hierbij is het vanzelfsprekend van belang om niet stigmatiserend te werk te gaan.  Betere onderbouwing van rijgeschiktheid en gratis of goedkoper OV voor senioren kunnen hierbij een oplossing zijn.

Liesbeth Boerwinkel, projectleider ANBO ‘Blijf veilig mobiel’, heeft in haar inleiding het accent gelegd op het feit dat mobiliteit een voorwaarde is voor ouderen om sociale contacten te behouden en een maximale zelfredzaamheid te hebben . Er zijn dan zorgen naar het verminderen van de dekkingsgraad van het openbaar vervoer en de senioronvriendelijkheid van stations en kaartverkoop. Het ontbreekt te veel aan basale voorzieningen als een veilige wachtruimte, toilet, toezicht en serviceverlening. De ANBO zet in op het verbeteren van het openbaar vervoer en de specifieke voorzieningen voor ouderen. Hierbij is ketenmobiliteit, het aansluiten van vervoersvoorzieningen, een belangrijk speerpunt.

Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA, heeft vanuit haar rol gereageerd op de inleiders. Zij onderstreepte het belang van sociale veiligheid en het schoon en heel houden en maken van materieel en omgeving. Attje gaaf aan dat de PvdA altijd geld uittrekt voor verbetering van het openbaar vervoer. Het feit dat zorg voor de sociale veiligheid onderdeel is van de aanbesteding spreekt aan. Want sociale veiligheid en de kwaliteit van het openbaart vervoer is zowel een verantwoordelijkheid van de vervoerder al van de overheid.

Aan de hand van een aantal stellingen is tussen de aanwezigen onderling en met de inleiders gediscussieerd. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat wordt gepubliceerd op de website van de LAO. De LAO zal naar aanleiding van het symposium een aantal adviezen formuleren aan de Tweede Kamerfractie en de provinciale en lokale volksvertegenwoordigers.

Delen: