Stop handel in scripties

Stop handel in scripties

Door Tanja Jadnanansing op 25 augustus 2011 Delen  

De PvdA vindt het onacceptabel dat het via diverse internetsites mogelijk is dat mensen zich aanbieden om tegen betaling scripties te schrijven en dat studenten hier een oproep toe kunnen doen. Op deze manier wordt het harde werken van veel studenten die hun eigen scriptie schrijven ondermijnd door studenten die fraude plegen met teksten van een ander. Ik wil duidelijkheid over de mogelijkheden om dit aan te pakken en roep de staatssecretaris via Kamervragen op maatregelen te nemen om de kwaliteit en echtheid van scripties te kunnen waarborgen. Klik op lees verder voor de Kamervragen.

Schriftelijke vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie over de handel in afstudeerscripties

1. Bent u bekend met berichtgeving over de handel in scripties waarbij studenten hun afstudeer- of stagescripties of andere stukken tegen betaling kunnen laten (af)schrijven door anderen? Zo ja, hoe beoordeelt u deze commerciële handel in ‘valse’ scripties? (1)

2. Bent u het met mij eens dat het onacceptabel is dat het mogelijk is (o.a. via diverse internetwebsites) dat mensen zich aanbieden om tegen betaling scripties te schrijven en dat studenten hier een oproep toe kunnen doen? (2)

3. Bent u het met mij eens dat dit in het kader van vertrouwen in de kwaliteit van studenten, hun opleiding en hun examinering een situatie is waar we ons tegen moeten verzetten en waar maatregelen vereist zijn om de kwaliteit en echtheid van scripties te kunnen waarborgen? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om aan deze praktijken een einde te maken? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke wijze wordt er nu gecontroleerd of een scriptie van een student door iemand anders is geschreven? Zijn hogescholen en universiteiten in voldoende mate in staat om dergelijke gevallen vast te stellen? Zo nee, hoe gaat u zorg dragen dat deze controlemogelijkheden worden verbeterd? Zo ja, hoe komt het dan dat het nog steeds mogelijk lijkt te zijn?

5. Kan het gebruikmaken van een door een ander gemaakte scriptie ten behoeve van de eigen studie een strafbaar feit betreffen? Zo ja, aan welke strafbare feiten denkt u? Zo nee, waarom niet?

6. Kunnen degenen die aanbieden om voor een ander een scriptie te schrijven op enige wijze daarmee een strafbaar feit plegen of deelnemen aan een strafbaar feit? En maakt het daarbij uit of dit in uitoefening van een bedrijf gebeurt? Zo ja, aan welke strafbare feiten denkt u? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat indien er bij bovengenoemde praktijken sprake is of kan zijn van strafbare feiten, dit tenminste onderzocht moet worden dan wel eventueel moet worden vervolgd? Zo ja, gebeurt dit ook en hoeveel onderzoeken dan wel vervolgingen zijn u in deze bekend? Hebben die tot veroordelingen geleid? Zo nee, waarom niet?

(1) ’Grof geld verdienen met schrijven van ‘valse’ scripties’
(2) Voorbeeld